Yritysvalmentaja Mika Järvinen: Miten luoda yrityskulttuuri joka sitouttaa ja innostaa ihmistä?

Mika Järvinen Kuudes Aisti Oy:stä kertoi HPL:n seminaarissa 5.11., miten lähteä aktiivisesti kehittämään yrityksen kulttuuria.

– Kes­kei­sin huo­le­nai­he hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­ses­sa on mi­ten saa­da ih­mi­set si­tou­tu­maan yri­tyk­seen.

Jär­vi­sen mu­kaan yri­tyk­sis­sä kai­va­taan li­sää in­nos­tu­nei­suut­ta.

– Työ­tä pi­täi­si teh­dä to­sis­saan, mut­ta ei to­ti­ses­ti. Ih­mis­ten pi­täi­si löy­tää työs­sään roh­keus hyö­dyn­tää omaa po­ten­ti­aa­li­aan.

Myös ren­tous on tär­ke­ää.

– Kun ih­mi­nen on ren­to, syn­tyy aja­tuk­sia.

Ih­mi­sen suh­de töi­hin voi olla si­tou­tu­nut (33 %), roik­ku­va (49 %) tai ka­pi­nal­li­nen (18 %). Si­tou­tu­nut ih­mi­nen tus­kin malt­taa odot­taa sun­nun­tai­na, että pää­see maa­nan­tai­na töi­hin. Roik­ku­jat taas ovat vain töis­sä. Ka­pi­nal­li­set va­lit­ta­vat ää­neen.

Jär­vi­nen ke­hot­taa yri­tyk­sis­sä miet­ti­mään, mis­sä men­nään omas­sa yri­tyk­ses­sä.

– Onko yri­tyk­sil­lä va­raa sii­hen, että osa työn­te­ki­jöis­tä ei anna pa­ras­taan?

Ei ole ole­mas­sa oi­ke­aa tai vää­rää yri­tys­kult­tuu­ria.

– Yri­tys­ten ar­vo­jen pi­tää pu­hu­tel­la jär­jen, mut­ta myös tun­tei­den ta­sol­la. Voi­si­ko yri­tyk­sen ar­vois­sa olla vaik­ka per­he?

Entä mi­ten yri­tys nä­kee omat työn­te­ki­jän­sä?

– Mitä teh­dä nii­den kans­sa, jot­ka va­lit­ta­vat koko ajan? Usein heil­lä on tun­ne, että heis­tä ei vä­li­te­tä.

Rek­ry­toin­ti on yri­tyk­sen tär­kein pro­ses­si. Jär­vi­nen neu­voo va­lit­se­maan ih­mi­siä, jot­ka so­pi­vat yri­tyk­sen kult­tuu­riin.

Seu­raa HPL:n se­mi­naa­ria Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #HPL­se­mi­naa­ri