Työsuhdetärppi: Tiesitkö, miten arkipyhät vaikuttavat palkanmaksuun erilaisissa työsuhteissa?

Arkipyhät aiheuttavat tulkintaongelmia palkanmaksussa, sillä työehtosopimuksissa on palkanmaksusta kirjava joukko erilaisia määräyksiä. Uusin korvaustapa on palvelualan työehtosopimuksiin tullut määräys arkipyhän korvaamisesta ns. vuosivapaajärjestelmän kautta.

Miten palkka yleensä maksetaan?

Työsopimuslain pääsääntönä on, että työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus vain tehdystä työstä ja työajasta sekä ajasta, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä ja työehtosopimuksiin sisältyvät määräykset arkipyhien korvaamisesta poikkeavat tästä yleisperiaatteesta. Arkipyhien korvaamisen periaatteet on varmistettava aina sovellettavasta työehtosopimuksesta, koska niiden korvaaminen riippuu toimialasta ja palkanmaksutavasta.

Miten arkipyhät vaikuttavat kuukausipalkkaan?

Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä arkipyhät ovat työehtosopimusten mukaan yleensä vapaapäiviä silloin, kun arkipyhät sijoittuvat maanantain ja perjantain väliselle ajalle. Myös arkipyhäviikon lauantai on kuukausipalkkaisille työntekijöille vapaapäivä eli arkipyhäviikolla heillä on vain neljä työpäivää. Arkipyhät eivät vähennä kuukausipalkkaa.

Joissakin työehtosopimuksissa on määräyksiä siitä, kuinka kauan työsuhteen on tullut kestää ennen arkipyhää. Esimerkiksi Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä on oikeutettu arkipyhän mukaiseen palkalliseen työajan lyhennykseen, jos hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Jos vaadittu aika ei täyty, on työnantajalla oikeus vähentää kuukausipalkasta arkipyhän palkkaa vastaava summa. Sen sijaan esimerkiksi teknologiateollisuuden tai ICT-alan toimihenkilöitä koskevissa työehtosopimuksessa ei ole vastaavaa ”kynnysaikaa”.

Miten arkipyhät vaikuttavat tuntityöntekijöiden palkkaan?

Tuntipalkkaiset työntekijät saavat työehtosopimusten mukaan yleensä arkipyhäkorvauksen, sillä muuten työntekijältä jäisi ansaitsematta tuntipalkka lyhyemmän työviikon vuoksi.

Säännöksen tarkoituksena on tuottaa tuntipalkkaisille vastaava etu, mikä kuukausipalkkaisilla on arkipyhäviikoilla.

Käytännössä työntekijän työaika lyhenee arkipyhäviikoilla ilman, että sillä on vaikutusta työntekijän palkkaan. Esimerkiksi normaalisti 37,5-tuntinen työviikko on arkipyhäviikolla 30-tuntinen, ja työntekijä on oikeutettu saamaan 37,5 tunnin palkan jo 30 tunnin perusteella.

Teollisuuden työehtosopimukset ovat pääsääntöisesti tuntipalkkasopimuksia, joten niissä on paljon yksityiskohtaisia, arkipyhää koskevia määräyksiä. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti kuukauden ennen arkipyhää. Lisäksi korvauksen maksaminen edellyttää, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sitä lähinnä seuraavana työpäivänä.

Miten arkipyhä korvataan osa-aikaisille työntekijöille?

Myös osa-aikaisilla työntekijöillä on oikeus arkipyhäkorvaukseen oman työaikansa suhteessa. Työnantaja voi maksaa korvauksen heille palkallisena vapaana tai ylimääräisenä rahakorvauksena. Korvauksen maksutapa tulee varmistaa sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Rahakorvauksen suuruus tai työajan lyhennys lasketaan niin, että työsopimuksessa sovittu (tai käytännössä vakiintunut) viikkotyöaika jaetaan viidellä.

Mitä tarkoittaa vuosivapaajärjestelmä ja millä aloilla sitä sovelletaan?

Muun muassa kaupan alalla sekä majoitus- ja ravintola-aloilla on käytössä ns. vuosivapaajärjestelmä arkipyhäpäivien tilalla. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tekemiensä työtuntien perusteella.

Vuosivapaiden ansainta alkaa kaupan alalla, kun työsuhde on kestänyt kuusi kuukautta. Mara-aloilla vuosivapaatuntien kertyminen alkaa jo kahden kuukauden mittaisen työsuhteen jälkeen.

Arkipyhäviikoilla työnantaja sijoittaa kertyneitä arkipyhäpäiviä kyseiselle viikolle.  Näin työntekijän työtunnit/maksettu palkka pysyvät arkipyhästä huolimatta työsopimuksessa sovitun tuntimäärän suuruisina.

Jos työntekijälle ei ole kertynyt vuosivapaapäiviä tai työnantaja ei pysty teettämään työsopimuksessa sovittua tuntimäärää arkipyhäviikolla tai sovitulla tasoittumisjaksolla, työnantajan tulee varautua maksamaan kyseisen viikon työtuntien mukainen palkka työntekijälle.

Keitä työntekijöitä työajan lyhennys ei koske?

Työajan lyhennykset eivät yleensä koske tarvittaessa töihin kutsuttavia työntekijöitä, elleivät toisiaan seuraavat määräaikaiset työsopimukset toistu niin usein, että ns. yhdenjaksoisuusperiaate täyttyy.

HPL:n vastuullisuusperiaatteissa viitataan alan yhdenjaksoisuusperiaatteisiin, joilla yhdenjaksoisuuden täyttymistä arvioidaan henkilöstöpalvelualalla.

Yhdenjaksoisuusperiaate henkilöstöpalvelualalla (pdf) >>

Miten palkanmaksu itsenäisyyspäivänä poikkeaa työsopimuslain yleisperiaatteesta?

Itsenäisyyspäivän palkanmaksusta säädetään erillisellä lailla (Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä 26.11.1937/388).

Lain mukaan työn keskeytymisestä huolimatta työntekijälle maksetaan itsenäisyyspäivältä täyttä työpäivää vastaava palkka, jos se muuten olisi ollut työpäivä.

Jos työntekijä tekee työtä päivä-, tunti- tai urakkapalkalla, palkan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työsuhteessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi työpäivää lähinnä ennen itsenäisyyspäivää.