Yksityiset palveluntuottajat ovat kiinnostuneita kasvupalvelumarkkinoista

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toteutti elokuussa 2018 kyselyn, jonka avulla selvitettiin työllisyys- ja yrityspalvelujen nykyisten ja potentiaalisten palveluntuottajien mahdollisuuksia ja kiinnostusta toimia työnhakijoiden ja yritysten palvelujen tuottajina.

”Nykyisistä ja potentiaalisista uusista palveluntuottajista merkittävällä määrällä on kiinnostusta toimia jatkossa kasvupalvelumarkkinoilla. Tulevista kasvupalveluista kiinnostuneiden toimijoiden määrä on moninkertainen nykyisten TE-palvelutarjoajien määrään nähden”, kertoo kehitysjohtaja Elisabet Heinonen TEM:sta.

Huomattava osa palveluista ostetaan jo nyt markkinoilta

TEM:n tiedotteen mukaan huomattava osa työnhakijoiden ja yritysten palveluista hankitaan tälläkin hetkellä yksityisiltä palveluntuottajilta ja järjestöiltä (lähes 60 %). Nykyisten TE-palveluiden tuottajien joukkoon kuuluu hyvin erikokoisia ja erilaisia toimijoita. Nykyisistä TE-palvelujen tuottajista selvästi suurin osa on yksityisiä palveluyrityksiä (68 %).
Toimijoiden kiinnostukseen kasvupalveluita kohtaan vaikuttavat positiivisesti mm. aikaisempi kokemus TE-palveluiden tuottamisesta sekä erityisesti se, miten hyvin kasvupalvelu-uudistus ja markkinat tunnetaan. Yleistäen voidaan kuitenkin sanoa, että kiinnostus kasvupalveluita kohtaan on suurta, mutta tietämys kasvupalveluista ja niiden luomista mahdollisuuksista on vielä suhteellisen vähäistä.

Osa kasvupalvelu-uudistukseen liittyvistä laeista on annettu kevään ja kesän aikana hallituksen esityksinä eduskuntakäsittelyyn, mutta osa on vielä työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteluvaiheessa. Jatkossa jokainen maakunta päättää itse, missä määrin se tuottaa palveluita itse ja missä määrin ostaa palveluja markkinoilta.
Kysely liittyy maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen, jossa ELY-keskusten ja TE-toimistojen työnhakijoiden ja yritysten palvelut siirretään maakunnille. Maakunnat toimivat jatkossa palveluiden järjestäjinä, jolloin maakunta voi oman palvelutuotannon rinnalla hyödyntää yhä laajemmin yritysten ja järjestöjen palveluja.

Tutkimuksen toteutus

Potentiaalisten kasvupalveluntuottajien valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia palvelujen tuottajina tulevilla kasvupalvelumarkkinoilla selvitettiin laajan kyselytutkimuksen, asiantuntijahaastattelujen sekä olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden avulla. Sähköinen kysely lähetettiin elokuussa 2018 yli 20 000 eri toimijalle. Vastauksia saatiin yhteensä 3077 (vastausprosentti 14). Kyselytutkimuksen toteutti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Lisätietoja:

Tehokkuutta ja tuloksia työnvälitykseen >> 
Työ- ja elinkeinoministeriö alkuperäinen tiedote (tem.fi) >>
Näkymiä tulevaan kasvupalvelumarkkinaan – Tutkimus yksityisistä palveluntuottajista kasvupalvelujen tuottajina (tem.fi) >>