Rekrytoi paremmin kuin muut

Monsterin ja HPL:n yhteistyönä laatimassa artikkelisarjassa pureudutaan rekrytointiin.

Kun rekrytoinnin alkuvalmistelut on teh­ty huo­lel­la, on rek­ry­toi­jal­la hyp­py­sis­sään jouk­ko laa­duk­kai­ta ha­ke­muk­sia.  Täs­sä ar­tik­ke­li­sar­jan toi­ses­sa osas­sa kes­ki­ty­tään nii­den kä­sit­te­lyyn ja työ­haas­tat­te­lus­sa on­nis­tu­mi­seen.

Hakijan yksityisyyden suoja on korkea

Ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly luot­ta­muk­sel­li­ses­ti on en­siar­voi­sen tär­ke­ää työn­ha­ki­jan yk­si­tyi­syy­den suo­jan vuok­si. Ha­ke­muk­set on tar­koi­tet­tu vain rek­ry­toin­tiin osal­lis­tu­vien käyt­töön, ei mui­den.

On myös hyvä pi­tää mie­les­sä, että jos ha­ke­muk­sia ha­lu­aa säi­lyt­tää tu­le­via tar­pei­ta sil­mäl­lä pi­täen, on sii­hen ol­ta­va ha­ki­jan suos­tu­mus. Muus­sa ta­pauk­ses­sa tar­peet­to­mat ja van­hen­tu­neet työ­ha­ke­muk­set tu­lee hä­vit­tää.

Onnistunut haastattelu vaatii huolelliset valmistelut

Työ­haas­tat­te­luun val­mis­tau­tu­mi­seen kan­nat­taa pa­nos­taa. Näin työ­haas­tat­te­lu­ti­lan­tees­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man he­del­mäl­li­nen sekä haas­tat­te­li­jal­le että haas­ta­tel­ta­val­le. En­nen haas­tat­te­lua on hyvä vie­lä käy­dä läpi kaik­ki haas­tat­te­luun kut­sut­tu­jen ha­ke­muk­set ja nii­den liit­teet. Nii­den poh­jal­ta voi miet­tiä, min­kä­lai­sia tar­ken­nuk­sia kul­ta­kin haas­ta­tel­ta­val­ta ha­lu­aa.

Haas­tat­te­lua var­ten on myös jär­ke­vää lis­ta­ta kaik­ki teh­tä­vän kan­nal­ta olen­nai­set osaa­mi­sa­lu­eet ja tie­dot, joi­hin haas­ta­tel­ta­van ko­ke­mus­ta ha­lu­aa haas­tat­te­lun avul­la pei­la­ta. Tiet­ty pe­rus­run­ko haas­tat­te­lul­le on myös hyvä ra­ken­taa, jot­ta mi­tään tär­ke­ää ei unoh­du ky­syä.

Haas­tat­te­li­joi­ta voi olla useam­pia, ja esi­mer­kik­si kak­si haas­tat­te­li­jaa pys­tyy te­ke­mään pa­rem­min ha­vain­to­ja haas­ta­tel­ta­vas­ta kuin yksi.  Jos­kus myös ul­ko­puo­li­sen, neut­raa­lin asian­tun­ti­jan käyt­tö voi olla pe­rus­tel­tua. Näin kaik­kia ha­ki­joi­ta koh­del­laan var­mas­ti ta­sa­ver­tai­ses­ti ja pää­tök­sen­te­ko on ob­jek­tii­vis­ta.

Haas­tat­te­lu­ti­lan­ne on usein jän­nit­tä­vä sekä haas­ta­tel­ta­val­le että haas­tat­te­li­jal­le it­sel­leen. Haas­tat­te­lu­pai­kan va­lin­nal­la voi olla täs­sä iso mer­ki­tys, ja työ­pai­kan neu­vot­te­lu­huo­ne ei vält­tä­mät­tä ole­kaan se kaik­kein otol­li­sin vaih­toeh­to haas­tat­te­lul­le.

Haastattelussa tärkeää on aito vuoropuhelu

En­si­vai­ku­tel­ma ei anna ker­ro kaik­kea ha­ki­jas­ta, vaik­ka se usein jät­tää­kin jäl­ken­sä haas­tat­te­li­jaan. On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, että haas­ta­tel­ta­vaa to­den­nä­köi­ses­ti jän­nit­tää, ja hä­nel­le kan­nat­taa­kin an­taa mah­dol­li­suus, vaik­kei alku oli­si­kaan ol­lut lu­paa­va.

Haas­tat­te­lun alus­sa on hyvä ker­toa, mi­ten haas­tat­te­lu ete­nee. Sen li­säk­si, että haas­tat­te­lus­sa käy­dään läpi en­nal­ta poh­dit­tu­ja ky­sy­myk­siä ja tee­mo­ja, myös haas­ta­tel­ta­van omil­le ky­sy­myk­sil­le ja poh­din­noil­le kan­nat­taa va­ra­ta ai­kaa.

Tyy­pil­li­ses­ti haas­tat­te­lun ai­ka­na  käy­dään vie­lä läpi pe­rus­asioi­ta or­ga­ni­saa­tios­ta ja työ­teh­tä­vis­tä sekä nii­den edel­ly­tyk­sis­tä. Täl­lä var­mis­te­taan,  että työn­ha­ki­jal­la on rea­lis­ti­nen ja kon­kreet­ti­nen kuva työ­teh­tä­väs­tä.

Haas­tat­te­lun ai­ka­na on vas­taus­ten li­säk­si hyvä ha­vain­noi­da sitä, mi­ten ha­ki­jan per­soo­na so­pii tii­miin ja or­ga­ni­saa­tioon. Ha­ki­jal­ta voi myös pyy­tää haas­tat­te­lus­sa ly­hyen työ­näyt­teen. Sel­lai­sen voi myös pyy­tää en­nak­ko­teh­tä­vä­nä.

Haas­tat­te­lun lo­puk­si haas­ta­tel­ta­vaa yleen­sä kiin­nos­taa mit­kä ovat ha­ku­pro­ses­sin seu­raa­vat ste­pit, jo­ten ne on vie­lä hyvä käy­dä läpi.

Valinnan lähestyessä faktat painavat

Haas­tat­te­lu­jen jäl­keen on va­lin­to­jen aika. Useam­man ha­ki­jan vä­lil­lä pun­ta­roi­des­sa saat­taa suo­sit­te­li­joi­den ja so­vel­tu­vuusar­vioi­den käyt­tö olla tar­peen. Vah­vis­tus­ta va­lin­ta­pää­tök­sel­le voi et­siä myös työn­ha­ki­jan ha­ke­muk­seen­sa lin­kit­tä­mis­tä some-pro­fii­leis­ta.

Työn­ha­ki­jan an­ta­mien tie­to­jen luo­tet­ta­vuus on hyvä var­mis­taa esi­mer­kik­si kou­lu- ja työ­to­dis­tuk­sis­ta. Tämä on tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti sil­loin jos työ vaa­tii joi­ta­kin tiet­ty­jä muo­dol­li­sia pä­te­vyyk­siä.

Suo­sit­te­li­joi­den yh­teys­tie­to­ja voi pyy­tää suo­raan työn­ha­ki­jal­ta it­sel­tään. Täs­sä koh­taa kan­nat­taa sel­vit­tää, mikä suo­sit­te­li­jan suh­de ha­ki­jaan on.

Jos va­lin­ta par­hai­den ha­ki­joi­den vä­lil­lä tun­tuu vai­keal­ta, on käy­tet­tä­vis­sä myös luo­tet­ta­via, ob­jek­tii­vi­sia ar­vioit­si­joi­ta ja ar­vioin­ti­me­ne­tel­miä, jot­ka an­ta­vat tu­kea pää­tök­sen­te­koon.

Ar­vioin­nis­ta tu­lee ker­toa työn­ha­ki­jal­le si­ten, että hän ym­mär­tää mik­si ja mi­ten hän­tä ar­vioi­daan. Ha­ki­jal­la on myös oi­keus saa­da pa­lau­te ar­viois­ta.

Artikkelisarjan ensimmäinen osa kä­sit­te­lee rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin al­ku­val­mis­te­lu­ja. Kol­man­nes­sa osas­sa pa­neu­du­taan laa­duk­kaa­seen ha­ki­ja­vies­tin­tään.

Mirva Puranen
Manager, Job Seeker Services Monster

Tämä ar­tik­ke­li­sar­ja on laa­dit­tu yh­teis­työs­sä Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton HPL:n kans­sa. Sar­ja pe­rus­tuu HPL:n laa­ti­maan Hyvän rekrytoinnin muistilistaan. Muis­ti­lis­ta on kaik­kien työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toi­vien ta­ho­jen käy­tös­sä.