Työnhakijat ovat ottaneet äkkilähtöjä

Saranen Consulting on käynnistänyt uuden Äkkilähtö työhön! -palvelun. Palvelussa työnhakijoita autetaan löytämään uusi työpaikka mahdollisimman nopeasti. Palvelu on herättänyt laajasti kiinnostusta ja palveluun on ilmoittautunut jo yli 100 työnhakijaa.

Työn­ha­ki­joi­den kans­sa on aloi­tet­tu pal­ve­lu rää­tä­löi­mäl­lä jo­kai­sel­le omaan ti­lan­tee­seen ja tar­pee­seen so­pi­va tuki hen­ki­lö­koh­tai­sen työn­ha­ku­val­men­ta­jan joh­dol­la. Pal­ve­luun mu­kaan tul­leet työn­ha­ki­jat ovat ol­leet mo­ti­voi­tu­nei­ta löy­tä­mään uu­den työn no­peas­ti ja myös saa­maan no­peas­ti apua omaan työn­ha­kuun­sa.

Äkki­läh­tö työ­hön! on osa työ­hal­lin­non tar­joa­mia pi­lot­ti­pal­ve­lu­ja, jois­sa et­si­tään uusia kei­no­ja aut­taa työn­ha­ki­joi­ta ta­kai­sin työ­elä­mään. Moni osal­lis­tu­ja on­kin ker­to­nut yl­lät­ty­neen­sä po­si­tii­vi­ses­ti saa­tu­aan TE-pal­ve­luil­ta vies­tin mah­dol­li­suu­des­ta osal­lis­tua täl­lai­seen pal­ve­luun.

Sa­ra­nen Con­sul­ting tar­jo­aa työn­ha­ki­jal­le tu­kea esi­mer­kik­si omien ydin­osaa­mis­ten tun­nis­ta­mi­seen, mark­ki­noi­mi­seen sekä pii­lo­työ­paik­ko­jen löy­tä­mi­seen. Työn­ha­ki­jat pää­se­vät myös ta­paa­maan omaan alaan eri­kois­tu­neen rek­ry­toin­ti­kon­sul­tin Ba­ro­nal­ta.

Saranen consulting yhdistää voimansa Baronan kanssa

”Mie­tim­me pal­ve­lua käyn­nis­täes­säm­me, kuin­ka voi­sim­me tar­jo­ta työn­ha­ki­joil­le mah­dol­li­sim­man hy­vän tuen työn­ha­kuun. Us­kom­me, että spar­rauk­sen, työ­ka­lu­jen ja val­men­ta­mi­sen li­säk­si, mah­dol­li­suus oi­ke­aan työ­haas­tat­te­luun oman alan rek­ry­toin­nit tun­te­van rek­ry­toin­ti­kon­sul­tin kans­sa sekä hä­nen pa­lau­te ja vin­kit so­pi­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja teh­tä­vis­tä tuo pal­ve­luum­me mer­kit­tä­vän li­säe­dun työn­ha­ki­jal­le” ker­too lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys­joh­ta­ja Anu Ukonlinna Sa­ra­nen Con­sul­tin­gil­ta.

Äkkilähtöjä on myös otettu

”On ol­lut ilo star­ta­ta pal­ve­lu näin osaa­vien ja mo­ti­voi­tu­nei­den työn­ha­ki­joi­den kans­sa. Olem­me saa­neet po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta sii­tä, että he ovat saa­neet heti uut­ta aja­tel­ta­vaa ja vink­ke­jä, joi­ta läh­te­vät sit­ten käy­tän­nös­sä omas­sa työn­haus­saan so­vel­ta­maan” ker­too pal­ve­lus­ta vas­taa­va pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tiina Kivikanto.

”Myön­teis­tä on ol­lut myös se, että sekä hen­ki­lö­koh­tai­set ta­paa­mi­set että ryh­mä­val­men­nuk­set ovat he­rät­tä­neet laa­jas­ti kiin­nos­tus­ta ja ak­tii­vi­suus nä­kyy run­saa­na osal­lis­tu­mi­se­na. Äkki­läh­tö­jä on to­del­la otet­tu!” Kah­dek­san pal­ve­lus­sa aloit­ta­nut­ta työn­ha­ki­jaa on jo sol­mi­nut uu­det työ­so­pi­muk­set ja muu­ta­ma on löy­tä­nyt uu­den työn rek­ry­toi­van kou­lu­tus­oh­jel­man eli F.E.C.-oh­jel­man kaut­ta.

”Pal­ve­lu tar­jo­si mi­nul­le lois­ta­van mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä työn­ha­ki­ja­na. Sain hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta val­men­ta­jal­ta­ni, joka aut­toi mi­nua löy­tä­mään it­sel­le­ni mie­len­kiin­toi­sen kou­lu­tus­oh­jel­man. Ha­ke­muk­se­ni ei oli­si nous­sut esiin il­man oman val­men­ta­ja­ni ke­hit­tä­mis­vink­ke­jä ha­ke­muk­see­ni ja CV:see­ni. Li­säk­si val­men­ta­ja­ni tuel­la ja oh­jauk­sel­la opin ker­to­maan pa­rem­min osaa­mi­ses­ta­ni ja tuo­maan rek­ry­toin­ti­ti­lan­tees­sa esiin omia vah­vuuk­sia­ni” yksi äk­ki­läh­dön ot­ta­nut osal­lis­tu­ja ku­vaa ko­ke­muk­si­aan.

Äkkilähtö työhön! tarjoaa työkaluja ja reitin uuteen työpaikkaan

Äkki­läh­döl­lä spar­ra­taan omaa työn­ha­kua yh­des­sä työn­ha­ku­val­men­ta­jan sekä rek­ry­toi­jan kans­sa. Myös spar­raus ja ideoin­ti mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa on ol­lut he­del­mäl­lis­tä ja saa­nut osal­lis­tu­jil­ta po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta: ”Pal­ve­lu on an­ta­nut drai­via työn­ha­kuu­ni ja kou­lu­tuk­sis­ta olen saa­nut hy­vää tie­toa, mi­ten työ­mark­ki­nat toi­mi­vat ja mi­ten voin tuo­da esiin omaa osaa­mis­ta­ni. Ver­tais­tu­ki­ryh­mis­sä olen pääs­syt jut­te­le­maan sa­mas­sa ti­lan­tees­sa ole­vien ih­mis­ten kans­sa ja spar­raa­maan niin it­seä­ni kuin toi­sia­kin työn­haus­sa” ker­too yksi osal­lis­tu­jis­ta.

Äkki­läh­tö työ­hön! -pal­ve­lu on osa Työ­hal­lin­non yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen tu­los­pe­rus­tei­sia pi­lot­te­ja ja se to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Uu­den­maan ELY-kes­kuk­sen ja TE-pal­ve­lui­den kans­sa. Koh­de­ryh­mä­nä ovat 3-6 kuu­kaut­ta työt­tö­mä­nä ol­leet Uu­den­maan alu­een it-, digi-, mark­ki­noin­ti- sekä pal­ve­lua­lo­jen työn­ha­ki­jat. Pal­ve­lus­sa ol­laan mu­ka­na kun­nes uusi työ­paik­ka löy­tyy – kui­ten­kin mak­si­mis­saan seit­se­män kuu­kau­den ajan.

Läh­de: Saranen Consultingin kotisivut