Tilastokeskuksen Topias Pyykkönen: Vuokratyöntekijöiden sijoittuminen työmarkkinoille

HPL tilasi Tilastokeskukselta selvityksen vuokratyöntekijöistä ja heidän asemastaan työmarkkinoilla. Tilastokeskuksen yliaktuaari Topias Pyykkönen teki selvityksen ja esitteli sitä HPL:n seminaarissa 5.11.2015

Sel­vi­tys vas­taa kah­teen ky­sy­myk­seen:

  1. Keitä ovat vuokratyöntekijät ja minkälainen on heidän työmarkkina-asemansa?
  2. Miten vuokratyöntekijät sijoittuvat työmarkkinoille?

– Toi­seen ky­sy­myk­seen vas­taa­mi­nen edel­lyt­ti vas­taa­mis­ta en­sim­mäi­seen ky­sy­myk­seen, Pyyk­kö­nen sa­noi.

Sel­vi­tyk­sen tu­lok­set vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den si­joit­tu­mi­ses­ta työ­mark­ki­noil­la näyt­tä­vät lu­paa­vil­ta. HPL tie­dot­taa tar­kem­min sel­vi­tyk­sen tu­lok­sis­ta myö­hem­min li­sää.

Seu­raa HPL:n se­mi­naa­ria Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #HPL­se­mi­naa­ri