Myös vuokratyöntekijällä on oikeus lomiin ja irtisanomisaikaan

Julkisuudessa esiintyy yhä virheellisiä väittämiä muun muassa siitä, että vuokratyöntekijälle ei kertyisi vuosilomaa tai että vuokratyössä ei noudatettaisi irtisanomisaikoja.

Vuo­kra­työs­sä vuo­si­lo­ma ker­tyy ku­ten muus­sa­kin työs­sä vuo­si­lo­ma­lain mu­kaan. Jos­kus työ­suh­de on niin ly­hyt, et­tei lo­mia ehdi pi­tää. Sil­loin vuo­si­lo­ma­kor­vaus mak­se­taan työ­suh­teen päät­tyes­sä.

Sil­loin kun töi­tä ei enää ole tar­jol­la, vuo­kra­työs­sä työ­suh­de päät­tyy sen mu­kaan, mil­lai­ses­ta työ­suh­tees­ta on kyse. Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de päät­tyy nor­maa­lis­ti ir­ti­sa­no­mi­sa­jan jäl­keen. Mää­rä­ai­kai­nen työ­suh­de on voi­mas­sa tie­tyn mää­rä­ajan. Jos vuo­kra­työn­te­ki­jäl­lä on ol­lut useam­pi pe­räk­käi­nen mää­rä­ai­kai­nen työ­so­pi­mus, työ­suh­det­ta kä­si­tel­lään usein tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­va­na ja pää­te­tään nou­dat­taen ir­ti­sa­no­mi­sai­ko­ja.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL val­voo jä­se­ny­ri­tys­ten­sä ja auk­to­ri­soi­tu­jen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten toi­min­taa. Auk­to­ri­soi­tu­jen yri­tys­ten toi­min­nas­ta voi an­taa pa­lau­tet­ta.