Vuokratyö vahvasti mukana työelämän murroksessa

Uusimman vuokratyöntekijätutkimuksen tuloksista käy ilmi, että henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja työnvälittäjä, joka lisää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Henkilöstöpalvelualan yritykset hoitavat myös rekrytoinnit ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti.

Työ­elä­mä muut­tuu ko­vaa vauh­tia ja työ­ura koos­tuu yhä useam­min pät­kis­tä ja sir­pa­leis­ta. Tut­ki­muk­sen tu­lok­set to­dis­ta­vat sen, että vuo­kra­työn avul­la voi yh­dis­tää sir­pa­lei­sen työn ja että vuo­kra­työ an­taa mah­dol­li­suu­den teh­dä työ­tä jous­ta­vas­ti.

Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja työnvälittäjä

Vuo­kra­työs­sä yksi työ joh­taa toi­seen työ­hön ja näin vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det pa­ran­tu­vat huo­mat­ta­vas­ti jat­kos­sa. Vuo­kra­työn­te­ki­jät us­ko­vat, että vuo­kra­työ aut­taa hei­tä ural­laan eteen­päin ja saa­maan jat­kos­sa uusia työ­mah­dol­li­suuk­sia. He ovat myös sitä miel­tä, että vuo­kra­työ on hyvä mah­dol­li­suus työn­ha­ki­jal­le työl­lis­tyä ta­lou­del­li­ses­ti vai­keas­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa. En­tis­tä useam­pi myös us­koo, että mää­rä­ai­kai­nen työ on ai­kai­sem­paa pa­rem­pi tapa työl­lis­tyä.

Vuo­kra­työn kaut­ta pää­see no­peas­ti töi­hin. Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta jopa 49 pro­sent­tia sai töi­tä vii­kon si­säl­lä ja joka kym­me­nes sa­man päi­vän ai­ka­na. Yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen valt­ti­na ovat­kin val­miit työ­nan­ta­ja­kon­tak­tit ja no­pea työl­lis­tä­mi­nen.

Vuo­kra­työ myös li­sää työl­li­syyt­tä, sil­lä lä­hes puo­let vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä oli­si il­man vuo­kra­työ­tä työt­tö­mä­nä.

Henkilöstöpalvelualan yritykset hoitavat rekrytoinnit ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti

Vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­mus teh­tiin auk­to­ri­soi­tu­jen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten vuo­kra­työn­te­ki­jöil­le. Auk­to­ri­soi­dut hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ovat si­tou­tu­neet hoi­ta­maan rek­ry­toin­ti- ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lut asian­tun­te­vas­ti, vas­tuul­li­ses­ti ja am­mat­ti­tai­toi­ses­ti.

Tämä nä­kyy myös vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­sa, sil­lä vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den mu­kaan hei­dän työ­nan­ta­jan­sa on hoi­ta­nut asian­mu­kai­ses­ti pal­kan­mak­sun ja muut työ­suh­de­asiat. Myös työ on ol­lut sitä, mitä heil­le on lu­vat­tu ja työ­nan­ta­ja on huo­mioi­nut vuo­kra­työn­te­ki­jän toi­veet tar­jo­tes­saan töi­tä. Li­säk­si vuo­kra­työn­te­ki­jät ovat saa­neet riit­tä­väs­ti tie­toa työ­pai­kas­ta ja työ­teh­tä­väs­tä.

Henkilöstöpalveluala lisää suomalaisten yritysten kilpailukykyä

Vuo­kra­työn kaut­ta pää­see no­peas­ti töi­hin. Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta lä­hes puo­let sai töi­tä vii­kon si­säl­lä ja joka kym­me­nes sa­man päi­vän ai­ka­na. Yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen valt­ti­na ovat­kin val­miit työ­nan­ta­ja­kon­tak­tit ja no­pea työl­lis­tä­mi­nen.

Näin yri­tyk­set saa­vat jous­ta­vas­ti li­sä­työ­voi­maa, mikä mah­dol­lis­taa iso­jen­kin ti­laus­ten vas­taan­o­ton no­peal­la ai­ka­tau­lul­la. Yri­tyk­set voi­vat kes­kit­tyä omaan ydin­lii­ke­toi­min­taan­sa ja sääs­tä­vät hen­ki­lös­tö­hal­lin­non re­surs­se­ja, kun hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la hoi­taa rek­ry­toin­nit am­mat­ti­tai­toi­ses­ti ja asian­tun­te­vas­ti.

FAKTA

  • Kysymykseen ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,27. (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Uskon vuokratyön olevan hyvä mahdollisuus työnhakijalle työllistyä taloudellisesti vaikeassa suhdannetilanteessa” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,08 (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Vuokratyö auttaa minua saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 3,90. (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Näen määräaikaisen työn aikaisempaa parempana tapana työllistyä” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 3,43(asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ” Työnantajani on hoitanut asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,44 (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Työni on sitä mitä minulle luvattiin” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,30 (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Työnantajani huomioi toiveeni tarjotessaan minulle töitä” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,08 (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Olen saanut työnantajaltani riittävästi tietoa asiakasyrityksestä ja työtehtävistäni” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 3,92 (asteikolla 1-5)

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on tutkinut vuodesta 2007 lähtien vuokratyöntekijöiden kokemuksia vuokratyön tekemisestä. Tutkimuksen on toteuttanut Promenade Research/HR4. Tutkimus tehtiin auktorisoitujen henkilöstöpalveluyritysten vuokratyöntekijöille ja vastaajia oli 6484.