Yhteistyöllä lisää tehoa työnvälitykseen

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla tiivistetään yhteistyötä työnvälityksessä. Yhteisenä tavoitteena on löytää työttömille töitä ja työnantajille hyviä työntekijöitä.

Hal­li­tuk­sen ra­ken­ne­po­liit­tis­ten lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti jul­ki­sel­ta työn­vä­li­tyk­sel­tä ja yri­tys­pal­ve­luil­ta edel­ly­te­tään jat­kos­sa vah­vem­paa ver­kos­toi­tu­mis­ta, toi­mi­via kump­pa­nuuk­sia ja asia­kas­läh­töis­tä pal­ve­lua. Kump­pa­nuusyh­teis­työ pe­rus­tuu työl­li­syy­den hoi­don yh­tei­seen tah­to­ti­laan ja ta­voit­tei­siin sekä toi­mi­joi­den tun­nis­tet­tui­hin vah­vuuk­siin.

– Työn­vä­li­tys- ja yri­tys­pal­ve­lu­jen kump­pa­nuus­oh­jel­man ta­voit­tee­na on li­sä­tä työn­vä­li­tyk­sen ja yri­tys­pal­ve­lu­jen asia­kas­läh­töi­syyt­tä, yri­ty­syh­teis­työ­tä, tu­lok­sel­li­suut­ta ja vai­kut­ta­vuut­ta. Yh­teis­työ hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten kans­sa on yksi mah­dol­li­suus te­hos­taa työn­vä­li­tys­tä ja löy­tää ny­kyis­tä useam­mal­le työt­tö­mäl­le työn­ha­ki­jal­le työ­tä avoi­mil­ta työ­mark­ki­noil­ta, yli­joh­ta­ja Tuija Oivo työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riös­tä sa­noo.

TE-toi­mis­tot tu­le­vat muun muas­sa jal­kau­tu­maan hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siin ja jär­jes­tä­mään yh­tei­siä rek­ry­toin­ti­ti­lai­suuk­sia. Yh­teis­työn myö­tä käyn­nis­te­tään myös usei­ta pi­lot­te­ja muun muas­sa pit­kä­ai­kais­työt­tö­mil­le ja nuo­ril­le työn­ha­ki­joil­le. Nii­den poh­jal­ta on tar­koi­tus ke­hit­tää toi­min­ta­mal­li, jon­ka avul­la vuo­kra­työn mah­dol­li­suuk­sia voi­tai­siin hyö­dyn­tää jat­kos­sa en­tis­tä pa­rem­min.

– Olem­me iloi­sia yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­ses­tä. Yh­teis­työl­lä py­rim­me pa­ran­ta­maan tu­lok­sel­li­suut­ta avoin­ten työ­paik­ko­jen täyt­ty­mi­ses­sä. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sil­lä on sel­lais­ta rek­ry­toin­nin eri­tyis­osaa­mis­ta, jos­ta hyö­ty­vät niin työt­tö­mät kuin työn­te­ki­jöi­tä et­si­vät yri­tyk­set­kin, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara sa­noo.

Lisätietoja:
ylijohtaja Tuija Oivo, TEM, p. 029 504 9040
toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, p. 040 562 6466
kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, TEM, p.029 504 9209