Uusilla kasvupalvelupiloteilla valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen

ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään aikana tehty suunnitelmat yhteensä 21 erilaiseen pilottiin. Tavoitteena on, että pilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019.

Pi­lo­teis­ta 15 kes­kit­tyy hen­ki­lö­asiak­kai­den pal­ve­lui­hin, ja val­tao­sas­sa koh­de­ryh­mä­nä ovat hei­kos­sa työ­mark­ki­na-ase­mas­sa ole­vat. Mui­ta­kaan asia­kas­ryh­miä ei ole unoh­det­tu. Pi­lot­te­ja on suun­ni­tel­tu myös am­ma­tin­va­lin­ta- ja uraoh­jauk­sen asiak­kail­le, alle 30-vuo­tiail­le sekä ko­tou­tu­vil­le maa­han­muut­ta­ja-asiak­kail­le. Pi­lo­teil­la py­ri­tään ke­hit­tä­mään pal­ve­lu­jen vai­kut­ta­vuut­ta ja asia­kas­läh­töi­syyt­tä sekä et­si­mään uu­den­lai­sia ta­po­ja jär­jes­tää ja tuot­taa pal­ve­lui­ta. Puo­let pi­lo­teis­ta on sel­lai­sia, että niis­sä on tar­koi­tus ko­keil­la ns. al­lians­si­mal­lia, jois­sa voi­daan hyö­dyn­tää ai­kai­sem­paa laa­jem­min myös mui­den kuin jul­kis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien osaa­mis­ta.

Kas­vu­pal­ve­lu­pi­lo­teis­ta nel­jä kes­kit­tyy yri­tys­pal­ve­lui­hin. Tee­moi­na ovat mm. su­ju­vat ja tasa-ar­voi­set pal­ve­lu­po­lut, yri­tys­ten rek­ry­toin­ti­tar­pei­siin vas­taa­mi­nen ja yri­tys­pal­ve­lui­den so­pi­mus­mal­lit. Li­säk­si nel­jäs­sä pi­lo­tis­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten työ­voi­man saa­ta­vuu­teen.

Lue lisää (tem.fi) >>