Rekrytoinnin alkuvalmistelut

Monsterin ja HPL:n yhteistyönä laatimassa artikkelisarjassa pureudutaan rekrytointiin.

Rek­ry­toin­ti on haas­te or­ga­ni­saa­tiol­le, mut­ta myös suu­ri mah­dol­li­suus ja si­joi­tus tu­le­vai­suu­teen. Sik­si on­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti on aina kah­den kaup­pa, jon­ka ta­voit­tee­na on löy­tää teh­tä­vään mah­dol­li­sim­man hyvä työn­te­ki­jä ja työn­te­ki­jäl­le mah­dol­li­sim­man hyvä työ.

Täs­sä on­nis­tu­neen rek­ry­toin­nin vai­hei­ta kä­sit­te­le­vän kol­mio­sai­sen ar­tik­ke­li­sar­jan en­sim­mäi­ses­sä osas­sa kä­si­tel­lään rek­ry­toin­tiin liit­ty­viä al­ku­val­mis­te­lu­ja aina teh­tä­vän ja osaa­mis­tar­peen mää­rit­te­le­mi­ses­tä työ­paik­kail­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen ja vies­tin­tä­ka­na­vien va­lin­taan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si kan­nat­taa aina aloit­taa huo­lel­li­sel­la poh­din­nal­la sii­tä, min­kä­lais­ta per­soo­naa ja osaa­mis­ta or­ga­ni­saa­tio tar­vit­see. Tä­män poh­jal­ta voi­daan miet­tiä tar­kem­min sitä roo­lia, jo­hon hen­ki­löä läh­de­tään et­si­mään. Myös oman or­ga­ni­saa­tion po­ten­ti­aa­li ja mah­dol­li­set avoi­met ha­ke­muk­set on hyvä käy­dä läpi en­nen työ­pai­kan avoi­mek­si il­moit­ta­mis­ta.

On myös hyvä poh­tia, löy­tyy­kö or­ga­ni­saa­tios­ta tar­vit­ta­vat re­surs­sit ja osaa­mi­nen rek­ry­toin­nin hoi­ta­mi­sek­si itse, vai oli­si­ko jär­ke­vää hyö­dyn­tää ul­ko­puo­li­sen kump­pa­nin apua. Jos rek­ry­toin­ti pää­dy­tään hoi­ta­maan itse, on hyvä vie­lä miet­tiä, mi­ten ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn va­rau­du­taan. Jos odo­tet­ta­vis­sa on run­saas­ti ha­ke­muk­sia, tarjoaa rekrytointijärjestelmä tukea ja helppoutta ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn, si­säi­seen vies­tin­tään rek­ry­toin­tiin osal­lis­tu­vien kes­ken, sekä laa­duk­kaa­seen ha­ki­ja­vies­tin­tään.

Aito ja rehellinen työpaikkailmoitus vetoaa

Työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa on hyvä ker­toa sel­keäs­ti, tar­kas­ti ja to­tuu­den­mu­kai­ses­ti haet­ta­vas­ta teh­tä­väs­tä, ha­ki­jal­ta vaa­dit­ta­vas­ta osaa­mi­ses­ta ja or­ga­ni­saa­tios­ta­si. Täs­sä vai­hees­sa on myös hyvä poh­tia, tar­vi­taan­ko jo­ta­kin sel­lais­ta uut­ta osaa­mis­ta, jota yri­tyk­ses­tä ei vie­lä löy­dy. Tämä tu­lee eteen esi­mer­kik­si kor­vaus­rek­ry­toin­nis­sa, jos­sa tyy­pil­li­ses­ti sor­ru­taan ha­ke­maan edel­tä­jän­sä ko­pio­ta sen si­jaan että hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­suus tar­kas­tel­la, tar­vi­taan­ko uu­den­lais­ta osaa­mis­ta.

Sen li­säk­si, että käyt läpi teh­tä­vän si­säl­töä ja vaa­ti­muk­sia ha­ki­jal­le, ker­ro myös, mitä or­ga­ni­saa­tio­si tar­jo­aa työn­te­ki­jöil­le. Työ­paik­kail­moi­tuk­seen voit liit­tää myös vi­deon, jon­ka avul­la esit­te­let työ­paik­kaa tai vaik­ka­pa tu­le­vaa tii­miä ha­ki­joil­le.

Avain­te­ki­jä työ­paik­kail­moi­tuk­sen si­säl­lös­sä on koh­den­nus. Sa­mal­la tyy­lil­lä ei kan­na­ta ha­kea kaik­kia työn­te­ki­jöi­tä, vaan il­moi­tuk­sen teks­tin voi koh­den­taa hy­vin­kin tar­kas­ti. Mons­ter tar­jo­aa esi­mer­kik­si tut­ki­mus­tu­lok­sia IT-alan sekä myyn­nin osaa­jien pre­fe­rens­seis­tä työ­paik­kail­moi­tuk­sen si­säl­tö­jen suh­teen. Myös mui­den alo­jen tut­ki­mus­tu­lok­sia on val­mis­tu­mas­sa lä­hiai­koi­na.

Työ­paik­kail­moi­tuk­sen si­säl­töä ra­jaa­vat myös la­kiin pe­rus­tu­vat sei­kat. Se ei saa olla syr­ji­vä esi­mer­kik­si ikään, et­ni­seen tai kan­sal­li­seen al­ku­pe­rään, kan­sa­lai­suu­teen, kie­leen tai su­ku­puo­leen näh­den.

Oikeat kanavat tavoittavat oikeat hakijat

Kun työ­paik­kail­moi­tus on laa­dit­tu, va­li­taan ka­na­vat jois­sa sitä läh­de­tään le­vit­tä­mään. So­pi­vien ha­ki­joi­den ta­voit­ta­mi­sek­si on tär­ke­ää, että työ­paik­kail­moi­tuk­se­si jul­kais­taan oi­keis­sa ka­na­vis­sa. Usein on myös tär­ke­ää ta­voit­taa niin sa­no­tut pas­sii­vi­set ha­ki­jat, jol­loin erilaiset mainonnan kohdennusratkaisut tulevat avuksi.

Esi­mer­kik­si Teamio-rekrytointijärjestelmä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den jul­kais­ta il­moi­tus ker­ral­la usei­siin ka­na­viin. Sa­mal­la voi seu­ra­ta kun­kin ha­ku­ka­na­van te­hok­kuut­ta, mikä aut­taa toi­mi­vien il­moi­tus­ka­na­vien va­lin­nas­sa tu­le­vis­sa rek­ry­toin­neis­sa.

Työn­ha­ku­ka­na­vien li­säk­si kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös omia ver­kos­to­jaan, unoh­ta­mat­ta omien ny­kyis­ten työn­te­ki­jöi­den ver­kos­to­ja.

Ar­tik­ke­li­sar­jan toi­ses­sa, myö­hem­min ke­vääl­lä jul­kais­ta­vas­sa osas­sa pa­neu­du­taan ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly- ja haas­tat­te­lu­vai­hei­siin.

Kirjoittaja: Mirva Puranen, Manager, Job Seeker Services, Monster