”Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan”

Vuokratöihin pääsee nopeasti. HPL:n Vuokratyöntekijätutkimuksen vastaajista 49 prosenttia sai töitä viikon sisällä. Luku on vuosien kuluessa noussut, sillä pari vuotta sitten töitä sai yhtä nopeasti 45 prosenttia.

Pe­rin­tei­nen rek­ry­toin­ti­pro­ses­si on usein hy­vin hi­das. Sil­loin kun ha­lu­aa no­peas­ti töi­hin, vuo­kra­työ on oiva vaih­toeh­to.

HPL:n Vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­mus, jo­hon vas­ta­si 6484 vuo­kra­työn­te­ki­jää, sel­vit­ti, että joka 10. vuo­kra­työn­te­ki­jä sai töi­tä sa­man päi­vän ai­ka­na.

Elina Ala-Hannula kävi RTK-Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu Oy:ssä työ­haas­tat­te­lus­sa ja oli sii­tä jo rei­lun vii­kon pääs­tä töis­sä.

– Olin oi­keas­sa pai­kas­sa oi­ke­aan ai­kaan, Ala-Han­nul­la to­te­si. Hän työs­ken­te­li toi­mis­toas­sis­tent­ti­na.

Jo nel­jät­tä vuot­ta Smi­le Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kaut­ta mes­suil­le työl­lis­ty­neen Maura Kudjoin rek­ry­toin­ti­pro­ses­si oli myös no­pea:

– Eräs ka­ve­ri­ni vink­ka­si, että mes­suil­le tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä. Soi­tin, me­nin käy­mään Smi­lel­lä ja pää­sin töi­hin, Kud­joi muis­te­lee nel­jän vuo­den ta­kai­sia ta­pah­tu­mia.

Parissa viikossa rekrytointiprosessi oli valmis

Va­ras­toa­lal­la työs­ken­te­le­vä Nalle Väre on pääs­syt no­peas­ti töi­hin.

– Työ­tä on tosi pal­jon tar­jol­la, jos suos­tuu ot­ta­maan vas­taan mitä ta­han­sa duu­nia.

Vä­reen no­pean työl­lis­tä­mi­sen on mah­dol­lis­ta­nut RTK Pal­ve­lut.

Busi­ness­li­ken kaut­ta myyn­tias­sis­ten­tin pai­kan saa­nut Jenni Hirvonen to­te­aa näin:

– Tou­ko­kuus­sa hain myyn­tias­sis­ten­tin paik­kaa ja on­nek­kaas­ti pa­ris­sa vii­kos­sa rek­ry­toin­ti­pro­ses­si oli val­mis ja sain pai­kan.

Ar­tik­ke­lin läh­tee­nä on käy­tet­ty HPL:n vuonna 2016 tekemää tutkimusta auktorisoitujen henkilöstöpalveluyritysten vuokratyöntekijöistäsekä vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den haas­tat­te­lu­ja.