Tietosuoja-asetus muuttaa radikaalisti henkilötietojen käsittelyä

Uusi tietosuoja-asetus edellyttää yrityksiä tekemään nykytila-arvion ja analyysin siitä, vastaako henkilötietojen käsittely ja käytännöt uusia vaatimuksia.

Eu­roo­pan unio­ni hy­väk­syi tou­ko­kuus­sa 2016 EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen. Ase­tus­ta ale­taan so­vel­taa kah­den vuo­den siir­ty­mä­ajan jäl­keen 25.5.2018 ja uusi sään­te­ly syr­jäyt­tää täy­sin täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa ole­van hen­ki­lö­tie­to­lain­sää­dän­nön.

”Uusi ase­tus kos­kee myös kaik­kia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä, joi­den tu­lee uu­den sään­te­lyn mu­kaan teh­dä ny­ky­ti­la-ar­vio ja ana­lyy­si sii­tä, vas­taa­ko yri­tyk­ses­sä teh­tä­vä hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly ja käy­tän­nöt ase­tuk­sen uusia vaa­ti­muk­sia. Jo­kai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja mm. työ­hön­o­ton yh­tey­des­sä ja työn­te­ki­jöi­den työ­suh­tei­ta hoi­taes­saan”, asian­tun­ti­ja Hanna Lönnström HPL:sta muis­tut­taa.

Uu­den sään­te­lyn tuo­mat vel­voit­teet on huo­mioi­ta­va yri­tyk­ses­sä sil­loin kun hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rä­tään, säi­ly­te­tään, kä­si­tel­lään, siir­re­tään ja pois­te­taan. Tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen myö­tä re­kis­te­röi­ty­jen oi­keu­det laa­je­ne­vat ja yri­tys­ten vel­voit­teet li­sään­ty­vät.

”Jat­kos­sa hen­ki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­nen yh­teis­työ­kump­pa­neil­le eli mm. käyt­tä­jäy­ri­tyk­sil­le ja muil­le ul­koi­sil­le yh­teis­työ­kump­pa­neil­le tu­lee ole­maan en­tis­tä sään­nel­lym­pää. Li­säk­si hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn val­von­taa te­hos­te­taan ja ta­lou­del­li­sia sank­tioi­ta ko­ven­ne­taan erit­täin mer­kit­tä­väs­ti”, Lönn­ström sum­maa.