Työllistämispalvelujen kasvu jatkuu entistä nopeampana

HPL:n TOP 20 talouskatsauksessa henkilöstöpalvelualan kehitys jatkuu hyvänä. Suhdannekyselyn tulokset ovat tavanomaista myönteisemmät.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan kas­vu on ol­lut ku­lu­va­na vuon­na koh­ta­lais­ta ja ylei­sis­tä ti­las­tois­ta poi­ke­ten kas­vu on kiih­ty­nyt ke­vään ai­ka­na. HPL:n lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa mu­ka­na ole­vien yri­tys­ten lii­ke­vaih­to oli vuo­den 2017 tou­ko­kuus­sa 105,8 mil­joo­naa eu­roa. Edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan ver­rat­tu­na lii­ke­vaih­to kas­voi 17 pro­sent­tia. Ku­lu­van vuo­den tam­mi-tou­ko­kuun vä­li­sel­lä ajal­la lii­ke­vaih­to kas­voi 14 pro­sent­tia.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­dos­ta noin 80 pro­sent­tia syn­tyy hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­luis­ta, jo­ten se mää­rää pit­käl­ti koko lii­ke­vaih­don kes­ki­mää­räi­sen ke­hi­tyk­sen. Tou­ko­kuus­sa 2017 lii­ke­vaih­to oli 88,8 mil­joo­naa eu­roa, jol­loin kas­vua edel­lis­vuo­des­ta tuli 22 pro­sent­tia.

Koko Suo­men ta­lous vah­vis­tuu täl­lä het­kel­lä no­peas­ti ja kas­vua syn­tyy kai­kil­la sek­to­reil­la. Vuo­den alun ke­hi­tyk­sen pe­rus­teel­la Suo­mi on kas­vul­taan Eu­roo­pan kär­ki­mai­ta. Ku­lu­van vuo­den en­nus­teet pa­ra­ne­vat kuu­kausit­tain. Glo­ba­li­saa­tion ja tek­ni­sen ke­hi­tyk­sen vuok­si ta­lou­den ra­ken­teet ovat ko­vas­sa myl­ler­ryk­ses­sä, mikä li­sää osal­taan hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan ky­syn­tää.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten tou­ko­kuun lu­vut.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta. Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>