Vuokratyövoiman käyttö laillisen työtaistelun aikana

Julkisuudessa on viime aikoina uutisoitu, että SOL Henkilöstöpalvelut Oy toimittaisi Postiin vuokratyöntekijöitä Postissa mahdollisesti alkavan laillisen lakon aikana.

SOL Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton jä­se­ny­ri­tys ja se on myös auk­to­ri­soi­tu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys. HPL:n auk­to­ri­soi­tu­jen jä­se­ny­ri­tys­ten on nou­da­tet­ta­va HPL:n sään­tö­jen li­säk­si auk­to­ri­soin­ti­sään­tö­jä.

Henkilöstöpalvelualan toimintaperiaatteissa on mää­räys, jon­ka mu­kaan Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ei­vät vuo­kraa alan kan­sain­vä­li­sen käy­tän­nön mu­kaan lail­li­sen työ­tais­te­lun koh­tee­na ole­vaan yri­tyk­seen työn­te­ki­jöi­tä, el­lei­vät rii­dan os­a­puo­let suh­tau­du sii­hen myön­tei­ses­ti.

HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­set ovat si­tou­tu­neet nou­dat­ta­maan toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta. Vas­taa­van­lai­nen mää­räys löy­tyy myös auktorisointisäännöistä.

Mah­dol­li­set jä­se­ny­ri­tys­ten sään­tö­rik­ko­muk­set kä­si­tel­lään HPL:n hal­li­tuk­ses­sa ja auk­to­ri­soin­ti­lau­ta­kun­nas­sa.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.