Työelämän muutos vaatii myös julkista työnvälitystä muuttumaan

Työpolitiikan palvelurakennearviointi on toteutettu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, kuntatoimijoiden sekä TE-toimistojen ja ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa. Mukana oli myös Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL.

Suo­men työ­mark­ki­nat ja työ­elä­mä ovat ra­jus­sa muu­tok­ses­sa. Myös jul­ki­sen sek­to­rin kes­tä­vyys­va­je edel­lyt­tää en­tis­tä te­hok­kaam­paa pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta. Näi­hin muu­tok­siin pi­tää myös jul­ki­sen työn­vä­li­tyk­sen vas­ta­ta.

Suo­men hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä käyn­nis­tet­tiin laa­ja­mit­tai­nen työ­po­li­tii­kan pal­ve­lu­ra­ken­teen ar­vioin­ti. Sii­hen osal­lis­tui mi­nis­te­riöi­tä, työ­mark­ki­na- ja yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jä, kun­ta­toi­mi­joi­ta ja TE-toi­mis­to­jen ja ELY-kes­kus­ten asian­tun­ti­joi­ta. Mu­ka­na ar­vioin­nis­sa oli myös Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL. Ar­vioin­nin tu­lok­set esi­tel­lään ”Asiakaslähtöisempää ja tuloksellisempaa palvelua” – raportissa.

Ra­por­tis­sa to­de­taan, mi­ten jul­ki­sen työn­vä­li­tyk­sen toi­min­taym­pä­ris­tö on muu­tok­ses­sa. Sekä työn ky­syn­nän ra­ken­tei­den että työ­voi­man tar­jon­nan te­ki­jöi­den muu­tok­set haas­ta­vat jul­ki­sen työn­vä­li­tyk­sen uu­dis­tu­maan.

Työ­voi­man ky­syn­tä on muut­tu­nut. Yri­tys­ten työ­voi­man tar­peet ovat mo­ni­puo­lis­tu­neet ja mo­ni­muo­tois­tu­neet, työn luon­ne on muut­tu­nut ja am­ma­tit ovat laa­ja-alais­tu­neet, työ­voi­man tar­pei­den muu­tok­set ja syklit ovat no­peu­tu­neet ja sekä työ­nan­ta­jat että työn­ha­ki­jat käyt­tä­vät työ­voi­man ja työn han­kin­nas­sa sa­man­ai­kai­ses­ti mo­nia eri ka­na­via. Li­säk­si työ­voi­man käy­tön jous­ta­vuus­vaa­ti­mus on li­sään­ty­nyt (mm. osa-ai­ka­työ, mää­rä­ai­kai­nen työ, vuo­kra­työ) sekä osaa­mis- ja työ­voi­man tar­pei­den en­na­koin­ti on vai­keu­tu­nut.

Myös työ­voi­man tar­jon­nan te­ki­jät ovat muut­tu­mas­sa. Työ­mark­ki­noi­den eri­tyis­ryh­mät (nuo­ret, ikään­ty­vät, maa­han­muut­ta­jat, pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät, osa­työ­ky­kyi­set) ovat kas­vus­sa ja työ­mark­ki­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt mm. kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­la ja ikään­ty­vil­lä. Eri­tyi­ses­ti nuo­ret työn­ha­ki­jat ha­ke­vat en­tis­tä useam­min jous­ta­via ja uusia työn­teon muo­to­ja, ku­ten vuo­kra­työ­tä. Nuo­ril­le työn ar­vo­poh­jai­suus ja eet­ti­syys sekä työn ja har­ras­tuk­sen yh­dis­ty­mi­nen on yhä tär­keäm­pää.

HPL:n teettämästä Vuokratyöntekijätutkimuksesta 2014 käy ilmi, että vas­taa­jis­ta 39 pro­sent­tia ker­toi te­ke­vän­sä vuo­kra­työ­tä, kos­ka voi itse va­li­ta työ­ajan ja -pai­kan ja 28 pro­sent­tia, kos­ka ha­lu­aa näh­dä eri­lai­sia työ­paik­ko­ja ja saa­da mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta. Vas­taa­vat lu­vut vuon­na 2007 teh­dys­sä vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­muk­ses­sa oli­vat 32 % ja 26 %, joka ker­too sii­tä, että toi­veet työn jous­ta­vuu­des­ta ovat työn­te­ki­jöi­den pa­ris­sa kas­va­neet. Vuo­den 2014 tut­ki­muk­seen vas­ta­si 5552 vuo­kra­työn­te­ki­jää, jois­ta 44 pro­sent­tia oli alle 25-vuo­tiai­ta. Tut­ki­muk­sen teki Pro­me­na­de Re­search Oy.

– Ar­vioin­ti on to­teu­tet­tu laa­jas­sa yh­teis­työs­sä eri toi­mi­joi­den kes­ken ja esi­tyk­set ovat yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, mi­ten en­tis­tä pa­rem­mat pal­ve­lut taa­taan asiak­kail­le. Osa suo­si­tuk­sis­ta on jo vie­ty toi­meen­pa­noon ar­vioin­nin ai­ka­na, mut­ta suu­rin työ on vie­lä edes­sä. Tu­le­va hal­li­tus­oh­jel­ma on kes­kei­nen vä­li­ne toi­meen­pa­non var­mis­ta­mi­sek­si, työ­mi­nis­te­ri Lauri Ihalainen muis­tut­taa.

Työpolitiikan palvelurakennearvioinnin tavoitteena on arvioida nykyinen työpoliittinen järjestelmä kokonaisuutena ja arvioida sen kykyä tuottaa asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta entistä vaikuttavammat palvelut. Arvioinnin perusteella laaditaan palvelujärjestelmän kehittämissuositukset vuonna 2015 käynnistyvää hallituskautta varten.