Pehmeät taidot ovat tulevaisuuden tärkeimpiä kompetensseja

Teknologinen kehitys muovaa työelämää vahvasti, kun automatisaatio ja tekoäly korvaavat osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta. Tämä kehitys on johtanut siihen, että työelämässä on viime vuosien aikana alettu puhua yhä enemmän pehmeiden taitojen merkityksestä.

Pehmeät taidot (engl. soft skills) ovat taitoja tai ominaisuuksia, jotka voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi. Nämä yksilölliset ominaisuudet, kuten kommunikaatio, empatia, luovuus ja kriittinen ajattelu muovaavat vahvasti sitä, miten työskentelemme, lähestymme ongelmanratkaisua ja olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Vaikka kovilla taidoilla, kuten tietotekninen osaaminen ja kielitaito, on yhä vankka asema työelämässä, ennustavat monet asiantuntijat, että juuri pehmeät taidot ovat tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja. Monia taitoja voidaan opettaa, mutta oikeanlaista persoonallisuutta ja asennetta on käytännössä mahdotonta opettaa. Persoonallisuus saa yhä enemmän painoarvoa työelämässä ja tämä pätee erityisesti työelämään siirtyvien nuorten kohdalla, joille ei ole vielä ehtinyt kertyä paljoa kokemusta.

Studentwork toteuttaa vuosittain ”Nuoret osaajat työelämässä”- kyselytutkimuksen, joka käsittelee nuorten osaajien ajatuksia ja odotuksia työelämästä. Nuoret osaajat ovat opiskelijoita, vastavalmistuneita tai työuransa alkuvaiheessa olevia osaajia. Tutkimus keskittyy vuosittain vaihtuvaan, ajankohtaiseen aiheeseen. Vuoden 2021 tutkimuksen aiheena olivat pehmeät taidot ja niiden merkitys työelämässä ja rekrytoinnissa.

Kyselymme vastauksissa kävi ilmi, että nuoret osaajat nostivat pehmeät taidot merkittävään asemaan työelämässä. Vastaajista 46 prosenttia koki henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset tärkeimmäksi asiaksi työpaikkailmoituksissa, kun muodollista pätevyyttä koskevat vaatimukset näki tärkeimpänä vain 28 prosenttia vastaajista. Nuorille osaajille on tärkeää, että heidän persoonallisuutensa ja yksilölliset ominaisuutensa vastaavat yrityksen kulttuuria, jotta he voisivat menestyä hyvin työssään. 83 prosenttia vastaajista pitää kulttuurista yhteensopivuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiana työssä menestymisen kannalta.

Kyselyssä tärkeimmäksi pehmeäksi taidoksi nuorten osaajien mukaan nousi sopeutumiskyky. Ajanhallinta, motivaatio, oppimishalu sekä empatia nousivat myös korkealle vastauksissa. Koronapandemian mullistettua yhteiskuntamme, meni työelämän säännöt myös uusiksi. On oletettavaa, että uudessa normaalissa pärjäävät parhaiten juuri ihmiset, jotka sopeutuvat helposti muuttuviin tilanteisiin, haluavat jatkuvasti oppia uutta sekä suhtautuvat empaattisesti muihin ihmisiin, kuten kollegoihinsa.

Uutta sukupolvea luonnehtivat henkilökohtaisen kehityksen tarve, joustavan työnteon toive sekä vahvojen arvojen tärkeys työpaikalla. Studentwork haluaa olla vastuullinen ja kehittävä kumppani, ei vain nuorille, vaan kaikille kauttamme työllistyville henkilöille sekä tietysti myös asiakkaillemme. Kaikki rekrytointiprosesseihimme osallistuvat henkilöt täyttävät persoonallisuusarvioinnin osana prosessia ja saavat vastauksistaan henkilökohtaisen palauteraportin, joka on erinomainen työkalu itsensä kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Haluamme ymmärtää paremmin sekä työnhakijoiden että asiakasyritysten tarpeita, jotta pystymme kehittää toimintaamme yhä paremmin palvelevaksi, ja voimme jatkossakin olla luotettava kumppani henkilöstöresursoinneissa. Tavoitteenamme on työssään viihtyvät konsultit ja tästä syystä meillä onkin erityinen Consultant Care -tiimi, joka huolehtii kaikista vuokratyöntekijöiden työsuhteen aikaisista työnantajavelvoitteista sekä auttaa heitä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.

Vastuullisella sekä kehittävällä otteella pystymme luomaan merkityksellisiä tulevaisuuden urapolkuja, joissa työntekijän ja asiakkaan toiveet kohtaavat.

Erja Alanko
Head of Operations, Studentwork