Työelämätaitojen merkitys kasvaa tulevaisuuden työelämässä

Yhteistyötaidot, osaava kommunikaatio ja muutoskyvykkyys ovat keskiössä yksilöiden menestyksessä tulevaisuuden työelämässä.

Työelämäkeskustelun keskiössä on muutos. Hyvä niin, sillä vahva muutos on käynnissä ja siihen pitää mukautua ja valmistautua. Tähän asti keskustelun aiheena on pääsääntöisesti ollut osaajapula eli pohdinta siitä, miten yritykset voivat varmistaa oikeanlaisen osaamisen löytymisen.

Muutoksessa tärkeintä on kuitenkin yksilö. Jotta yritysten muuttuminen onnistuisi menestyksekkäästi, on keskeistä ymmärtää, että kaikki lähtee yksilöiden muutoksesta. Miten jokainen meistä kehittää uraansa muuttuvassa työmaailmassa, mitä yksilöltä odotetaan ja miten säilyttää oma arvonsa muuttuvilla työmarkkinoilla, on avain menestykseen.

Yksilöiden ammatillinen kehittyminen nähdään edelleen lähinnä substanssiosaamisen lisäämisenä. Muuttuvassa työelämässä substanssiosaamisen kartuttaminen ei välttämättä kuitenkaan enää riitä.

Avainosaamista yksilön menestymisen kannalta ovatkin työelämätaidot. Yhteistyötaidot, hyvä kommunikaatio ja muutoskyvykkyys ovat nyt keskiössä. Kun työura tulevaisuudessa koostuu eri tyyppisistä työsuhteista ja rooleista, joita vaihdetaan ja muunnetaan erilaisten projektien ja työvaiheiden mukaan, juuri työelämätaitojen merkitys kasvaa.

Työelämätaidoissa yksilön rooli korostuu

On totta, että jotkut meistä on luontaisesti parempia pehmeinä pidetyissä työelämätaidoissa kuin toiset. Muuttuvissa organisaatiossa se saattaa johtaa osaamisen polarisoitumiseen. Tämän vuoksi onkin erityisen merkityksellistä opettaa, kouluttaa ja tukea työelämätaitoja, jotta jokainen voi kasvattaa omaa osaamistaan.

Samaan aikaan kun yhteiskunnan ja organisaatioiden on annettava tukea näiden taitojen oppimisessa ja kehittämisessä, myös yksilöiden on itse otettava yhä enemmän vastuuta taitojen kartuttamisessa. Erityisesti työelämätaitojen kehittämisessä yksilön rooli korostuu. Tämä johtuu siitä, että työelämätaidot, jos mitkä, ovat taitoja, joiden kehittämisen halu pitää lähteä ihmisestä itsestään. Ne ovat taitoja, jotka pitää elää ja viedä omaan käyttäytymiseensä, joten niiden oppimiseen ei voida pakottaa, vaan yksilön itsensä pitää motivoitua ja haluta kehittyä.

Jotta kehittymiseen pystyy, on tärkeää sekä tuntea itsensä että nähdä nykyinen tilanteensa puolueettomasti. Vain tämän tiedon pohjalta omia taitojaan voi muuttaa ja kehittää.

Matti Kariola
ManpowerGroupin toimitusjohtaja