Työmarkkinatorin hakupalvelu aukeaa käyttäjille loppuvuodesta 2017

Työmarkkinatorin ensimmäinen tuotantoversio julkaistaan loppuvuodesta 2017 osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi.

Alus­tan en­sim­mäi­ses­sä ver­sios­sa työn­ha­ki­jan on mah­dol­lis­ta täyt­tää työn­ha­ku­pro­fii­li, jon­ka tie­to­jen pe­rus­teel­la Työ­mark­ki­na­to­ri eh­dot­taa so­pi­via avoi­mia työ­paik­ko­ja. Työn­ha­ki­jan ja työ­pai­kan yh­teen so­vit­ta­mi­nen ta­pah­tuu avoi­meen työ­paik­kaan vaa­dit­ta­van osaa­mi­sen sekä työn­ha­ki­jan työn­ha­ku­pro­fii­lin mer­kit­se­män osaa­mi­sen pe­rus­teel­la. Jat­ko­ke­hi­tys­ver­siois­sa avuk­si tu­lee myös kei­no­ä­ly. Pal­ve­luun tun­nis­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu suo­mi.fi:n kaut­ta

Työ­mark­ki­na­to­rin en­sim­mäi­seen ver­sioon on tu­los­sa myös ny­kyi­ses­tä te-pal­ve­lut.fi:stä Avoi­met työ­pai­kat -haus­ta tut­tu­ja pe­rus­o­mi­nai­suuk­sia. Jat­kos­sa Työ­mark­ki­na­to­rin oma ha­ku­pal­ve­lu tu­lee kor­vaa­maan TE-pal­ve­lui­den Avoi­met työ­pai­kat -haun. Van­ha työ­paik­ka­ha­ku pi­de­tään toi­min­nas­sa vie­lä tois­tai­sek­si.

Työ­mark­ki­na­to­ria ke­hi­te­tään vai­heit­tain. Lop­pu­vuo­des­ta jul­kais­ta­va ver­sio pi­tää si­säl­lään ha­ku­pal­ve­lun pe­rus­o­mi­nai­suu­det. Tu­le­vi­na vuo­si­na pal­ve­lus­ta jul­kais­taan uusia täy­den­net­ty­jä ja pa­ran­net­tu­ja ver­sioi­ta usei­ta ker­to­ja vuo­des­sa.

Uutta kehitetään monipuolisella yhteistyöllä

Työ­mark­ki­na­to­rin seu­raa­via ke­hi­tys­ver­sioi­ta sekä Työ­mark­ki­na­to­rin ym­pä­ril­le syn­ty­vää eko­sys­tee­miä ke­hi­te­tään syk­syn ai­ka­na yh­des­sä eri huip­pu­asian­tun­ti­joi­den, si­dos­ryh­mien sekä asiak­kai­den kans­sa. Nä­ke­mys­tä ja ke­hi­ty­si­deoi­ta hae­taan laa­jas­ti koko kump­pa­ni­ver­kos­tol­ta, muun muas­sa Työ­mark­ki­na­to­rin ym­pä­ril­lä toi­mi­vil­ta työn­vä­li­tys- ja rek­ry­toin­tiy­ri­tyk­sil­tä, suu­ril­ta työl­lis­tä­jil­tä sekä asiak­kail­ta.

Työ­mark­ki­na­to­ri on mu­ka­na syk­syn ai­ka­na useis­sa eri ta­pah­tu­mis­sa ja tar­koi­tus on jat­ko­ke­hi­tys­työs­sä hyö­dyn­tää mm. hac­kat­ho­ne­ja. Hac­kat­ho­nit ovat muu­ta­mien vuo­ro­kausien mit­tai­sia ta­pah­tu­mia, jois­sa oh­jel­mis­to- ja so­vel­lusa­lan osaa­jat työs­tä­vät saa­mi­aan haas­tei­ta. Työ­mark­ki­na­to­ri on näil­lä nä­ky­min tänä vuon­na esil­lä myös tek­no­lo­gia- ja kas­vu­yri­tys­ta­pah­tu­ma Slus­his­sa.

Pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­tee­na on Työ­mark­ki­na­to­rin ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va eko­sys­tee­mi. Tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että Työ­mark­ki­na­to­rin da­taa ava­taan tie­tyis­sä ra­jois­sa yk­si­tyi­sil­le rek­ry­toin­ti- ja oh­jel­mis­to­y­ri­tyk­sil­le, jot­ta nämä voi­vat ke­hit­tää Työ­mark­ki­na­to­rin pe­rus­toi­min­to­jen ym­pä­ril­le uusia toi­min­nal­li­suuk­sia. Näis­tä omi­nai­suuk­sis­ta ke­hit­tyy yh­tiöil­le ai­van uu­den­lais­ta lii­ke­toi­min­taa, mut­ta en­nen kaik­kea sil­lä voi­daan tar­jo­ta asiak­kail­le pa­rem­mat pal­ve­lut ja tie­toa sii­tä mitä työ­mark­ki­nat tar­joa­vat.

Työmarkkinatori lähtee maakuntakierrokselle

Maa­kun­ta­kier­rok­sel­la pi­de­tään työ­pa­jo­ja, joi­hin saa va­paas­ti tul­la mu­kaan vai­kut­ta­maan, ideoi­maan, ke­hit­tä­mään ja kes­kus­te­le­maan. Ta­voit­tee­na on jat­kaa tii­vis­tä vuo­ro­pu­he­lua eri toi­mi­joi­den kans­sa ja ke­rä­tä ideoi­ta, toi­vei­ta, pa­laut­tei­ta ke­hi­tys­työn tuek­si sekä kes­kus­tel­la lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Ti­lai­suu­teen toi­vo­taan mu­kaan työ­nan­ta­jia, työn­ha­ki­joi­ta, työn­vä­lit­tä­jiä, sekä kaik­kien edel­le mai­nit­tu­jen edus­ta­jia. En­sim­mäi­set Työ­mark­ki­na­to­ri-työ­pa­jat pi­de­tään seu­raa­vil­la paik­ka­kun­nil­la:

Li­sä­tie­to­ja kier­tu­ees­ta voi ky­syä Pet­ri Tuo­me­lal­ta, pet­ri.tuo­me­la@ely-kes­kus.fi

Lisätietoja:

Mik­ko Ran­ta­hal­me, han­ke­joh­ta­ja, TE-digi, mik­ko.ran­ta­hal­me@ely-kes­kus.fi

Al­ku­pe­räi­nen uu­ti­nen jul­kais­tu ELY-keskuksen verkkosivuilla.