Yritykset suhtautuvat rauhallisesti digitalisaation tuomiin haasteisiin

Henkilöstöpalvelualan yritykset näkevät digitalisaatiossa enemmän kilpailuhaasteita kuin liiketoimintamahdollisuuksia.

Hen­ki­lös­tön­vuo­kraus- ja rek­ry­toin­ti­pal­ve­luis­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le di­gi­ta­li­saa­tio tar­jo­aa poik­keuk­sel­li­sen pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä toi­min­nan kes­kiös­sä on saa­da avoi­met työ­pai­kat ja so­pi­vat työn­te­ki­jät koh­taa­maan.

”Di­gi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen avul­la voi­daan sekä kar­sia kus­tan­nuk­sia että pa­ran­taa työn laa­tua, sik­si koim­me tär­keäk­si sel­vit­tää, mi­ten alan yri­tyk­set pa­nos­ta­vat di­gi­taa­li­siin rat­kai­sui­hin”, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara se­lit­tää.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan Liit­to (HPL) ja sen omis­ta­ma Auk­to­ri­soin­tiyh­tiö teet­ti­vät Et­la­tie­to Oy:lla sel­vi­tyk­sen, jos­sa kar­toi­tet­tiin hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten di­gi­taa­li­sia pa­nos­tuk­sia ja val­miuk­sia.

”Oli itse asias­sa yl­lät­tä­vää, mi­ten rau­hal­li­ses­ti yri­tyk­set rea­goi­si­vat ti­lan­tee­seen, jos­sa mark­ki­noil­le tu­lee joko yh­dys­val­ta­lai­nen tek­no­lo­gia­jät­ti tai ko­ti­mai­nen kil­pai­li­ja lan­see­raa di­gi­taa­li­sen au­to­maat­ti­sen rek­ry­toin­ti­pal­ve­lun. Jo täl­lä het­kel­lä val­ta­vat tek­no­lo­giay­ri­tyk­set kas­vat­ta­vat aggres­sii­vi­ses­ti lii­ke­toi­min­ta-aluei­taan aina ko­tien läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­tä vä­hit­täis­kaup­paan ja viih­dea­laan”, tut­ki­ja Annu Kotiranta Et­las­ta sa­noo.

Hän nä­kee, että tuot­toi­sa ja di­gi­ta­li­saa­tion avul­la skaa­lat­ta­vis­sa ole­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la ei oli­si mah­do­ton tai epä­mie­lui­sa saa­lis suu­ril­le­kaan kan­sain­vä­li­sil­le toi­mi­joil­le.

”Vas­taus­ten pe­rus­teel­la alan yri­tyk­set voi­daan ja­kaa kar­keas­ti ot­taen kah­teen, nii­hin jot­ka pa­nos­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti di­gi­taa­li­seen ke­hi­tyk­seen ja nii­hin, jot­ka ovat päät­tä­neet jää­dä odot­ta­maan mui­den rat­kai­su­ja”, Ko­ti­ran­ta ker­too.

Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­sa yri­tyk­sis­sä mer­kit­tä­vim­pä­nä pul­lon­kau­la­na pi­det­tiin di­gio­saa­mi­sen puu­tet­ta, mut­ta si­tä­kään ei pi­det­ty ko­vin mer­kit­tä­vä­nä on­gel­ma­na. Ko­ti­ran­nan mu­kaan tämä se­lit­tyy osal­taan tyy­ty­väi­syy­del­lä ny­ky­ti­laan sekä sil­lä, että stra­te­gi­sel­le ke­hit­ty­mi­sel­le ei juu­ri nyt näh­dä tar­vet­ta.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la on ke­hit­ty­nyt Suo­mes­sa no­peas­ti sekä pal­ve­lu­tar­joa­man että koon puit­teis­sa.  Työ­voi­man vuo­kraus­toi­mia­lan yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to on kas­va­nut 25 % vuo­sien 2013 – 2016 vä­lil­lä ja sa­maan ai­kaan myös yri­tys­ten mää­rä on kas­va­nut 6 %.

Henkilöstöpalvelualan yrityksille suunnatun digitaalisuuskyselyn tavoitteena oli selvittää, miten alan yritykset vastaavat digimurroksen haasteisiin. Internet-kyselyllä ja puhelimitse toteutettujen haastatteluiden vastausprosentiksi muodostui 23 %. Lue koko raportti HPL:n verkkosivuilta >>