Merkittäviä muutoksia työlainsäädäntöön

Työlainsäädännössä tulee voimaan 1.1.2017 merkittäviä muutoksia.

Työ­so­pi­mus­la­ki muut­tuu si­ten, että

  • Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä ilman perusteltua syytä pitkäaikaistyöttömän kanssa
  • Koeaikaa pidennetään pääsääntöisesti kuuteen kuukauteen
  • Tuta-perusteella irtisanotun takaisinottovelvollisuuden kestoa lyhennetään pääsääntöisesti neljään kuukauteen.

Lue lisää täältä >>
Li­säk­si työ­so­pi­mus­la­ki muut­tuu si­ten, että

  • Tuta-perusteella irtisanotuille tulee oikeus työnantajan kustantamaan yhden kuukauden palkan arvoiseen valmennukseen tai koulutukseen. Tähän liittyen muutetaan myös yhteistoimintalakia.
  • Työterveyshuoltolakia muutetaan siten, että tuta-perusteella irtisanotuille tulee oikeus pidennettyyn työterveyshuoltoon.

Lue lisää täältä >>

Näi­den uu­dis­tus­ten li­säk­si yli 30 hen­keä työl­lis­tä­vien yri­tys­ten on hyvä muis­taa, että siir­ty­mä­ai­ka yh­den­ver­tai­suus­lais­sa tar­koi­tet­tu­jen yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­sek­si päät­tyy vuo­den vaih­tee­seen. Yri­tyk­sis­sä tu­li­si siis jat­kos­sa olla nais­ten ja mies­ten vä­lis­tä tasa-ar­voa kos­ke­van tasa-ar­vo­suun­ni­tel­man li­säk­si eri­lai­sia vä­hem­mis­tö­jä kos­ke­va yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­ma.

Lue lisää täältä >>>