Mitä henkilöstöalalla tehdään?

Alamme yritykset löytävät osaajia eri toimialoille

Henkilöstöyritysten vahvuuksia ovat työmarkkinoiden tuntemus ja nopea reagointi markkinoiden muutoksiin, ajan tasalla olevat työnhakukanavat, laajat työntekijä- ja työnantajarekisterit sekä koulutukset, jotka palvelevat työelämän tarpeita.

Henkilöstöyritykset löytävät osaajia lähes kaikille toimialoille. Ne tarjoavat työntekijöille joustavia uramahdollisuuksia, jotka kerryttävät monipuolista työkokemusta ja osaamista.

 

Merkittävä työllistäjä

Henkilöstöala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Henkilöstöalan yritykset sekä välittävät vuokratyövoimaa yrityksille että auttavat yrityksiä rekrytoimaan niille parhaat ja sopivimmat työntekijät, myös kansainvälisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 2,7 prosenttia.

Arviomme mukaan ala tarjoaa vuosittain töitä reilulle 170 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä on noin 60 000 henkilötyövuotta.

Vuokratyöntekijöitä oli eniten teollisuuden alalla, toimisto/hallinto/IT/asiantuntijatöissä, rakentamisessa sekä majoitus-, ravintola-, catering ja vapaa-ajan palveluissa (HoReCa).

Työvoimatutkimuksessa vuokratyötä tekevien määrää on tilastoitu vuodesta 2008 alkaen. Vuokratyöntekijöiden määrä kasvaa tasaisesti.

 

Senioreille toinen työura

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Suurin osa työskentelystä on epäsäännöllistä tai osa-aikaista. (Lähde: Eläketurvakeskus 2021)

Eläkeläisten ammatit ja työtehtävät kattavat lähes kaikki työelämän alueet. Puolet työtä tekevistä kuuluu alempiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Joka viides luokittuu ylempiin toimihenkilöihin.

Potkua nuorten työllistämiseen

Henkilöstöalan yritysten tarjoamat vuokratyöt tai muut monimuotoiset työsuhteet työllistävät nuoria kesätöihin ja mahdollistavat työnteon esimerkiksi opintojen rinnalla. Henkilöstöyritykset tukevat nuoria myös työnhaussa sekä erilaisten työssä tarvittavien koulutusten, kuten hygieniapassin, työturvallisuus- ja trukkikortin sekä kassakoulutuksen suorittamisessa.

Vuokratyö mahdollistaa erilaisten ammattien kokeilemisen ja työelämätaitojen kehittämisen. Lähes kaikki toimialat tarjoavat vuokratyötä.

Monimuotoiset työsuhteet joustavat elämäntilanteen mukaan

Erilaiset elämäntilanteet vaativat erilaisia tapoja tehdä työtä. Henkilöstöyritysten tarjoamat monimuotoiset työsuhteet, kuten vuokra-, osa-, projekti- tai määräaikaiset tehtävät mahdollistavat työn, perhe-elämän tai opintojen joustavan yhteensovittamisen. Työntekijä voi usein itse valita työaikansa  ja -paikkansa.

Esimerkiksi opiskelijoille ja perheellisille monimuotoiset työsuhteet ovat joustava tapa ansaita lisätuloja ja sovittaa työ osaksi muuta arkea. Monimuotoiset työsuhteet mahdollistavat myös osatyökykyisille työnteon oman jaksamisen ehdoilla.

Henkilöstöyritysten tärkeä tehtävä on myös yhdistää lyhyempiä, määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi, jolloin työntekijöille voidaan tarjota pitkäkestoisempia ja kokopäiväisempiä töitä, jos he itse sitä toivovat. Vuokratyöstä yhä suurempi osa on toistaiseksi voimassa olevaa eli vakituista.

Väylä kotoutumiseen

Maahanmuutto Suomeen on viime vuosina monipuolistunut ja lisääntynyt. Sen seurauksena yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa. Työ on tärkeä osa kotoutumista. Myös henkilöstöyritykset ovat aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä. Vuokratyö tarjoaa tärkeän väylän kotoutumiseen myös Suomessa asuville ulkomaalaisille.

HELA on laatinut Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistuksen, joiden tarkoituksena on sitouttaa HELAn jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistus (pdf)>>

 

Henkilöstöalan yritykset auttavat madaltamaan yritysten työllistämiskynnystä

Yritykset kokevat toisinaan työllistämisen haasteelliseksi. Rekrytointi on monimutkaistunut ja rekrytointikanavia on useita. Osaajia voi olla vaikea löytää. Myös työnantajavastuisiin liittyvä hallinnollinen työ ja noudatettavien säännösten määrä on kasvanut ja vaatii entistä enemmän resursseja.

Henkilöstöyritykset

 • tuntevat työmarkkinat ja eri toimialat. Ne ovat erilaisten rekrytointikanavien ja työntekijämarkkinoinnin asiantuntijoita ja ovat lähellä työntekijöitä tarvitsevia yrityksiä.
 • hoitavat rekrytoinnin ja työnantajavelvoitteet, jolloin työvoimaa tarvitseva yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Henkilöstövuokraus on myös yksinyrittäjälle helppo tapa työllistää ensimmäinen työntekijä.
 • tarjoavat ratkaisuja työllistämiseen kattavalla palveluvalikoimalla. Välillä on järkevää vuokrata työntekijä, välillä taas työntekijän palkkaaminen suoraan yritykseen on parempi vaihtoehto.
 • hyödyntävät kehittyneitä digitaalisia työkaluja rekrytoinnissa, mikä helpottaa osaajien löytämistä.
 • sparraavat yrityksiä työehtojen, esimiestyön ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä.

Henkilöstöalan yritykset löytävät yrityksille oikeita osaajia oikea-aikaisesti

Osaava työvoima on yritykselle tärkeä kilpailuetu. Yritykset tarvitsevat osaajia kasvaakseen ja kehittyäkseen. Rekrytointi on kuitenkin vain harvan yrityksen ydinosaamista ja osaajapula vaivaa monia aloja. Monet yritykset tarvitsevatkin apua sopivien osaajien löytämiseksi. Yritysten kausivaihtelut, ruuhkahuiput ja lomakaudet edellyttävät, että työvoimaa voidaan lisätä tai vähentää joustavasti. Myös taloudellisesti epävarmassa tilanteessa yritys tarvitsee erilaisia mahdollisuuksia työllistää.

Henkilöstöyritykset

 • pystyvät tarjoamaan joustavasti ja nopeasti monipuolisia osaajia niin lyhyt- kuin pitkäaikaisiinkin tarpeisiin. Yritysten kausivaihtelut, ruuhkahuiput ja lomakaudet edellyttävät, että työvoimaa voidaan lisätä tai vähentää joustavasti.
 • hoitavat rekrytoinnit ammattitaitoisesti yrityksen toimintaympäristön ja tarpeet huomioiden. Ammattitaidolla hoidetut rekrytoinnit vaikuttavat yrityksen työnantajamielikuvaan ja auttavat löytämään yritykselle nopeasti, kustannustehokkaasti ja tarvelähtöisesti oikeita osaajia. Henkilöstöyrityksillä on jo omasta takaa laajat osaajaverkostot.
 • auttavat löytämään työntekijöitä ja erilaisia ratkaisuja silloin, kun osaajista on pula ja heitä on vaikea löytää.
 • tarjoavat henkilöstöratkaisuja yrityksille taloudellisesti epävarmoissa tilanteissa. Silloin, kun ei tiedetä, onko työvoiman tarve pysyvää, henkilöstövuokraus on joustava ratkaisu. Yrityksessä ei tarvitse miettiä jatkuvasti yt-neuvotteluiden käynnistämistä, sillä henkilöstöyritykset kantavat työntekijöistään työnantajavastuun ja -riskin ja käyvät tarvittavat yt-neuvottelut.

Henkilöstöalan yritykset työllistävät Suomessa asuvia ulkomaalaisia ja rekrytoivat kansainvälisiä osaajia ulkomailta

Suomen väestö vanhenee ja syntyvyys laskee. Yritykset tarvitsevat kehittyäkseen ja kasvaakseen osaajia myös ulkomailta. Työmarkkinat ovat myös eriytymässä ja on paljon aloja ja tehtäviä, joihin on vaikea löytää suomalaisia osaajia. Kansainvälinen rekrytointi on oma, erityistä ammattitaitoa vaativa rekrytoinnin osa-alue.

Henkilöstöyritykset

 • näkevät ulkomaalaiset työntekijät voimavarana. Ne työllistävätkin keskimäärin kaksi kertaa enemmän ulkomaalaisia kuin muut yritykset.
 • auttavat vähentämään monia ennakkoluuloja, joita yrityksillä on ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan. Henkilöstövuokrauksessa työnantajariskin kantaa henkilöstöyritys.
 • tuntevat globaalit työmarkkinat ja edistävät työvoiman liikkuvuutta yli rajojen.
 • ovat kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntijoita ja osaajia. Niiden vahvuutena ovat mm. kulttuuriosaaminen ja kansainväliset kumppaniverkostot.
 • auttavat työntekijöitä sopeutumaan uuden työntekomaan käytäntöihin ja olosuhteisiin tarjoamalla relokaatiopalveluita, kuten kielikoulutusta, apua asunnon hankkimisessa, työlupa-asioissa sekä viranomais- ja pankkiasioissa.

Henkilöstöalan yritykset nostavat työllisyysastetta tarjoamalla työntekijöille monipuolisia mahdollisuuksia työllistyä

Työmarkkinoilla tapahtuu seuraavien vuosien aikana isoja muutoksia, jotka johtuvat muun muassa globalisaatiosta, digitalisaatiosta ja robotiikan kehittymisestä. Muutokset näkyvät esimerkiksi siten, että osa ammateista muuttuu tai häviää ja samaan aikaan syntyy uusia ammatteja. Työ pirstaloituu ja projektimainen työ lisääntyy. Työurat koostuvat yhä useammasta erilaisesta työstä tai ammatista. Työelämän joustavuutta ja mahdollisuuksia parantamalla saadaan entistä useampi mukaan työelämään.

Henkilöstöyritykset

 • tarjoavat erilaisia työsuhteita, kuten toistaiseksi voimassa olevia, määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita sekä vuokratyötä
 • kokoavat pirstaleista työtä yhdistämällä osa-aikatyötä kokoaikaiseksi ja määräaikaista työtä pidempiaikaiseksi työksi
 • auttavat työntekijöitä tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan
 • mahdollistavat työnteon eri aloilla, mikä kerryttää monipuolista työkokemusta ja vahvistaa työntekijöiden työelämätaitoja
 • tarjoavat työtä, joka mahdollistaa esimerkiksi työn, perheen ja opiskelujen yhteensovittamisen ja lisäansiomahdollisuuksia mm. osa-aikatyöntekijöille, opiskelijoille ja eläkeläisille
 • mahdollistavat osatyökykyisille työnteon oman jaksamisensa ja työkykynsä mukaisesti
 • avaavat portin työelämään monille nuorille, maahanmuuttajille tai alaa vaihtaville ja nostavat työllisyysastetta tarjoamalla töitä myös monille sellaisille työntekijöille, joilla on vaikeuksia muuten päästä työmarkkinoille
 • reagoivat työmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin nopeasti ja tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja työllistyä. Esimerkiksi koronapandemian aikana henkilöstöyritykset ovat löytäneet lomautetuille lentoemännille ja ravintolatyöntekijöille töitä muilta aloilta.

Henkilöstöalan yritykset tarjoavat erilaisia koulutuksia ja palveluita osaamisen kehittämiseksi

Tulevina vuosina useat työikäiset suomalaiset tarvitsevat lisää koulutusta. Jotta suomalaisten osaaminen vastaisi muuttuvien työmarkkinoiden tarpeita, tarvitsemme sekä uusia tutkintoja ja täydennyskoulutusta, mutta myös muutos- ja täsmäkoulutusta. Tarvitsemme lisää yritysten kanssa suunniteltua työelämälähtöistä koulutusta, joka vastaa nopeammin yritysten osaajatarpeisiin.

Henkilöstöyritykset

 • tuntevat eri toimialat, joten niillä on vahva näkemys siitä, millaista osaamista ja koulutusta työmarkkinoilla tarvitaan juuri nyt ja seuraavien vuosien aikana.
 • tunnistavat työntekijöiden ja -hakijoiden osaamista ja tarjoavat paljon erilaisia koulutuksia ja valmennuksia osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Henkilöstöyritykset auttavat työntekijöitä myös löytämään kokonaan uuden uran toiselta toimialalta.
 • tarjoavat työnhakijoilleen erilaisia työllistämiseen tähtääviä lyhytkoulutuksia, kuten tarjoilija- ja kassakoulutusta, hygieniapassikoulutusta sekä työturvallisuus- ja trukkikorttikoulutusta.
 • järjestävät palveluntuottajina työelämälähtöisiä koulutuksia, jotka ovat vaikutuksiltaan tehokas ja tuloksellinen tapa kouluttaa työnhakijoita eli ne johtavat pääsääntöisesti työhön
 • auttavat asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan asiakasyrityksiään suunnittelemaan ja toteuttamaan työelämälähtöisiä koulutuksia omiin tarpeisiinsa.
  – Muutosturvakoulutuksilla voidaan kouluttaa työntekijöitä kokonaan uusiin tehtäviin esimerkiksi muutoksen kourissa olevilta aloilta, kuten pankkialalta.
  -Rekrytointikoulutus on hyvä vaihtoehto, jos yritys ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
  – Täsmäkoulutus päivittää nykyisten työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasolle silloin, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu.
 • tarjoavat mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksiin yhdessä oppilaitosten kanssa
 • Kouluttavat osaajia myös omien koulutusohjelmiensa- ja organisaatioidensa avulla silloin, kun työmarkkinoilta puuttuu jotakin olennaista osaamista, kuten esimerkiksi koodareita IT-alalta.

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyöllä työnvälitystä saadaan nopeutettua ja työllisyyspalveluiden vaikuttavuutta saadaan paremmaksi

Tarvitsemme enemmän yksityisen ja julkisen työvälityksen yhteistyötä ja tehokkaampia työllisyyspalveluita, jotta työt ja tekijät saadaan kohtaamaan paremmin.  Nopeampi työnvälitys ja tehokkaat työllisyyspalvelut säästävät työttömyys- ja muita sosiaalikuluja sekä kartuttavat verotuloja. Työllisyyspalveluita tulisi kehittää ja palveluiden tuloksellisuutta tulisi nostaa palveluita kilpailuttamalla ja hyödyntämällä yksityisiä palveluntuottajia.

Henkilöstöyritykset

 • tuntevat syvällisesti työmarkkinat –  sekä työntekijät, eri toimialat että yritykset. Työmarkkinoiden ymmärrys perustuu jatkuvaan yhteydenpitoon sekä työnhakijoihin että heitä työllistäviin yrityksiin.  Lisäksi yritykset keräävät järjestelmällisesti tutkimustietoa työmarkkinoista ja trendeistä.  Lisäksi ne hyödyntävät rekrytoinneissaan digitalisuutta ja tekoälyä.
 • ovat saavuttaneet palveluntuottajina hyviä työllistämistuloksia erilaisista TE-hallinnon kilpailuttamista tulosperusteisista ja muista työllisyyspalveluista.
 • tuottavat laadukkaita ja työllistymiseen johtavia työnhakuvalmennuksia ja kotoutumiskoulutuksia. Ammattitaidolla toteutettu valmennus ja koulutus voi myös auttaa työntekijää löytämään kokonaan uuden uran toiselta toimialalta.