Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Henkilöstöala HELA ry:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1.Rekisterin nimi Rekisterin nimi on Henkilöstöala HELA ry:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri. 
2.Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö Rekisterinpitäjä on Henkilöstöala HELA ry (jäljempänä HELA) (osoite Eteläranta 10, 00130, puhelin 09 1728 5402, sähköposti toimisto (at) henkilostoala.fi).  Rekisterin yhteyshenkilö on Merru Tuliara (merru.tuliara ( at ) henkilostoala.fi). 
3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään: 
• HELAn jäsenasioiden hoitamiseen
• HELAn yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä
• HELAn tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen.Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK:hon joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana. 
4.Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedotRekisteri sisältää HELAn jäsenyhteisöjen ja jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tietoja sekä HELAn toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:
• etu- ja sukunimi
• tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa)
• yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
5.Säännön-mukaiset tietolähteet HELAn jäsenyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.
6.Tietojen säännönmukaiset luovutuksetHELA luovuttaa rekisterissä ylläpitämiänsä sidosryhmähenkilöiden tietoja rekisteriä käyttäville EK:n jäsenliitolle. Jäsenliitot voivat käyttää tietoja yhteydenpitoon toimintansa kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin.
7.Tietojen siirtoEU:n tai ETA:n ulkopuolelleRekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
8.
Tietojen säilytys
Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.
9. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.
10.Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista Rekisteröity voi pyytää kohdassa 3 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
11.Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.
12.Oikeus tehdä valitus tieto-suojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.