Muutosturvavalmennukset auttavat irtisanottuja löytämään uusia töitä

Jopa 80 % valmennuksen käyneistä työllistyy valmennusta seuraavien 4 – 6 kuukauden aikana.

Vuo­den 2017 alus­sa voi­maan tul­lut laki vel­voit­taa yri­tyk­siä jär­jes­tä­mään tuo­tan­nol­li­sis­ta tai ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä ir­ti­sa­no­tuil­le työn­te­ki­jöil­le uu­del­leen­työl­lis­ty­mi­seen täh­tää­vää val­men­nus­ta. Laki kos­kee vii­si vuot­ta tai pi­dem­pään yri­tyk­siä työs­ken­nel­lei­tä työn­te­ki­jöi­tä. Vaik­ka laki on uusi, mo­net yri­tyk­set ovat jär­jes­tä­neet va­paa­eh­toi­ses­ti ir­ti­sa­no­tuil­le työn­te­ki­jöil­le val­men­nuk­sia jo en­nen lain voi­maan­tu­loa. Niis­sä­kin täh­täi­me­nä on ol­lut työl­lis­tää ir­ti­sa­no­tut työn­te­ki­jät uu­teen työ­paik­kaan.

Asiak­kuus­joh­ta­ja Matti Katara Op­tea­mis­ta pi­tää uut­ta vel­voi­tet­ta yh­teis­kun­nan kan­nal­ta mer­kit­tä­vä­nä.

”Eten­kin ir­ti­sa­no­tut, joil­la on pit­kä työ­his­to­ria sa­mas­sa työ­pai­kas­sa, ei­vät vält­tä­mät­tä ole ko­vin mo­ti­voi­tu­nei­ta tai osaa­via et­si­mään uut­ta työ­paik­kaa. Vaik­ka työt­tö­myys on ylei­ses­ti las­ke­nut, pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­rä suh­tees­sa työt­tö­mien mää­rään on kui­ten­kin kas­va­nut. Yri­tys­ten val­men­nus­vel­voit­teel­la on mah­dol­lis­ta es­tää ih­mi­siä jou­tu­mas­ta pit­kä­ai­kais­työt­tö­mik­si”, hän pai­not­taa.

Uusi laki on myös tuo­nut hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sil­le li­sää asiak­kai­ta. Ne myös seu­raa­vat tark­kaan val­men­nuk­sen käy­nei­tä hen­ki­löi­tä ja hei­dän työl­lis­ty­mis­tään. Jopa 80 % kou­lu­tuk­sen käy­neis­tä työl­lis­tyy uu­del­leen val­men­nus­ta seu­raa­vien 4 – 6 kuu­kau­den jäl­keen.

”Vaik­ka vel­voi­te kos­kee yli vii­si vuot­ta yri­tyk­ses­sä työs­ken­nel­lei­tä, mo­net yri­tyk­set ha­lua­vat tar­jo­ta jon­kin­lais­ta val­men­nus­ta myös alle vii­si vuot­ta ta­los­sa ol­leil­le”, ker­too Princi­pal Con­sul­tant Marjo Lipponen Man­powerGrou­pis­ta.

Työnhakutaidoilla on merkitystä työllistymisessä

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set tar­joa­vat yri­tyk­sil­le, jot­ka ovat jou­tu­neet ir­ti­sa­no­maan työn­te­ki­jöi­tään, mo­ni­puo­lis­ta eri alo­jen tun­te­mus­ta, rek­ry­toin­tio­saa­mis­ta sekä eri­lai­sia mo­der­ne­ja työ­ka­lu­ja, jot­ka aut­ta­vat ir­ti­sa­not­tu­ja et­si­mään uut­ta työ­paik­kaa. Li­säk­si val­men­net­ta­vil­le voi­daan tar­vit­taes­sa tar­jo­ta kes­kus­te­lu­mah­dol­li­suut­ta työp­sy­ko­lo­gin ja työ­elä­mä­val­men­ta­jan kans­sa.

”Ta­voit­tee­na on tar­jo­ta jo­kai­sel­le val­men­net­ta­val­le yk­si­löl­lis­tä pal­ve­lua, jon­ka täh­täi­me­nä on uusi työ­paik­ka”, Ka­ta­ra ki­teyt­tää.

Myös työn­ha­ku­me­ne­tel­mät ovat muut­tu­net pal­jon vii­me vuo­sien ai­ka­na. Ny­ky­ään esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vat ja pii­lo­työ­pai­kat ovat kas­va­neet mer­ki­tyk­sel­li­sik­si työn­haun kan­nal­ta.

”Työn­ha­ku ei to­del­la­kaan ole sitä, että lä­he­te­tään sa­to­ja ha­ke­muk­sia ja cv:eita ym­pä­riin­sä ja sen jäl­keen toi­vo­taan vain pa­ras­ta”, Ka­ta­ra sa­noo.

Val­men­nuk­siin osal­lis­tu­jil­la löy­tyy useas­ti pa­ran­net­ta­vaa ni­me­no­maan työn­ha­ku­tai­dois­sa.

”Osal­lis­tu­jat ei­vät ehkä ole vuo­siin mi­tan­neet omaa ar­vo­aan työ­mark­ki­noil­la, heil­tä puut­tuu oi­keat työn­ha­ku­kei­not ja esi­mer­kik­si haas­tat­te­lu­ti­lan­teet voi­vat tun­tua haas­ta­vil­ta”, Lip­po­nen tii­vis­tää.

Valmennuksia kehitetään palautteen perusteella

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set pyy­tä­vät tii­viis­ti pa­lau­tet­ta val­men­nuk­sen ai­ka­na ja sen jäl­keen. Pa­laut­teen pe­rus­teel­la ne pys­ty­vät ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­taan en­tis­tä pa­rem­mik­si. Hy­vää pa­lau­tet­ta on saa­tu sekä val­men­nuk­sia ti­lan­neil­ta yri­tyk­sil­tä että val­men­nuk­siin osal­lis­tu­jil­ta.

”Yri­tyk­set ar­vos­ta­vat hel­pos­ti os­tet­ta­vaa pal­ve­lua, jot­ta hei­dän ei tar­vit­se olla joka vä­lis­sä miet­ti­mäs­sä, mi­ten hom­ma toi­mii. Ja tot­ta kai, heil­le on myös tär­ke­ää, että ir­ti­sa­no­tut työl­lis­ty­vät muu­al­le mah­dol­li­sim­man no­peas­ti”, Ka­ta­ra ker­too.

Osa pa­laut­tees­ta ei vält­tä­mät­tä tule esiin ky­se­lyi­den kaut­ta, vaan nä­kyy val­men­ta­jil­le fyy­si­si­nä muu­tok­si­na.

”Osal­le val­men­nuk­siin osal­lis­tu­jis­ta ir­ti­sa­no­mi­nen voi olla hy­vin­kin trau­maat­ti­nen ko­ke­mus. Kes­kus­te­lut val­men­ta­jien kans­sa ja sitä kaut­ta oman osaa­mi­sen löy­ty­mi­nen ja on­nis­tu­mis­ten kar­toit­ta­mi­nen vai­kut­ta­vat suo­raan val­men­net­ta­vien ul­ko­nä­köön suo­ris­ta­mal­la ryh­tiä ja pa­ran­ta­mal­la hei­dän yleis­tä ole­mus­taan”, Lip­po­nen ker­too.

HPL on koonnut muutosturvaoppaaseen vinkkejä, joiden avulla yritykset voivat tarjota parempaa työnhakuvalmennusta sekä ymmärtää asioita, jotka on huomioitava velvoitteen toteuttamisessa sekä löytää itselleen sopivan valmennuskumppanin. Lue lisää muutosturvaoppaasta >>