Työturvallisuus vuokratyössä

Vuokratyössä työturvallisuusvastuu on jaettu työnantajana toimivan henkilöstöyrityksen ja työvoimaa vuokraavan käyttäjäyrityksen välillä. Vuokratyöntekijä työskentelee käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena, joten käyttäjäyritys vastaa vuokratyöntekijän työturvallisuudesta työpaikalla. Henkilöstöyritys vastaa työturvallisuuden yleisestä toteuttamisesta kuten esim. työntekijän ammattitaidon varmistamisesta ja tapaturmavakuuttamisesta. Myös vuokratyöntekijällä on omat velvoitteensa työturvallisuuden varmistamisessa

 

 

 

 

 

Henkilöstöyrityksen työturvallisuusvastuu

Henkilöstöyritys vastaa työturvallisuuden yleisestä toteuttamisesta kuten esim. työterveyshuollon järjestämisestä ja tapaturmavakuuttamisesta.
Henkilöstöyrityksen on erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön. Henkilöstöyritys vastaa myös mm. vuokratyöntekijän työaikaseurannasta ja vuosilomista.

Käyttäjäyrityksen työturvallisuusvastuu

Käyttäjäyrityksen on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin.

Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja työsuojeluvaltuutetulle. Osa työterveyshuollon toimenpiteistä liittyy kiinteästi työntekopaikkaan, ja käyttäjäyritys on yleensä teettänyt työpaikalla työpaikkaselvityksen. Näin ollen yhteistyö henkilöstö- ja käyttäjäyrityksen välillä on tarpeellista, jotta mm. henkilöstöyrityksen työterveyshuoltopalveluiden tuottaja saa tarpeellisen tiedon työn tekemisen olosuhteista.

Työssä tarvittavien henkilösuojaimien ja työvaatetuksen tarpeesta ja niiden hankkimisesta sovitaan henkilöstöalan yrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä. Yleensä käyttäjäyritys tietää parhaiten, minkälaiset suojaimet tai suojavälineet työssä tarvitaan.

Suojavälineiden käytön valvomisesta vastaa käyttäjäyritys, joka johtaa ja valvoo työntekoa.

 

Henkilöstöyrityksen ja käyttäjäyrityksen yhteistyö työturvallisuusasioissa

Asiakassopimusta neuvotellessaan osapuolten tulee selvittää aina työhön liittyvät työturvallisuusasiat. Suositeltavaa on, että henkilöstöyritys ja käyttäjäyritys keskustelevat myös perehdytyksestä ja sen laajuudesta jo asiakassopimuksen tekovaiheessa.

 

Vuokratyöntekijän perehdytys

Käyttäjäyrityksen on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin. Myös lyhyemmissä työsuhteissa pitää huolehtia siitä, että vuokratyöntekijälle selvitetään työturvallisuuden kannalta olennaiset asiat.

Lisäksi pidempään jatkuvissa vuokraustilanteissa käyttäjäyrityksen on tarvittaessa huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työsuojelun yhteistoimintaan sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin.

Henkilöstöyrityksen on huolehdittava yleisestä perehdyttämisestä ja työsuojeluopastuksesta.

Vuokratyöntekijän vastuu

Vuokratyöntekijällä on velvollisuus noudattaa saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuusohjeita (esim. koneet, laitteet, kemikaalien käsittely) ja työn edellyttämää huolellisuutta, jotta työstä ei aiheudu vaaraa itselle ja muille työntekijöille. Työntekijän pitää käyttää tapaturman tai terveyshaitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä ja -laitteita.

Vuokratyöntekijän tulee ilmoittaa käyttäjäyrityksen suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä olevista puutteista esimiehelle. Työntekijän pitää myös välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. Vuokratyöntekijällä on lisäksi velvollisuus osallistua työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin terveystarkastuksiin ennen työsuhteen alkamista ja työsuhteen aikana.

Työsuojelun yhteistoiminta

Vuokratyössä on työsuojelun yhteistoiminta järjestettävä samalla tavoin kuin muissakin yrityksissä. Pääsääntö on, että työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö.

Työterveyshuolto

Vuokratyöntekijän työterveyshuolto voi olla erilainen kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä, koska vuokratyöntekijän työterveyshuollon järjestää henkilöstöyritys eikä käyttäjäyritys.

Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus on työnantajalla eli henkilöstöalan yrityksellä. Vuokratyöntekijöiden työterveyshuolto ei voi lähtökohtaisesti olla erilainen kuin henkilöstöyrityksen omassa toimistossa työskentelevillä. Vuokrayrityksen työterveyshuollossa saattaa kuitenkin olla eroja, jotka perustuvat työsuhteen kestoon.
Lisätietoa työterveyshuollosta Työsuojeluhallinnon, Työturvallisuuskeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta