Sparrausta ja tukea työnhakuun

Työnhaku on tänä päivänä jotain aivan muuta kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Nyt pitää olla aktiivinen LinkedInissä ja rakentaa osaamiskeskeinen CV.

Tä­män sai ko­kea myös van­taa­lai­nen Ulla Hautamäki, joka oli vii­me ke­sä­nä niin sa­no­tus­ti ”between jobs”-ti­lan­tees­sa.

Avuk­si tuli Uu­den­maan TE-toi­mis­ton os­to­pi­lot­ti, jon­ka il­moi­tuk­sen Hau­ta­mä­ki huo­ma­si leh­des­sä.

– Sii­nä vai­hees­sa mi­nua kiin­nos­ti kaik­ki työl­lis­ty­mi­seen liit­ty­vät asiat, mut­ta kos­ka olin myös opis­kel­lut pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mis­tä, mi­nua kiin­nos­ti myös uu­den­lai­nen pal­ve­lu­mal­li.

Uu­den­maan TE-toi­mis­ton os­to­pi­lo­tin ta­voit­tee­na oli työl­lis­tää 3-6 kuu­kaut­ta työt­tö­mä­nä ol­lei­ta työn­ha­ki­joi­ta. Ta­voit­tee­na oli myös ke­rä­tä työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­viä ke­hi­ty­si­deoi­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja.

Hau­ta­mä­ki va­lit­si vii­des­tä yri­tyk­ses­tä Spring Housen, jon­ka työn­ha­ku­val­men­ta­jan Hau­ta­mä­ki ta­pa­si en­sim­mäi­sen ker­ran jo pa­rin vii­kon si­säl­lä.

Kaikki näkökulmat työnhakuun olivat tervetulleita

– Sain erit­täin hy­vää ja asian­tun­te­vaa pal­ve­lua. Kaik­ki nä­kö­kul­mat työn­ha­kuun oli­vat sii­nä vai­hees­sa ter­ve­tul­lei­ta.

Työn­ha­ku oli muut­tu­nut sii­tä, kun Hau­ta­mä­ki oli vii­mek­si ha­ke­nut töi­tä.

– Lin­ke­dIn pi­tää olla täy­sil­lä käy­tös­sä, siel­lä pi­tää teh­dä muu­ta­kin kuin seu­ra­ta ka­ve­rei­den päi­vi­tyk­siä. Myös CV:n rää­tä­löi­mi­nen ja osaa­mis­kes­kei­sen CV:n laa­ti­mi­nen oli mi­nul­le ai­van uut­ta.

Yh­des­sä työn­ha­ku­val­men­ta­jan kans­sa Hau­ta­mä­ki mää­rit­te­li omaa ydin­osaa­mis­taan ja mi­ten se tuo­daan nä­ky­väk­si työ­ha­ke­muk­sis­sa.

Miksi en tajunnut tätä kaikkea itse?

Hau­ta­mä­ki ta­pa­si työn­ha­ku­val­men­ta­jaa kas­vok­kain, säh­kö­pos­tit­se ja pu­he­li­mit­se.

– Sain spar­raus­ta työ­haas­tat­te­lui­hin ja työ­ha­ke­muk­siin. Tein myös omaan osaa­mi­se­ni kar­toi­tuk­sen.

Hau­ta­mä­ki sa­noo, että kaik­ki teh­dyt asiat kuu­los­ta­vat ko­vin simp­pe­lil­tä ja ih­met­te­lee­kin näin jäl­keen­päin, mik­si ei ta­jun­nut teh­dä kaik­kea oma-aloit­tei­ses­ti.

Työ­hön­ha­ku­val­men­nus­ta Hau­ta­mä­ki suo­sit­te­lee kai­kil­le, mut­ta eri­tyi­ses­ti hä­nen­lai­sil­leen ih­mi­sil­le, ylem­män kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le, jot­ka ovat ehkä ai­em­min vain eden­neet työ­pai­kas­ta toi­seen il­man var­si­nais­ta työn­ha­kua.

– Suo­sit­te­len tätä kai­kil­le, jot­ka ko­ke­vat tar­vit­se­van­sa tu­kea työn­haus­sa.

Työnhaku on kokopäivätyötä

Hau­ta­mä­ki oi­val­si val­men­nuk­ses­sa myös mi­ten mo­nes­sa ka­na­vas­sa työn­ha­ki­jan pi­tää olla ak­tii­vi­nen.

– Työn­ha­ku kan­nat­taa ot­taa ko­ko­päi­vä­työk­si ja toi­mia sys­te­maat­ti­ses­ti.

Tär­ke­ää oli myös val­men­ta­jal­ta saa­tu kan­nus­ta­mi­nen ja tsem­pin yl­lä­pi­tä­mi­nen.

– Se aut­toi var­sin­kin sil­loin, kun työ­ha­ke­muk­siin tuli kiel­tei­siä vas­tauk­sia.

Ku­ten aina pi­lo­teis­sa, myös täs­sä löy­tyi ke­hi­tet­tä­vää.

– Kun pal­ve­lun­tuot­ta­ja läh­tee mu­kaan täl­lai­seen, oli­si hyvä että esi­mer­kik­si ko­ti­si­vuil­ta löy­tyi­si ajan­ta­sais­ta tie­toa.

Myös val­men­ta­jan oli­si hyvä py­syä mu­ka­na alus­ta lop­puun.

Hain uutta ja sain uutta

Työn­ha­ku sai on­nel­li­sen lo­pun, kun Hau­ta­mä­ki aloit­ti vii­me vuo­den lop­pu­puo­lel­la pal­ve­lue­si­mie­he­nä Van­taan kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa.

Ai­em­min Hau­ta­mä­ki oli työs­ken­nel­lyt esi­mies­teh­tä­vis­sä yri­tys­maa­il­mas­sa.

– Hain uut­ta ja sain uut­ta. On mie­len­kiin­tois­ta op­pia uut­ta ja saa­da uusia haas­tei­ta sekä pääs­tä myös ja­ka­maan omaa osaa­mis­ta uusis­sa yh­teyk­sis­sä.

Muiden pilotin kautta työllistyneiden kommentteja

”Uskomatonta, että sain työn! Uusi CV auttoi varmasti, mutta ennen kaikkea sain varmuutta soitteluun. En varmasti olisi uskaltanut kysellä niin suoraan ilman tätä kannustusta ja neuvoja. Kiitos!” Nai­nen, 48v, am­mat­ti­tut­kin­to (työl­lis­tyi pi­lo­tis­sa)

”Uskon, että isoin apu on ollut lähinnä henkistä tukea. Työttömänä on vaikeaa tuntea itseään hyväksi ja osaajaksi. Se, että valmentaja sanoo hakutavan ja papereiden olevan kunnossa, on iso juttu. Ehkä se loi vielä varmuutta hakuun ja sillä niitä yhteydenottoja alkoi tulla. Kiitos! Suosittelen kyllä muillekin!” Nai­nen, 33v, kak­si am­mat­ti­tut­kin­toa (työl­lis­tyi pi­lo­tis­sa)