Perustietoa vuokratyöstä

Henkilöstöala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Henkilöstöalan yritykset sekä välittävät vuokratyövoimaa yrityksille että auttavat yrityksiä rekrytoimaan niille parhaat ja sopivimmat työntekijät, myös kansainvälisesti.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 vuokratyöntekijöiden osuus kokonaistyövoimasta oli 2,7 prosenttia .

Arviomme mukaan ala tarjoaa vuosittain töitä reilulle 170 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Henkilötyövuosiksi muutettuna tämä on noin 60 000 henkilötyövuotta.

Mitä vuokratyö tarkoittaa?

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen henkilöstöalan yrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Tätä työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan käyttäjäyritykseksi. Henkilöstöyritys vuokraa työntekijänsä käyttäjäyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän käyttäjäyritykselle.

Vuokratyössä henkilöstöyritys on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään käyttäjäyritykselle.  Tämä tarkoittaa työntekijän kannalta sitä, että työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, vaikka työntekopaikka on käyttäjäyrityksessä. Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin sille työnantajana kuuluvat velvoitteet, mutta käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa työntekijää. Käyttäjäyritys myös valvoo työntekijän työn tekemistä.

Lainsäädännössä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu käyttäjäyrityksen mahdollisuutta käyttää vuokratyövoimaa. Ns. tilaajavastuulaissa asetetaan käyttäjäyritykselle tiettyjä velvoitteita silloin, kun vuokratyöntekijöitä käytetään yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Lisäksi työehtosopimuksissa on tietyillä aloilla sovittu, milloin ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää. Mikäli ulkopuolisen työvoiman käyttöä ei näin ole rajoitettu, käyttäjäyritys voi halutessaan käyttää vuokratyöntekijöitä ilman, että siihen tulee olla erityistä syytä.

Usein kysyttyä vuokratyöstä >>

Vuokratyö kerryttää monipuolista osaamista

Vuokratyö kartuttaa monipuolista työkokemusta ja vahvistaa työnantajien arvostamia työelämätaitoja. Erilaisissa töissä ja työpaikoissa tapaa paljon ihmisiä, joiden kanssa voi verkostoitua ja jotka tukevat työuralla eteenpäin. Henkilöstöalan yritykset järjestävät työntekijöilleen myös työtehtävien edellyttämiä koulutuksia, kuten työturvallisuus-, kassa- tai hygieniapassikoulutuksia.

Vuokratyöhön työllistyy nopeasti. Vuokratyöntekijätutkimuksemme mukaan 68 prosenttia työllistyneistä sai töitä kahden viikon sisällä. Vuokratyö joustaa myös erilaisten elämäntilanteiden mukaan ja työntekijä voi usein itse valita työaikansa ja -paikkansa. Vuokratyötä on usein tarjolla myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

 

 

Lainsäädäntö ja työehtosopimus

Vuokratyöhön sovelletaan samaa työlainsäädäntöä kuin muihinkin työsuhteisiin. Työsopimuslakiin on kirjattu myös nimenomaan vuokratyötä koskevia säännöksiä.

Lue lisää vuokratyötä koskevasta lainsäädännöstä>> 

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät työehtosopimuksen mukaan.

Vuokratyöntekijälle kertyy myös vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos työntekijä ei voi pitää vuosilomaa työsuhteen lyhyen keston vuoksi, loma maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

 

Vuokratyötä voi tehdä säännöllisesti tai keikkaluontoisesti

Vuokratyö voi olla osa- tai kokoaikaista, määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa eli vakituista. Henkilöstöalan yritys tekee työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jos työtä on tarjolla asiakasyrityksessä vain rajoitetun ajan, kuten ruuhkahuippuina tai kausiluonteisesti eikä henkilöstöyritys pysty tarjoamaan työntekijälle muuta työtä määräaikaisen työsuhteen päättyessä.

Henkilöstöalan yritysten tärkeä tehtävä on myös yhdistää lyhytkestoisia ja määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi, jolloin työntekijä voi halutessaan työllistyä pidempiaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikainen työsuhde voi johtaa myös vakinaistamiseen, jos asiakasyrityksessä on pysyvä työvoiman tarve. Vakinaistaminen on helpompaa, kun työntekijä, hänen työskentelytapansa ja osaamisensa ovat jo tulleet tutuiksi asiakasyritykselle.

Tutkittua tietoa vuokratyöstä

Vuodesta 2007 lähtien toteutettu Vuokratyöntekijätutkimus selvittää vuokratyöntekijöiden kokemuksia  työn sisällöstä ja työmotivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, henkilöstöyrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä. Uusin, järjestyksessään yhdeksäs vuokratyöntekijätutkimuksemme on keväältä 2022. Siihen vastasi lähes 10 000 vastaajaa 56:sta eri henkilöstöalan yrityksestä.

93 % voisi suositella henkilöstöpalveluyrityksen kautta työskentelyä tuttavilleen

Tyypillinen vuokratyöntekijä vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan

  • alle 25-vuotias (31 prosenttia vuokratyöntekijöistä)
  • toisen asteen koulutus  (52 prosentilla vuokratyöntekijöistä)
  • asuu pääkaupunkiseudulla (28 prosenttia vuokratyöntekijöistä)

Nopeus ja helppous päästä töihin alan valtteina

Henkilöstöalan yritykset ovat tunnettuja siitä, että niiden kautta työtä löytyy nopeasti. Kaksi kolmesta vastaajasta oli saanut töitä viikon sisällä, useampi kuin kolme neljästä kahden viikon sisällä hakemisesta. Väittämä ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” sai koko tutkimuksen korkeimman arvion, asteikolla 1–5 keskiarvon ollessa 4,47.

Lisäksi vastaajien mukaan töitä oli helppo hakea (4,42), työhaastattelu oli hyvin hoidettu (4,46) ja rekrytoinnin etenemisestä sai riittävästi tietoa (4,30). Alle 25-vuotiaiden vastaajaryhmälle työnhaun kokemus oli vielä keskimääräistäkin parempi. Vuokratyöntekijät kokevat myös, että saatu työ on sitä, mitä heille on luvattu.

Kokemukseen vuokratyöstä vaikuttivat eniten seuraavat seikat:

  • Vuokratyö auttaa saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia
  • Henkilöstöyritys hoitaa asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat
  • Työntekijä pystyy hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan vuokratyön avulla

Koska suositteluprosentti on niin korkea, se on selkeä osoitus siitä, että nämä asiat ovat erittäin hyvällä tasolla.

Lähde: Vuokratyöntekijätutkimus 2022