SOL Henkilöstöpalvelut Oy sai vakavan huomautuksen

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton hallitus on kokouksessaan 19.11.2015 antanut SOL Henkilöstöpalvelut Oy:lle vakavan huomautuksen toiminnastaan liittyen Postin työtaistelutilanteeseen.

HPL:n sään­tö­jen mu­kaan HPL:n hal­li­tus voi an­taa va­roi­tuk­sen tai erot­taa jä­se­ny­ri­tyk­sen lii­tos­ta sään­tö­rik­ko­muk­sen vuok­si. Kos­ka SOL Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy ei ole toi­mit­ta­nut vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä lail­li­sen la­kon alai­siin töi­hin, sään­tö­rik­ko­mus­ta ei ole tois­tai­sek­si ta­pah­tu­nut ja näin ol­len va­roi­tus tai lii­tos­ta erot­ta­mi­nen ei tule ky­see­seen.

Va­ka­va huo­mau­tus an­ne­taan SOL Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:lle piit­taa­mat­to­muu­des­ta HPL:n sään­tö­jä ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta koh­taan, joi­hin SOL Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy on si­tou­tu­nut HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­se­nä.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.