Työnantaja saa korvauksia perhevapaiden aikana kertyvistä vuosilomakustannuksista

Korvausta saa kuukausista, joina työntekijällä on ollut vähintään neljätoista päivää vanhempainrahapäiviä.

Työ­nan­ta­ja on vel­vol­li­nen mak­sa­maan työn­te­ki­jäl­le lo­ma­palk­kaa tai lo­ma­kor­vaus­ta myös äi­tiys-, isyys-, eri­tyi­säi­tiys- tai van­hem­pain­va­paan pe­rus­teel­la ker­ty­nees­tä vuo­si­lo­mas­ta. Vuo­si­lo­maa ker­tyy kor­kein­taan 156 ar­ki­päi­väl­tä ja si­ten myös vuo­si­lo­ma­kus­tan­nuk­sia kor­va­taan kor­kein­taan ky­sees­sä ole­val­ta ajal­ta.

”Työ­nan­ta­jal­la on oi­keus saa­da Ke­las­ta kor­vaus­ta per­he­va­pai­den ai­ka­na ker­ty­vis­tä vuo­si­lo­ma­kus­tan­nuk­sis­ta. Tämä kos­kee sel­lai­sia kuu­kausia, joi­na työn­te­ki­jäl­lä on ol­lut vä­hin­tään 14 van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­päi­vää. Kor­vaus­ta mak­se­taan myös sil­loin, kun työn­te­ki­jä sääs­tää osan vuo­si­lo­mas­taan sääs­tö­va­paak­si tai kun työn­te­ki­jä saa osit­tais­ta van­hem­pain­ra­haa”, ker­too asian­tun­ti­ja Hanna Lönnström HPL:sta.

Kor­vauk­sen suu­ruus on 1,26 ker­taa van­hem­pain­päi­vä­ra­han pe­rus­tee­na ole­va palk­ka. Kor­vaus­ta ei kui­ten­kaan mak­se­ta enem­pää kuin mitä työ­nan­ta­ja on ol­lut vel­vol­li­nen mak­sa­maan vuo­si­lo­ma­palk­ka­na tai lo­ma­kor­vauk­se­na ko­ro­tet­tu­na ker­toi­mel­la 1,26. Li­säk­si työ­nan­ta­jal­la on oi­keus saa­da ta­kai­sin työn­te­ki­jäl­le mak­sa­mas­taan vuo­si­lo­ma­pal­kas­ta suo­rit­ta­man­sa työ­nan­ta­jan so­si­aa­li­tur­va­mak­su.

”Kor­vaus­ta mak­se­taan vain la­ki­sää­tei­sen vuo­si­lo­man ai­ka­na syn­ty­neis­tä kus­tan­nuk­sis­ta eli työ­eh­to­so­pi­muk­seen mah­dol­li­ses­ti pe­rus­tu­va pi­dem­pi vuo­si­lo­ma­oi­keus ei syn­ny­tä työ­nan­ta­jal­le oi­keut­ta kor­vauk­seen sil­tä osin. Kor­vaus­ta ei myös­kään ole mah­dol­lis­ta saa­da työ­eh­to­so­pi­muk­seen pe­rus­tu­vas­ta lo­ma­ra­has­ta”, Lönn­ström jat­kaa.

Per­he­va­pai­den ai­ka­na ker­ty­vis­tä vuo­si­lo­ma­kus­tan­nuk­sis­ta on haet­ta­va kor­vaus­ta kuu­den kuu­kau­den si­säl­lä van­hem­pain­ra­ha­kau­den päät­ty­mi­ses­tä.