Yritykset onnistuvat rekrytoinnissa vaihtelevasti

Töitä etsivän kokeneen taloushallinnon ammattilaisen mukaan toiset yritykset hoitavat rekrytointiprosessin todella hyvin ja toisista taas ei kuulu mitään.

Työnhausta tekee onnistuneen se, että työn­ha­ki­ja saa kuul­la pe­rus­te­lut, mik­si ei tul­lut va­li­tuk­si sekä se, että hä­nel­le il­moi­te­taan, mi­ten työn­ha­ku­pro­ses­si ete­nee.

Ko­ke­neen ta­lous­hal­lin­non osaa­jan mu­kaan eri yri­tys­ten rek­ry­toin­ti­pro­ses­sit vaih­te­le­vat suu­res­ti.

– Toi­set hoi­ta­vat tosi hy­vin ja toi­sis­ta ei kuu­lu mi­tään. Joil­la­kin isom­mil­la yri­tyk­sil­lä tu­lee au­to­maat­ti­sia vas­tauk­sia jär­jes­tel­mäs­tä, että ha­ke­mus on saa­pu­nut pe­ril­le. Muis­ta taas ei tie­dä, jos ei tule vas­taus­ta, onko ha­ke­mus men­nyt pe­ril­le. Jois­ta­kin ei tule vas­taus­ta ol­len­kaan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin kan­nat­taa kui­ten­kin pa­nos­taa sil­lä, hyvin hoidettu rekrytointiviestintä ra­ken­taa po­si­tii­vis­ta työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa.

– Myös työ­nan­ta­jil­le pi­täi­si olla myös jo­ta­kin vaa­ti­muk­sia sii­tä, mis­sä ajas­sa pi­täi­si il­moit­taa. Ja ehkä niil­le yri­tyk­sil­le voi­si an­taa sank­tioi­ta, jos rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia ei hoi­de­ta kun­nol­la.

Ny­ky­ään on yleis­ty­nyt myös se, että en­sim­mäi­sen ha­ku­kier­rok­sen jäl­keen, jos­ta työn­ha­ki­ja ei saa mi­tään tie­toa, paik­ka lai­te­taan uu­del­leen ha­kuun.

– En tie­dä, onko yri­tyk­sil­lä niin kor­keat vaa­ti­muk­set, että ku­kaan ha­ki­jois­ta ei ole täyt­tä­nyt kri­tee­re­jä.

Ikäkö syynä, kun töitä ei löydy?

Suomalaiset uskovat työn­saan­nin vai­keu­tu­van jo 48-vuo­ti­aa­na. Sa­mal­la yh­teis­kun­nas­sa vaa­di­taan työ­urien pi­den­tä­mis­tä. Mi­tään pe­rus­tei­ta ei ole kar­sas­taa vii­si­kymp­pi­siä työn­te­ki­jöi­tä: ter­veys on kun­nos­sa ja ruuh­ka­vuo­det ta­ka­na. Li­säk­si ikä tuo rut­kas­ti li­sää ko­ke­mus­ta ja osaa­mis­ta työ­pai­kal­le.

58-vuo­tias ko­ke­nut ta­lous­hal­lin­non am­mat­ti­lai­nen ei osaa sa­noa, onko ikä pää­syy, mik­si va­ki­tuis­ta työ­paik­kaa ei ole pa­ris­sa vuo­des­sa löy­ty­nyt.

– Olen jon­kin ver­ran pääs­syt haas­tat­te­lui­hin, mut­ta va­ki­tui­sis­sa työ­pai­kois­sa ei ole tär­pän­nyt. En tie­dä, onko ikä syy­nä vai mikä.

Iän koetaan olevan heti toi­se­na syy­nä työ­ko­ke­muk­sen puut­teen jäl­keen sil­le, et­tei työ­paik­kaa saa­tu.

Työnhaku on jatkuvaa työntekoa

– Ne­tin kaut­ta on help­po lä­het­tää työ­ha­ke­muk­sia, mut­ta nii­tä jou­tuu lä­het­tä­mään pal­jon. Ha­ke­mi­nen on jat­ku­vaa työn­te­koa.

Työ­haas­tat­te­lui­hin ta­lous­hal­lin­non kon­ka­rin ei kau­heas­ti enää tar­vit­se val­mis­tau­tua.

– Ko­ke­mus­ta on jo niin pal­jon ja aika pit­käl­ti tie­tää ne ky­sy­myk­set, joi­ta siel­tä tu­lee.

CV:kin on jo val­mii­na ja vain työ­ha­ke­mus­ta pi­tää muo­ka­ta työ­paik­kail­moi­tuk­sen mu­kaan.

Usko tu­le­vai­suu­teen on vah­va.

– Us­kon, että lop­pua­jak­si vie­lä työ löy­tyi­si. Työ, mitä teen, on pa­kol­lis­ta yri­tyk­sis­sä, eikä sitä voi ai­na­kaan lo­pet­taa.