Työehtosopimukset

Neuvottelemme henkilöstöalalle yleissitovan työehtosopimuksen Toimihenkilöliitto ERTOn kanssa. Sitä sovelletaan henkilöstöalan yritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.

Uusin

Muutokset ja palkantarkistukset tiivistetysti>>

Päättyneet

Vuokratyöhön soveltuva työehtosopimus

Sovellettava työehtosopimus määräytyy vuokratyössä työsopimuslain 2 luvun 9 pykälän mukaan:

Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä käyttäjäyritykseen työhön eikä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen eikä velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei sovelleta mitään 1 momentissa tarkoitettua työehtosopimusta, vuokratun työntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset.

Käytännössä säännös tarkoittaa, että vuokratyöntekijän työsuhteessa sovellettava työehtosopimus määräytyy seuraavan luettelon ensimmäisen soveltuvan säännön mukaan:

1. Jos henkilöstöyritys on sellaisen työnantajaliiton jäsen, joka on tehnyt vuokratyöntekijöitä aidosti edustavan työntekijäliiton kanssa työehtosopimuksen vuokratyöntekijöiden työehdoista, henkilöstöyrityksen työsuhteissa on sovellettava tätä työehtosopimusta ns. normaalisitovuuden perusteella. Esim. HELAn jäsenyritys noudattaa toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan vuokratyössä HELAn ja ERTOn välillä sovittua Henkilöstöalan työehtosopimusta. HELAn tiedossa ei ole muita muita em. edellytykset täyttäviä vuokratyötä koskevia työehtosopimuksia Suomessa.

2. Henkilöstöyritys on neuvotellut itse työehtosopimuksen vuokratyöntekijöitä edustavan valtakunnallisen työntekijäliiton kanssa. HELAn tietojen mukaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia ei ole neuvoteltu suomalaisissa henkilöstöalan yrityksissä.

3. Jos henkilöstöyritys ei ole sidottu em. työehtosopimuksiin, henkilöstöyritys on sidottu työvoiman vuokrausta koskevaan yleissitovaan työehtosopimukseen. Esim. henkilöstöalan yritys, joka ei ole HELAn jäsen noudattaa toimisto, taloushallinto- ja ICT-alan vuokratyössä Henkilöstöalan työehtosopimusta. HELAn tiedossa ei ole muita em. edellytykset täyttäviä vuokratyötä koskevia työehtosopimuksia Suomessa.

4. Jos velvollisuutta noudattaa em. työehtosopimusta ei ole, henkilöstöyrityksen on noudatettava käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Tämä on selvästi yleisin sääntö, jonka mukaan vuokratyössä sovellettava työehtosopimus määräytyy.

5. Jos em. työehtosopimuksia ei ole, henkilöstöyrityksen tulee noudattaa vuokratyöntekijän tekemään työhön sovellettavaa yleissitovaa työehtosopimusta.

6. Jos em. työehtosopimuksia ei ole, vuokratyöntekijöiden palkan, työajan ja vuosilomien osalta noudatetaan käyttäjäyritystä sitovia ja käyttäjäyrityksessä yleisesti sovellettavia sopimuksia tai käytäntöjä.