Verkostoitumista kansainvälisellä tasolla

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ja sen pohjoismaiset sisarjärjestöt vahvistettuina englantilaisten ja irlantilaisten järjestöjen edustajilla kokoontuivat helmikuun alussa Lontooseen Nordic Network -kokoukseen.

Lontoossa järjestöjen edustajat kertoivat liitoissa käsillä olevista ajankohtaisista asioista ja jakoivat ajatuksiaan mm. siitä, mitä eri palveluita järjestöt tarjoavat jäsenyrityksilleen niiden tarjotessa yhä laajempia palvelukokonaisuuksia asiakkailleen.

– Yh­tei­sis­sä ta­paa­mi­sis­sa huo­maam­me usein, että meil­lä kai­kil­la lii­toil­la on aika lail­la sa­man­lai­sia asioi­ta pin­nal­la, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara sa­noi.

Nor­ja­lai­sen jär­jes­tön edus­ta­ja ker­toi, että Nor­jas­sa on otet­tu käyt­töön vas­taa­van­lai­nen auk­to­ri­soin­ti­jär­jes­tel­mä kuin Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Nor­jas­sa se on pa­kol­li­nen kai­kil­le jär­jes­tön jä­se­ny­ri­tyk­sil­le ja auk­to­ri­soin­ti­vel­voit­teet ovat siel­lä­kin pää­asias­sa työ­oi­keus­pai­not­tei­sia.

Ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi myös eri mai­den hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan mark­ki­nao­suuk­sia. Englan­nis­sa ja Tans­kas­sa mark­ki­nat ve­tä­vät var­sin hy­vin.  Suo­men ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta joh­tuen Suo­men hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set jää­vät mui­den mai­den ver­tai­lus­sa hän­tä­pää­hän.

– Poh­jois­mai­nen yh­teis­työ on tär­ke­ää, kos­ka vaih­dam­me aja­tuk­sia hy­vis­tä käy­tän­nöis­tä. Me olem­me ot­ta­neet pal­jon ideoi­ta auk­to­ri­soin­ti­jär­jes­tel­määm­me Ruot­sis­ta ja ruot­sa­lai­set ja nor­ja­lai­set ovat mm. ko­pioi­neet meil­tä vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­muk­sen, Tu­lia­ra sa­noi.

Ta­paa­mi­ses­sa oli pai­kal­la HPL:n li­säk­si Be­man­ningsfö­re­ta­gen Ruot­sis­ta, Dansk Ehr­verv Tans­kas­ta, NGO Ser­vices Nor­jas­ta, REC Englan­nis­ta sekä NRF Ir­lan­nis­ta.