Henkilöstöalan yritysten palvelut

Henkilöstöalan yritykset tarjoavat muun muassa seuraavia palveluja:

 • kansallinen ja kansainvälinen rekrytointi
 • henkilöstövuokraus
 • ulkoistaminen ja alihankinta
 • koulutus ja valmennus
 • henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit
 • suorahaku (headhunting)
 • uudelleensijoittumisvalmennus (outplacement)
 • työllisyyspalvelut
 • ammatillinen kuntoutus
 • työkykypalvelut

Henkilöstöyritysten asiakkaita ovat eri toimialojen yritykset sekä julkinen sektori.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstöalan yritysten tarjoamaa vuokratyötä voi tehdä lähes kaikilla aloilla, mutta yleisintä vuokratyö on teollisuudessa, palvelualoilla ja rakennuksilla. Vuokratyössä työntekijän työnantaja on aina henkilöstöalan yritys, mutta työ tapahtuu asiakasyrityksessä.

Vuokratyötä voi tehdä säännöllisesti tai keikkaluontoisesti

Vuokratyö voi olla osa- tai kokoaikaista, määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa eli vakituista. Henkilöstöyritys tekee työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jos työtä on tarjolla asiakasyrityksessä vain rajoitetun ajan, kuten ruuhkahuippuina tai kausiluonteisesti eikä henkilöstöyritys pysty tarjoamaan työntekijälle muuta työtä määräaikaisen työsuhteen päättyessä.

Henkilöstöyritysten tärkeä tehtävä on myös yhdistää lyhytkestoisia ja määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi, jolloin työntekijä voi halutessaan työllistyä pidempiaikaiseen  työsuhteeseen. Määräaikainen työsuhde voi johtaa myös vakinaistamiseen, jos asiakasyrityksessä on pysyvä työvoiman tarve. Vakinaistaminen on helpompaa, kun työntekijä, hänen työskentelytapansa ja osaamisensa ovat jo tulleet tutuiksi asiakasyritykselle.

Vuokratyö kerryttää monipuolista osaamista

Vuokratyö kartuttaa monipuolista työkokemusta ja vahvistaa työnantajien arvostamia työelämätaitoja. Erilaisissa töissä ja työpaikoissa tapaa paljon ihmisiä, joiden kanssa voi verkostoitua ja jotka tukevat työuralla eteenpäin. Henkilöstöyritykset järjestävät työntekijöilleen myös työtehtävien edellyttämiä koulutuksia, kuten työturvallisuus-, kassa- tai hygieniapassikoulutuksia.

Vuokratyöhön työllistyy nopeasti. Vuokratyöntekijätutkimuksemme mukaan 68 prosenttia työllistyneistä  sai töitä kahden viikon sisällä. Vuokratyö joustaa myös erilaisten elämäntilanteiden mukaan ja työntekijä voi usein itse valita työaikansa ja -paikkansa. Vuokratyötä on usein tarjolla myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Työehtosopimus määrittelee palkan ja loman

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät työehtosopimuksen mukaan.

Vuokratyöntekijälle kertyy myös vuosilomaa samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos työntekijä ei voi pitää vuosilomaa työsuhteen lyhyen keston vuoksi, loma maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

Rekrytointi

Henkilöstöyritykset tukevat asiakkaitaan rekrytoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Rekrytointi on yksi organisaation merkittävimmistä investoinneista. Rekrytoinnin tavoitteena on löytää avoimeen tehtävään mahdollisimman hyvä työntekijä ja työntekijälle mahdollisimman hyvä työ ja työpaikka.

Henkilöstöyritykset ovat rekrytoinnin asiantuntijoita

Henkilöstöalan yritysten avulla rekrytoinnissa vältytään virhearvioinneilta ja rekrytointi on laadukasta, nopeaa, kustannustehokasta ja työnantajamielikuvaa tukevaa. Neutraalin asiantuntijan apu rekrytoinneissa vahvistaa hakijoiden tasavertaista kohtelua ja päätöksenteon objektiivisuutta. Lisäksi se säästää rekrytoivalta organisaatiolta aikaa ja vaivaa, jolloin organisaatio voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja -toimintaansa.

Asiakas voi hankkia palveluna jonkin tietyn rekrytoinnin vaiheen tai koko rekrytoinnin aina suunnittelusta työntekijän valintaan. Henkilöstöyritykset osaavat hyödyntää rekrytoinneissa juuri niihin soveltuvia hakumenetelmiä ja -kanavia ja tarjoavat asiakkaidensa käyttöön laajat työntekijä- ja työnantajarekisterit sekä eri toimialojen tuntemuksen.

Hyvän rekrytoinnin muistilistassamme on kuvattu onnistuneen rekrytoinnin eri vaiheet ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Muistilista on kaikkien työntekijöitä rekrytoivien organisaatioiden ja esimiesten käytettävissä.

Hyvän rekrytoinnin muistilista (pdf) >>

Suorahaku eli headhunting

Suorahaun eli headhuntingin avulla henkilöstöalan yritys etsii sopivia ehdokkaita työtehtävään erilaisten verkostojen kautta ilman, että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti. Asiakasyritys voi esimerkiksi kehittää uutta liiketoimintaa eikä halua, että siihen sisältyvää tehtävää laitetaan avoimeen hakuun.

Suorahaku on käytetty menetelmä erityisesti asiantuntija- ja esimiesrekrytoinneissa. Yritys on yhteydessä potentiaalisiin osaajiin suoraan ja tiedustelee heidän kiinnostustaan tehtävään.  Lopullisen valinnan palkattavasta työntekijästä tekee aina tuleva työnantaja.

Henkilö- ja soveltuvuusarviointi

Henkilö- ja soveltuvuusarviointi on rekrytoinnin työkalu, joka auttaa selvittämään työnhakijan ominaisuuksia, vahvuuksia ja soveltuvuutta työtehtävään. Arviointi vähentää riskiä virherekrytointiin, sillä se tuo tukea päätöksentekoon ja varmuutta valintoihin.

Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnissa käytetyt menetelmät valitaan työn ja sen vaatimusten perusteella. Arviointi lähtee aina liikkeelle esimiehen ja arvioitsijan välisestä keskustelusta. Osapuolet käyvät keskustelussa läpi työnkuvan ja muodostavat yhteisen ymmärryksen työssä vaadittavista kyvyistä, pätevyyksistä ja ominaisuuksista. Arvioitavat kompetenssit ovat aina tehtäväkohtaisia.

Paitsi soveltuvuutta työtehtävään, arvioinneissa kartoitetaan myös yksilön sopivuutta työyhteisöön ja -kulttuuriin. Henkilöarviointeja käytetään myös organisaation sisällä, kun edessä on henkilöstöjärjestelyjä tai kehittämistarpeita.

Kansainvälinen rekrytointi tuo osaa­­via työntekijöitä Suomeen

Osa henkilöstöalan yrityksistä tarjoaa myös kansainvälisen rekrytoinnin palveluita. Kansainvälinen rekrytointi on oma, erityistä ammattitaitoa vaativa rekrytoinnin osa-alue, joka edellyttää, että yritys tuntee globaalit työmarkkinat, on hankkinut kulttuuriosaamista ja kansainvälisiä kumppaniverkostoja sekä osaa ratkaista kotoutumisen haasteita.

Henkilöstöyritykset edistävät aktiivisesti työperäistä maahanmuuttoa, joka turvaa suomalaisten yritysten kasvun ja menestymisen edellytyksiä, ja on avainasemassa ratkaisemassa työmarkkinoillamme vallitsevaa työvoimapulaa.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt tukevat jäsenyritystemme eettistä ja lainmukaista rekrytointia. Pelisäännöt koskevat tilanteita, joissa henkilöstöyritys tuo tai rekrytoi ulkomaisen työntekijän Suomeen itse tai yhteistyökumppanin avulla.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistus (pdf) >>

Palveluiden ulkoistaminen

Tukitoimintojen ulkoistaminen saattaa nousta esiin yrityksen etsiessä säästökohteita. Onnistunut ulkoistus vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan, ja tekee organisaatiosta monella tapaa joustavamman.  Lisäksi ulkoistuksella yritys voi ostaa itselleen asiantuntijapalveluita, joita ei omasta yrityksestä löydy ilman uuden henkilön rekrytointia.

Ulkoistettu henkilöstöhallinto

Nykyään työelämän sääntely ja työlainsäädäntö tekevät asioista haastavampia ja tämä edellyttää henkilöstöhallinnon tekijöiltä monenlaisen asian osaamista. Myöskään HR-osa-alueiden merkitystä henkilöstölle ja liiketoiminnalle ei osata arvostaa tarpeeksi, koska ne liitetään usein ainoastaan operatiiviseen toimintaan. HR-toiminto voi tuoda yritykselle kuitenkin myös uutta osaamista liiketoiminnan kehittämiseen.

Viisi vinkkiä HR-kumppanin valintaan

 1. Rakenna pitkäjänteinen yhteistyö HR-kumppanin kanssa. Alussa tarvitaan aikaa yrityksen toimialan ja tarpeiden sisäistämiseen.
 2. Vaadi HR-kumppanilta asiantuntemusta ja kokemusta HR-ulkoistuksista.
 3. Valitse vastuullinen HR-kumppani.
 4. Aseta kumppanuudella selkeät  tavoitteet ja varmista, että tuloksia myös mitataan yhteisesti sovituilla mittareilla.
 5. Edellytä, että HR-kumppani  on aidosti kiinnostunut yrityksesi liiketoiminnan sekä henkilöstön ja sen osaamisen kehittämisestä.

Muita henkilöstöalan yritysten palveluita

Lisäksi yritykset tarjoavat muun muassa koulutusta ja valmennusta, uudelleensijoittumisvalmennusta (outplacement), työllisyyspalveluita, ammatillista kuntoutusta ja työkykypalveluita.

Muutosturvaopas – Työnantajan koulutus- ja valmennusvelvollisuus irtisanomisen yhteydessä (pdf) >>