Terveystarkastukset ovat pakollisia vaaraa aiheuttavissa töissä

Työnantajan on järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta, mikäli työntekijä työskentelee työssä, jossa hänen on mahdollista altistua erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle.

Al­ku­tar­kas­tus on teh­tä­vä en­nen työn al­ka­mis­ta tai vii­meis­tään kuu­kausi työn aloit­ta­mi­ses­ta. Työn jat­kues­sa mää­rä­ai­kais­tar­kas­tus on tois­tet­ta­va 1–3 vuo­den vä­lein. Työ­hön­tu­lo­tar­kas­tuk­ses­sa sel­vi­te­tään, onko työn­te­ki­jäl­lä sel­lais­ta vi­kaa, vam­maa, sai­raut­ta tai eri­tyis­tä herk­kyyt­tä, mikä saat­tai­si pa­hen­tua työs­sä tai min­kä vuok­si työn­te­ki­jä ei voi aloit­taa työ­teh­tä­väs­sä. Ter­veys­tar­kas­tuk­sil­la kar­toi­te­taan työn­te­ki­jän al­tis­tu­mis­ta ter­veys­vaa­ral­le ja tue­taan työn­te­ki­jän työ­ky­kyä.

Tyy­pil­li­siä sai­ras­tu­mi­sen vaa­raa ai­heut­ta­via te­ki­jöi­tä ovat esim. melu, jau­ho­pö­ly, yö­työ ja liu­ot­ti­met. Työn­te­ki­jä ei saa kiel­täy­tyä il­man pe­rus­tel­tua syy­tä osal­lis­tu­mas­ta edel­lä mai­ni­tuil­la pe­rus­teil­la jär­jes­tet­tyyn ter­veys­tar­kas­tuk­seen.

Esimerkkejä riskitekijöistä >>

Työpaikkaselvitysten merkitys

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen on sel­vi­tet­tä­vä asiak­kaal­ta työ­pai­kan työs­ken­te­ly­olo­suh­teet ja mah­dol­li­set työs­sä esiin­ty­vät al­tis­teet. Käyt­tä­jäy­ri­tyk­sen tu­lee ker­toa olo­suh­teis­ta ja mah­dol­li­sis­ta al­tis­teis­ta työ­paik­ka­sel­vi­tyk­ses­sä. Asia­kas si­tou­tuu HPL YSE 2014 -eh­dot al­le­kir­joi­tet­tu­aan toi­mit­ta­maan ko­pion sel­vi­tyk­ses­tä pyy­det­täes­sä. Jos sel­vi­tys­tä ei ole laa­dit­tu tai sitä ei oli­si saa­ta­vil­la, hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen tu­lee sel­vit­tää vas­taa­vat tie­dot käyt­tä­mäl­lä Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaasta löy­ty­vää lo­ma­ket­ta.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen ja asia­kas­yri­tyk­sen yh­teys­hen­ki­löt täyt­tä­vät lo­mak­keen yh­des­sä. Mi­kä­li kar­toi­tuk­ses­sa il­me­nee, että työ vaa­tii ter­veys­tar­kas­tus­ta, tar­kas­tus on hoi­det­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen työ­ter­veys­huol­los­sa.

Kustannusten korvaaminen

Työ­nan­ta­jal­la on oi­keus saa­da Ke­lal­ta 50 % suu­rui­nen kor­vaus edel­lä mai­ni­tuis­ta toi­men­pi­teis­tä ai­heu­tu­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta. Tar­kem­mat tie­dot työ­ter­veys­huol­lon kor­vaus­ten ha­ke­mi­ses­ta löy­ty­vät Ke­lan net­ti­si­vuil­ta.

Vastuut ja rangaistukset lain rikkomisesta

Työ­tur­val­li­suus­la­ki ja työ­ter­veys­huol­lon jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö on pa­kot­ta­vaa, ei­vät­kä os­a­puo­let voi so­pia asias­ta toi­sin. Työ­nan­ta­ja vas­taa lain nou­dat­ta­mi­ses­ta ja voi jou­tua va­hin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­sek­si ti­lan­tees­sa, jos­sa työn­te­ki­jäl­le on ai­heu­tu­nut hait­taa lai­min­lyön­neis­tä. Li­säk­si työ­nan­ta­jan edus­ta­ja voi jou­tua ri­ko­soi­keu­del­li­seen vas­tuuseen työ­tur­val­li­suus­lain pe­rus­teel­la.

Lisätietoja

HPL:n joh­ta­va asian­tun­ti­ja
Maritta Antola