Palkankorotukset 1.3.2016

HPL:n ja ERTOn sopimat Työllisyys- ja kasvusopimuksen 2. jakson mukaiset korotukset henkilöstöpalvelualalle (vuokratyöhön) tulevat voimaan 1.3.2016.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­mus kos­kee vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä toi­mis­to- ta­lous­hal­lin­to- ja ICT- teh­tä­vis­sä sekä vuo­kra­työy­ri­tys­ten omis­sa toi­mis­tois­sa työs­ken­te­le­viä.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen hen­ki­lö­koh­tai­sia kuu­kausi- ja tau­luk­ko­palk­ko­ja ko­ro­te­taan 1.3.2016 lu­kien 14,67 euroa tai 0,39 %. Osa-ai­ka­työs­sä pal­kan­ko­ro­tuk­sen suu­ruus mää­räy­tyy työ­ajan suh­tees­sa ja tun­ti­palk­kai­sil­la ja­ka­mal­la uu­det kuu­kausi­pal­kat luvulla 158. Luot­ta­mus­mies­kor­vaus on 1.3.2016 lu­kien 43,17 euroa kuu­kau­des­sa, jos edus­tet­ta­via työn­te­ki­jöi­tä on enintään 100. Jos edus­tet­ta­via työn­te­ki­jöi­tä on yli 100, kor­vaus on 69,27 euroa kuu­kau­des­sa.