Työsuhdetärppi: Koeaikapurku

Työnantaja ja työntekijä voivat ennen työsuhteen alkamista sopia työsuhteen alussa olevasta koeajasta. Koeajan enimmäispituus voi olla kuusi kuukautta, määräaikaisen työsopimuksen osalta kuitenkin enintään puolet määräajan kestosta.
Koeaikana työsuhde voidaan purkaa päättymään heti. Työsuhteen päättämiskynnys on koeaikapurun yhteydessä huomattavasti alhaisempi kuin työsuhteessa muutoin.

Koeaikapurusta ilmoittaminen
Koeaikapurusta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle henkilökohtaisesti. Koeaikapurun voi tehdä sekä työntekijä että työnantaja. On hyvä huomata, että työntekijän työsuhteen tulee olla alkanut, ennen kuin koeaikapurku voidaan tehdä.

Hyväksyttävä peruste
Koeaikapurulle tulee aina olla hyväksyttävä peruste. Hyväksyttäviksi perusteiksi voidaan katsoa esimerkiksi työhön sopimattomuus ja/tai sopeutumattomuus, puutteet työn suorittamisessa, luvattomat poissaolot ilmoittamattomina, poissaolot sairauteen vedoten sairauslomatodistusta toimittamatta, epäasiallinen käytös työnantajaa kohtaan, työtehtävien laiminlyönti. Kuitenkin oikeuskäytännössä on todettu, että sopimattomuus työhön voi olla epäasiallinen syy koeaikapurkuun, jos perehdytykseen ei ole käytetty tarpeeksi aikaa.

Ei hyväksyttävä peruste
Koeaikapurkua ei saa tehdä epäasiallisin tai syrjivin perustein. Esimerkiksi luottamuspulaan perustuva syy työsuhteen päättämiselle tulee liittyä työhön, eikä työntekijän vapaa-aikaan. Lisäksi koeaikapurkua ei saa tehdä työnantajan toimintaan liittyvillä perusteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi työn vähentyminen tai tarve säästää kustannuksissa.

Nimenomainen koeaikaehto
Jotta työnantaja voi vedota koeaikasäännökseen, tulee koeajasta olla sovittu nimenomaisesti eli koeaikaehto tulee ottaa työsopimuksen ehdoksi, jotta sitä voidaan soveltaa. Koeaika ei siis ole voimassa suoraan lain nojalla.

 

HPL:n asiantuntijat neuvovat jäsenyrityksiä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, työlainsäädännön ja työehtosopimuksen tulkinnassa sekä HPL YSE 2018 ja HPL REKRY YSE 2019 -sopimusehtojen tulkinnassa. Neuvonnan avulla voidaan ehkäistä ennalta riitatilanteiden syntyminen. Lisäksi asiantuntijoilla on ajantasaista tietoa työlainsäädännöstä. Asiantuntijat tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tyosuhdeneuvonta@hpl.fi sekä puhelimitse numerosta 050 433 5163.