Työsuhdetärppi: Terveystarkastukset sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijän työterveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä.

Näistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista on oikeus saada Kelalta 60 prosentin suuruinen korvaus.

Työnantajan tulee antaa työterveyshuoltoon tietoja työstä, työjärjestelyistä, ammattitaudeista, työtapaturmista, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista sekä muista niihin verrattavista tekijöistä, jotka ovat tarpeen työntekijöille työstä aiheutuvan terveydellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi.

Työnantajan on järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta työterveyshuollossa niille työntekijöille, jotka altistuvat erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle työssä.

Erityisen sairastumisen vaara

Työntekijä voi altistua useille eri vaaratekijöille. Erityinen sairastumisen vaara aiheutuu sellaisista työoloista, jossa fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen tekijän (työntekijän ikä, sukupuoli, fysiologinen tila) aiheuttamana voi todennäköisesti seurata sairaus, liiallinen altistuminen tai vaara lisääntymisterveydelle. Myös yötyö, erityinen väkivallan uhka tai uusien aineiden tai työmenetelmien käyttöönotto voivat aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa.

Lainsäädäntö ei suoranaisesti yksilöi, mitkä työt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia, vaan sen arvioiminen on työnantajan tehtävä.

Esimerkkiluettelo

Alkutarkastus

Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn alkamista. Viimeistään alkutarkastus on kuitenkin tehtävä kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Määräaikaistarkastus

Määräajoin tehtävät terveystarkastukset perustuvat altistukseen työssä. Seurantaväli määritellään terveystarkastuksen yhteydessä altisteen ja altistumistason perusteella huomioiden myös yksilöllinen herkkyys ja mahdolliset rajoittavat sairaudet. Terveystarkastus tehdään myös sairausvaiheiden yhteydessä työntekijän terveydentilan ja työkyvyn sitä edellyttäessä.

Vastuunjako henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä

Henkilöstöpalveluyrityksen on selvitettävä asiakkaalta työpaikan työskentelyolosuhteet ja mahdolliset työssä esiintyvät altisteet. Käyttäjäyrityksen tulee kertoa näistä työpaikkaselvityksessä. Asiakas sitoutuu HPL YSE 2018 -ehdot hyväksyttyään toimittamaan kopion työpaikkaselvityksestä pyydettäessä.

Jos selvitystä ei ole laadittu tai sitä ei ole saatavilla, henkilöstöpalveluyrityksen tulee selvittää vastaavat tiedot käyttämällä esimerkiksi Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaasta löytyvää lomaketta. Henkilöstöpalveluyrityksen ja asiakasyrityksen yhteyshenkilöt täyttävät lomakkeen yhdessä. Mikäli kartoituksessa ilmenee, että työ vaatii terveystarkastusta, tarkastus on hoidettava henkilöstöpalveluyrityksen työterveyshuollossa.

Työturvallisuuslaki ja työterveyshuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö on pakottavaa, eivätkä osapuolet voi sopia asioista toisin. Työnantaja vastaa lain noudattamisesta ja voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi tilanteessa, jossa työntekijälle on aiheuttanut haittaa laiminlyönnistä.