Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu voi vaarantaa tasapuolisen kilpailun

Merru Tuliara kirjoittaa EK:n kuntavaaliblogissa, miksi kasvupalvelulain pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta tulisi luopua.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus tuo suu­ria muu­tok­sia kan­sa­lais­ten ar­keen. Eri­tyi­ses­ti aluei­den ke­hit­tä­mis­tä ja kas­vu­pal­ve­lui­ta kos­ke­va laki on jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä lain­sää­dän­tö­han­ke.  Muu­tos on toi­vot­tu, ja sen ta­voit­tee­na on taa­ta kai­kil­le sa­mat pal­ve­lut asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta sekä ny­ky­ai­kais­taa ole­mas­sa ole­via pal­ve­lui­ta.

Kas­vu­pal­ve­lu­lain luon­nok­ses­sa pal­ve­lut esi­te­tään to­teu­tet­ta­vak­si mo­ni­tuot­ta­ja­mal­lil­la, jos­sa yk­si­tyi­sen sek­to­rin tuot­ta­mia pal­ve­lui­ta hyö­dyn­ne­tään mah­dol­li­sim­man pal­jon. Maa­kun­ta vas­taa pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta vain sil­loin, kun mark­ki­noil­ta ei löy­dy so­pi­via pal­ve­lun­tuot­ta­jia tai kyse on teh­tä­vis­tä, joi­ta ei voi vie­dä mark­ki­noil­le. Nämä kas­vu­pal­ve­lu­la­kieh­do­tuk­ses­sa ole­vat mää­ri­tel­mät toi­mi­vat koko hank­keen yti­me­nä.

Kil­pai­lun li­sään­ty­mi­nen pa­kot­taa toi­mi­joi­ta pa­ran­ta­maan pal­ve­lu­ja ja ke­hit­tä­mään in­no­va­tii­vi­sia toi­min­ta­ta­po­ja työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sek­si, mikä hyö­dyt­tää maa­kun­tien li­säk­si kun­tia sekä yk­sit­täi­siä ve­ron­mak­sa­jia.

Järjestämisvastuu on pidettävä erillään palveluiden tuottamisesta

Pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat vaa­ti­vat sote-uu­dis­tuk­ses­sa ko­ko­naan eril­lis­rat­kai­sua, jota pe­rus­tel­tiin suu­rel­la väes­tö­poh­jal­la. Tä­hän hal­li­tus ei kui­ten­kaan suos­tu­nut. Kom­pro­mis­si­na niil­le ol­laan rää­tä­löi­mäs­sä eril­lis­rat­kai­sua, joka kos­kee työ-, elin­kei­no-, maa­han­muut­to- ja ko­tou­tu­mis­pal­ve­lui­ta, jot­ka muu­al­la Suo­mes­sa kuu­lu­vat maa­kun­tien jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la ole­viin teh­tä­viin.

Eril­lis­rat­kai­su­jen si­jaan maa­kun­tien pi­täi­si teh­dä kes­ke­nään yh­teis­työ­tä, jot­ta pal­ve­lut voi­tai­siin jär­jes­tää jär­ke­väs­ti, ja työ­voi­ma liik­kui­si myös maa­kun­tien vä­lil­lä. Pää­kau­pun­ki­seu­dun eril­lis­rat­kai­sun vaa­ra­na on, että mark­ki­nat pilk­kou­tu­vat en­tis­tä pie­nem­mik­si. Uu­den­maan työs­sä­käyn­tia­lue on huo­mat­ta­vas­ti pää­kau­pun­ki­seu­tua laa­jem­pi. Sik­si on tär­ke­ää, että tämä alue toi­mii yh­te­näi­se­nä ko­ko­nai­suu­te­na.

Jos kas­vu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu an­ne­taan yh­teis­vas­tuul­li­ses­ti nel­jäl­le pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nal­le, kun­tao­mis­teis­ten yh­tiöi­den pi­täi­si toi­mia tuot­ta­ji­na vain kil­pai­lul­li­sin eh­doin. Eril­lis­rat­kai­sus­sa on suun­ni­tel­tu, että kun­nat saa­vat oi­keu­den toi­mia pal­ve­lui­den tuot­ta­ji­na, jol­loin nii­den omis­ta­mat yh­tiöt (lu­kuun ot­ta­mat­ta nii­tä yh­tiöi­tä, joil­la on si­do­syk­sik­kö­ase­ma) pys­ty­vät osal­lis­tu­maan kun­tayh­ty­män kil­pai­lu­tus­pro­ses­siin yk­si­tyis­ten toi­mi­joi­den ta­voin.

Ti­lan­ne saat­taa hou­ku­tel­la kun­tayh­ty­män suo­si­maan kun­tien omis­ta­mia yh­tiö­tä, mikä puo­les­taan joh­taa tas­a­puo­li­sen kil­pai­lua­se­tel­man vaa­ran­tu­mi­seen pal­ve­lu­tuot­ta­jien kes­ken. Tämä ei ole kas­vu­pal­ve­lu­lain hen­gen mu­kais­ta, eikä jär­ke­vää toi­min­taa tuot­ta­jan ja ti­laa­jan erot­ta­mi­sen kan­nal­ta.

Maakunnille yhdenvertainen asema

Maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen yksi kes­kei­sis­tä pe­ri­aat­teis­ta on myös hal­lin­non yk­sin­ker­tai­suus. Pää­kau­pun­ki­seu­dun eril­lis­rat­kai­sus­sa Uu­den­maan maa­kun­ta­hal­lin­non ja kun­tien li­säk­si tu­li­si yksi uusi hal­lin­non ker­ros li­sää eli kun­tayh­ty­mä. Tämä voi ai­heut­taa pal­ve­lui­den pirs­ta­loi­tu­mis­ta ja si­ten vai­keut­taa yh­teis­työn to­teu­tu­mis­ta maa­kun­nan si­säl­lä.

Nämä asiat huo­mioon ot­taen oli­si kaik­kien kan­nal­ta pa­ras­ta, että pää­kau­pun­ki­seu­dun eril­lis­rat­kai­suis­ta luo­vut­tai­siin. Täl­löin maa­kun­nat ja kun­nat oli­si­vat yh­den­ver­tai­ses­sa ase­mas­sa. Val­tion, maa­kun­tien ja kun­tien yh­teis­työn tu­lee toi­mia tii­vii­nä myös tu­le­vai­suu­des­sa, il­man eril­lis­rat­kai­su­ja. Vain sil­lä ta­val­la Suo­mi py­syy tu­le­vai­suu­des­sa­kin kil­pai­lu­ky­kyi­se­nä.

Mer­ru Tu­lia­ra
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to

Blogikirjoitus on alun perin julkaistu EK:n kuntavaalit 2017 -sivustolla toimivakunta.fi 24.3.2017.