Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 59/2022 vp)

Esityksen tavoitteena on madaltaa yksinyrittäjien ja mikroyritysten rekrytointikynnystä ja siten nostaa työllisyysastetta, vastata työvoiman kohtaantohaasteisiin ja edistää kansainvälistä rekrytointia. Lisäksi esityksen tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja lisätä työnantajayritysten määrää.

Esityksen mukaan JTYPL:n 4 luvun 4 pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan työ- ja elinkeinotoimisto voisi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä. Palvelun hinta katsottaisiin palvelua käyttävän yrityksen de minimis -tueksi. Palvelu olisi sitä käyttävälle yritykselle maksuton.

Vaikka yleisellä tasolla emme kannatakaan yritysten tukien lisäämistä, esitetyllä lakimuutoksella saattaa olla positiivisia työllisyysvaikutuksia ja voi siten olla hyvinkin perusteltu. On totta, että yksinyrittäjillä ja mikroyrityksillä on puutteita rekrytointiosaamisessa ja heidän kynnystään työllistää tulisi kaikin keinoin madaltaa, jotta Suomeen saataisiin lisää kasvavia ja työllistäviä yrityksiä. Siten HPL katsoo, että esityksen tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia.

Palvelun tarjoaminen tulisi rajata vain yksinyrittäjille ja mikroyrityksille

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että palvelu suunnattaisiin ensisijaisesti kasvuhakuisille yksinyrittäjille ja mikroyrityksille, joilla on tarvetta rekrytointiin tai työn teettämiselle ja tähän liittyvään perustason neuvontaan. Edelleen todetaan, että valmennuksen tarjoaminen olisi kuitenkin mahdollista myös muille kuin yksinyrittäjille ja mikroyrityksille, jos yrityksen katsottaisiin hyötyvän tarjottavasta valmennuksesta. Tarjottavaan valmennukseen voisi siten osallistua myös muita kuin yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä

Kyse on de minimis -tueksi luokiteltavaksi palvelusta, joka HPL:n mielestä voidaan perustellusti tarjota yksinyrittäjille ja mikroyrityksille. Ko. yrityksillä voidaan arvioida olevan eniten rekrytointiosaamiseen ja työllistämiseen liittyviä haasteita eikä niillä ole välttämättä resursseja hankkia tällaisia palveluita markkinoilta.
HPL:n mielestä palvelun tarjoaminen pitäisi rajata vain yksinyrittäjille ja mikroyrityksille. Lakimuutoksen tarkoituksenahan on nimenomaan madaltaa kynnystä ns. ensimmäiseen rekrytointiin. Isommilla yrityksillä on enemmän rekrytointiosaamista ja tarvittaessa ne voivat myös ostaa ko. valmennuspalveluita markkinoilta. Vaarana on myös, etteivät tarkoitukseen suunnatut varat tule riittämään niitä eniten tarvitseville eli yksinyrittäjille ja mikroyrityksille, jos palvelua lähdetään tarjoamaan laajemminkin kaiken kokoisille yrityksille.

Vaihtoehdoista puuttui palveluseteli

Palveluseteliä vaihtoehtoisena tapana toteuttaa esityksessä tarkoitettuja palveluita olisi ollut hyvä arvioida esityksessä. Palvelusetelin avulla yritykset olisivat voineet itse etsiä heille sopivimman palvelun markkinoilla tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tämä olisi vähentänyt myös ELYjen kilpailutuksiin käytettävää aikaa ja resursseja.

Seuranta ja mittarit

Koska kyse on de minimis -tuesta yrityksille, tukea ja valmennusta saavien yritysten työllistämistä on seurattava ja mitattava sekä arvioitava palvelun tuloksellisuutta.