Yritykset kaipaavat lisää ammattiosaajia

HPL:n julkaiseman TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan yritykset käyttävät aiempaa enemmän henkilöstöpalvelualan yrityksiä apuna rekrytoinneissa.

Työl­li­syys­ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut ja joil­lain aloil­la pu­hu­taan jopa työn­te­ki­jä­pu­las­ta. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set aut­ta­vat rek­ry­toi­maan par­haat osaa­jat yri­tyk­siin. Vä­lil­lä työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen on kui­ten­kin haas­ta­vaa.

Mo­ni­kaan ei ole val­mis muut­ta­maan omal­ta paik­ka­kun­nal­taan työn pe­räs­sä. Tä­hän on tör­män­nyt myös Se­lek­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Peter Lyyski.

”Suo­mi on iso maa ja toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea muut­ta­mi­nen työn pe­räs­sä ei yleen­sä koe­ta vaih­toeh­dok­si. Tätä voi­si pa­ran­taa tu­ke­mal­la työn­te­ki­jöi­den liik­ku­vuut­ta sekä si­joit­ta­mal­la työ­paik­ko­ja eri puo­lil­le Suo­mea, jos se vain on yri­tyk­sen nä­kö­kul­mas­ta mah­dol­lis­ta”, hän poh­tii.

Lyys­kin ko­ke­mus­ten mu­kaan vai­kein­ta täl­lä het­kel­lä on löy­tää ra­ken­ta­mi­sen ja teol­li­suu­den eri­koi­sam­mat­ti­työn­te­ki­jöi­tä.

Suu­ret rek­ry­toin­nit ai­heut­ta­vat myös uu­den­lai­sia haas­tei­ta.

”Esi­mer­kik­si Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taal­le rek­ry­toi­tiin puo­les­sa vuo­des­sa 2000 työn­te­ki­jää. Suu­rin osa rek­ry­toi­duis­ta on muu­al­ta kuin lä­hia­lu­eel­ta, jol­loin tar­vi­taan myös asun­to­ja ja per­heel­li­sil­le myös kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­paik­ko­ja”, ker­too HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

Yritykset ovat käyttäneet ahkerasti rekrytointipalveluita

Yri­tys­ten tar­ve uusil­le työn­te­ki­jöil­le nä­kyy myös hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la. Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to on kas­va­nut suh­teel­li­ses­ti ku­lu­van vuo­den ai­ka­na eni­ten. Tam­mi-lo­ka­kuun 2017 kas­vu edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta ajan­jak­sos­ta on 72 pro­sent­tia. Sel­keäs­ti suu­rin pal­ve­lu­ryh­mä on kui­ten­kin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, joka kat­taa 80 pro­sent­tia lii­ke­vaih­dos­ta ja näin ol­len mää­rä myös kes­ki­mää­räi­sen lii­ke­vaih­don ke­hi­tyk­sen. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to oli vuo­den 2017 lo­ka­kuus­sa 118,0 mil­joo­naa eu­roa. Edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan ver­rat­tu­na lii­ke­vaih­to kas­voi 25 pro­sent­tia.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten lo­ka­kuun 2017 lu­vut.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to (HPL) jul­kai­see kuu­kausit­tain hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan TOP 20 lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lua, jota var­ten lu­ku­ja on ky­syt­ty alan 20 suu­rim­mal­ta yri­tyk­sel­tä.

Lisätietoja:

HPL toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 6466
@Mer­ru­Tu­lia­ra

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.