Laadukkaat ja vaikuttavat TE-palveluhankinnat syntyvät yhteistyöllä

ELY-keskukset ja TE-toimistot hoitavat TE-toimiston henkilö- ja työnantaja-asiakkaille suunnattujen palvelujen hankintoja 31.12.2024 saakka. Sen jälkeen hankintavastuu siirtyy kunnille. Kokosimme alle muutamia hyväksi havaitsemiamme toimintamalleja, joita meille on TE-hallinnossa kertynyt laadukkaiden ja vaikuttavien hankintojen tekemiseen.

TE-palveluhankintojen volyymi on merkittävä: valtakunnallisesti tarkasteltuna vuonna 2022 maksoimme työvoimakoulutuksista ja valmennuksista yhteensä vajaa 130 miljoona euroa, hankintasopimuksia oli voimassa yhteensä noin 2400 kpl (pl. yritysten kehittämispalvelut), palveluntuottajia oli noin 250 kpl ja pelkästään hankittuihin työvoimakoulutuksiin osallistui yhteensä yli 32 000 asiakasta. Hankintojen ja palveluiden toteuttamiseen osallistuvien asiantuntijoiden henkilötyövuosimäärää emme uskalla lähteä edes arvailemaan.

Edellä olevien lukujenkin nojalla on selvää, että ilman toimivaa vuoropuhelua ja hankintojen ja palveluiden yhteistä suunnittelua emme pystyisi tuottamaan laadukkaita ja vaikuttavia palveluita asiakkaillemme.

Hankintojen ja palveluiden kehittäminen yhdessä palveluntuottajien kanssa

Pidimme kesäkuussa 2021 valtakunnallisen TE-palveluhankintojen kehittämistyöpajan yhdessä TE-hallinnon asiantuntijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Työpajassa totesimme, että hankintoihin liittyvä yhteistyö ja yhteinen kehittäminen TE-hallinnon ja palveluntuottajien välillä on yksi keskeisimmistä hankintojemme onnistumisen kulmakivistä. Onnistuneen yhteistyön perusta on avoimuus, tasapuolisuus ja luottamus. Vuoropuhelua tarvitaan koko hankintaprosessin ajan: ennen hankintaa, hankintasopimuskauden aikana ja myös palvelun toteuttamisen jälkeen jatkokehittämisen ja palautteen arvioinnissa.

Sen lisäksi, että yhteistyötä palveluntuottajien kanssa tehdään tälläkin hetkellä yksittäisten hankintojen ja hankintayksikön tasolla, näkisimme arvokkaana, että TE-palveluhankinnoista käydään valtakunnallista keskustelua jatkossakin. Vaikka TE-palveluhankintojen tehtäneen tulevaisuudessa yhä useammasta hankintayksiköstä, hankintojen perimmäinen tavoite on edelleen yhteinen: asiakkaiden palvelutarpeita vastaava laadukas ja vaikuttava palvelu.

Asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen

TE-palveluiden keskiössä ovat henkilö- ja yritysasiakkaamme palvelutarpeineen. Pelissä on kymmenien tuhansien asiakkaidemme työllistyminen ja heidän hyvinvointinsa. Palvelutarpeen tunnistaminen toimii pohjana vaikuttavan palvelun suunnittelulle.

Palvelutarpeen tunnistamisessa hyödynnämme erilaisten vuorovaikutteisten keinojen lisäksi muun muassa tilasto- ja ennakointitietoja. Kun hankimme yhdessä työnantajayritysten kanssa yhteishankintakoulutusta, joka on muuten yksi vaikuttavimmista palveluistamme, tarvitsemme paikallistuntemusta, yritysyhteistyötä ja mahdollisuutta reagoida nopeasti yrityksen tarpeisiin.

Aiemmin mainitussa TE-palveluhankintojen kehittämistyöpajassa tunnistimme asiakaslähtöisyyden yhdeksi säilytettäväksi vahvuudeksemme. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa meille sitä, että palvelu voidaan räätälöidä kohderyhmä huomioiden, jopa yksilötasolla.

Hankintayksiköiden välinen yhteistyö

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut on laissa säädettyjä, joten pidämme tärkeänä hankintayksiköiden välistä yhteistyötä ja keskinäistä oppimista. Tällöin voimme osaltamme varmistaa myös palveluun osallistuvien asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun.

TE-palveluiden palveluntuottajista moni toimii valtakunnallisesti tai vähintäänkin usean eri ELY-keskuksen alueella. Valtakunnallisesti yhtenäisillä TE-palveluhankintojen toimintamalleilla, hankinta-asiakirjoilla ja esimerkiksi tarjouspyynnön vaatimuksilla ja vertailukriteereillä helpotetaan myös tarjoajien ja palvelua toteuttavien työtä. Samankaltaisia palveluja hankittaessa vaihtelevat käytännöt eivät välttämättä tuo lisäarvoa kenellekään.

Vuoropuhelu ja kehittäminen jatkuu myös uudistuksen jälkeen

TE-palvelut 2024 -uudistus on iso muutos meille kaikille TE-palveluhankintojen parissa työskenteleville. Sen lisäksi, että muutos itsessään edellyttää avointa vuorovaikutusta, näkisimme mieluusti valtakunnallisen vuoropuhelun ja kehittämisen TE-palveluhankintojen osalta jatkuvan myös uudistuksen jälkeen.

Muutoksenkin keskellä meidän on hyvä muistaa, että asiakas on palveluidemme keskiössä. Tavoitteenamme on, että TE-palveluiden siirto kuntiin olisi asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuva. Toivoisimme, että palveluita kehitetään jatkossakin yhä laadukkaammaksi ja vaikuttavammaksi. Yhteistyöllä. Joku viisas on sanonut: “kaikki viisaus ei asu minussa tai minun organisaatiossani”. Tämä viisaus pitää harvinaisen hyvin paikkansa.

Antti Ronkainen
erityisasiantuntija

Marjaana Salonen
lakimies

Paula Tervo
kehittämispäällikkö

Kirjoittajat työskentelevät Uudenmaan ELY-keskuksen Oikeudelliset palvelut -yksikössä TE-palveluhankintojen valtakunnallisessa kehittämistehtävissä. Yksikkö antaa valtakunnallista oikeudellista ohjausta ja neuvontaa kaikille TE-toimistoille ja ELY-keskuksille TE-palveluhankintoihin liittyen.