ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaisilla työnantajilla vahvimmat työllistämisaikeet vuosiin

Työnantajista 22 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 72 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Man­powerGrou­pin ky­se­lyn tu­lok­sis­ta käy ilmi, että työ­nan­ta­jat ovat hy­vin op­ti­mis­ti­sia työl­lis­tä­mis­nä­ky­mien suh­teen, ja työl­lis­tä­mi­sai­kei­den in­di­kaat­to­ri on vah­vin sit­ten ky­se­lyn aloit­ta­mi­sen yli vii­si vuot­ta sit­ten. Kol­mel­la alu­eel­la nel­jäs­tä työl­lis­tä­mi­seen odo­te­taan kas­vua. Poh­jois-Suo­mes­sa työl­lis­tä­mi­sai­kei­den in­di­kaat­to­ri on +26 %, min­kä li­säk­si myös Ete­lä-Suo­mes­sa (+16 %) ja Itä-Suo­mes­sa (+12 %) odo­te­taan ta­sais­ta kas­vua. Sen si­jaan Län­si-Suo­men työl­lis­tä­mis­nä­ky­mät ovat epä­var­mat (in­di­kaat­to­ri -2 %).

Ver­rat­tu­na edel­li­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen työl­lis­tä­mi­sai­kei­den odo­te­taan vah­vis­tu­van vii­del­lä toi­mia­lal­la kym­me­nes­tä, ja edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan ver­rat­tu­na in­di­kaat­to­rit vah­vis­tu­vat kuu­del­la toi­mia­lal­la.

”Ti­lan­ne työ­mark­ki­noil­la on pa­ran­tu­nut, ja sekä ku­lut­ta­jien että yri­tys­ten luot­ta­mus on his­to­rial­li­sen kor­keal­la”, sa­noo Man­powerGroup Suo­men toi­mi­tus­joh­ta­ja Matti Kariola.

”Työl­lis­tä­mi­sai­keet ovat kas­va­neet kol­me vuo­si­nel­jän­nes­tä pe­räk­käin, ja Suo­mi on on­nis­tu­nut kas­vat­ta­maan kil­pai­lu­ky­ky­ään sekä pääs­syt naut­ti­maan kaup­pa­kump­pa­nien­sa myö­tä­tuu­les­ta. Tämä on erin­omais­ta työn­ha­ki­joi­den kan­nal­ta, vaik­ka työl­li­syy­den kas­vu ei ole riit­tä­väl­lä ta­sol­la. Yri­tyk­set kär­si­vät osaa­ja­pu­las­ta, eri­tyi­ses­ti IT- ja di­gi­taa­lia­lo­jen, myyn­nin ja asia­kas­pal­ve­lun am­mat­ti­lai­sis­ta on pu­laa.”

Eu­roo­pan, Lähi-idän ja Afri­kan ba­ro­met­rin pii­ris­sä ole­vas­ta 26 maas­ta työl­lis­ty­mi­sen odo­te­taan kas­va­van 25:ssä. Kausi­ta­soi­te­tun da­tan pe­rus­teel­la Un­ka­rin työl­lis­tä­mis­nä­ky­mät ovat alu­een vah­vim­mat, mi­hin vai­kut­ta­vat osit­tain maan ra­ken­nusa­lan vah­vat nä­ky­mät. Poh­jois­mais­sa työl­lis­tä­mi­sai­kei­den odo­te­taan kas­va­van eni­ten Suo­mes­sa.

Alueellinen analyysi – Pohjois-Suomi erottuu joukosta vahvoilla työllistämisluvuilla
Työ­nan­ta­jat kol­mel­la alu­eel­la nel­jäs­tä ker­to­vat työl­lis­tä­mi­sai­kei­den kas­vus­ta toi­sel­le vuo­si­nel­jän­nek­sel­le. Poh­jois-Suo­mes­sa työl­li­syys­nä­ky­mät ovat vah­vim­mat (in­di­kaat­to­ri +26 %), min­kä li­säk­si Ete­lä-Suo­mes­sa (+16 %) ja Itä-Suo­mes­sa (+12 %) odo­te­taan ta­sais­ta kas­vua. Län­si-Suo­mes­sa työl­lis­tä­mi­sai­keet ovat epä­var­mat (-2 %).

”Poh­jois-Suo­men työl­lis­tä­mi­sai­keet ovat vah­vem­mat kuin ker­taa­kaan ky­se­lyn aloit­ta­mi­sen jäl­keen”, Ka­rio­la to­te­aa.

”Kan­sain­vä­li­nen tu­ris­mi kas­voi myön­tei­ses­ti koko vii­me vuo­den ajan, mikä toi nos­tet­ta ho­tel­li- ja ra­vin­to­la- sekä vä­hit­täis­kau­pan alal­le. La­pis­sa si­jait­se­vat mat­ka­koh­teet kamp­pai­le­vat saa­dak­seen tar­peek­si työn­te­ki­jöi­tä, mut­ta työ­voi­man tar­jon­ta ei vas­taa ky­syn­tää.”

Ver­rat­tu­na edel­li­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen Poh­jois-Suo­men työl­lis­tä­mi­seen odo­te­taan kas­vua jopa 21 pro­sent­tiyk­sik­köä. Län­si-Suo­men nä­ky­mät voi­mis­tu­vat 2 pro­sent­tiyk­sik­köä, ja Ete­lä- ja Itä-Suo­men työ­nan­ta­jat puo­les­taan en­nus­ta­vat ta­sais­ta kas­vua suh­tees­sa vuo­den en­sim­mäi­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen.

Vuo­si­ta­sol­la ver­rat­tu­na Poh­jois-Suo­men työl­lis­tä­mi­sai­keet vah­vis­tui­vat 41 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Toimialakohtainen analyysi – enemmistö toimialoista ennustaa kasvua työllistämiseen
Van­kim­mat työl­lis­tä­mi­sai­keet ovat odo­tet­ta­vis­sa ra­hoi­tus-, va­kuu­tus- ja kiin­teis­tö­alal­la sekä lii­ke-elä­män pal­ve­luis­sa (in­di­kaat­to­ri +21 %). Teol­li­suusa­lal­la (in­di­kaat­to­ri +20 %) sekä ra­ken­nusa­lal­la (in­di­kaat­to­ri +19 %) odo­te­taan niin ikään myön­tei­siä työl­lis­tä­mi­sai­kei­ta. Ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alan työ­nan­ta­jat odot­ta­vat hy­vää 15 pro­sent­tiyk­si­kön kas­vua. Kas­vua odo­te­taan myös jul­kis­hal­lin­nos­sa sekä tuk­ku- ja vä­hit­täis­kau­pan aloil­la (+7 %). Kai­vos- ja lou­hin­ta-alal­la puo­les­taan uusia työ­paik­ko­ja ei ole odo­tet­ta­vis­sa (in­di­kaat­to­ri 0 %). Kul­je­tus-, va­ras­toin­ti- ja vies­tin­tä­aloil­la työl­lis­tä­mis­nä­ky­mät ovat las­kus­sa, in­di­kaat­to­rin ol­les­sa -7 %.

”Työl­lis­tä­mi­sai­keet ovat vah­vat mo­nel­la eri toi­mia­lal­la, mikä vies­tii Suo­men ta­lou­den kas­vus­ta, eri­tyi­ses­ti teol­li­suu­des­sa”, Ka­rio­la ana­ly­soi.

”Työ­nan­ta­jat ovat kui­ten­kin huo­les­tu­nei­ta työ­voi­man ja tar­vit­ta­vien tai­to­jen puut­tees­ta, mikä tu­lee muo­dos­ta­maan yh­den huo­mat­ta­vam­mis­ta es­teis­tä suu­rem­mal­le kas­vul­le. Tä­hän pul­lon­kau­laan tu­li­si kiin­nit­tää huo­mio­ta yh­teis­kun­nan kai­kil­la eri osa-alueil­la.”

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua kaikissa yrityskokoluokissa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
Kai­kis­sa yri­tys­ko­ko­luo­kis­sa odo­te­taan kas­vua työl­lis­tä­mi­seen tu­le­va­na vuo­si­nel­jän­nek­se­nä. Kes­ki­ko­koi­sis­sa yri­tyk­sis­sä (50–249 työn­te­ki­jää) odo­te­taan vah­vaa kas­vua (in­di­kaat­to­ri +23), ku­ten myös suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä (250 työn­te­ki­jää tai enem­män), joi­den in­di­kaat­to­ri on +22 %. Pie­net yri­tyk­set en­nus­ta­vat hy­vää 14 pro­sent­tiyk­si­kön kas­vua. Mik­ro­y­ri­tyk­set (alle 10 työn­te­ki­jää) en­nus­ta­vat myös kas­vua in­di­kaat­to­rin ol­les­sa +10 %.

Vuo­den 2018 en­sim­mäi­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen ver­rat­tu­na työl­lis­tä­mi­sai­keet kas­va­vat suu­ris­sa yri­tys­ko­ko­luo­kis­sa 3 pro­sent­tiyk­sik­köä. Kes­ki­ko­koi­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja mik­ro­y­ri­tyk­sis­sä kas­vua odo­te­taan 2 pro­sent­tiyk­sik­köä. Pien­ten yri­tys­ten en­nus­tees­sa ei ole ha­vait­ta­vis­sa kas­vua suh­tees­sa edel­li­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen.

Kes­ki­ko­koi­sis­sa ja mik­ro­y­ri­tyk­sis­sä odo­te­taan 7 pro­sent­tiyk­si­kön kas­vua ver­rat­tu­na sa­maan ajan­koh­taan edel­lis­vuon­na. Suur­ten yri­tys­ten nä­ky­mät ovat 6 pro­sent­tiyk­sik­köä pa­rem­mat, kun taas pien­ten yri­tys­ten en­nus­teet py­sy­vät suh­teel­li­sen va­kai­na.

¹Työl­lis­tä­mi­sai­kei­ta ku­vaa­va in­di­kaat­to­ri (Net Emplo­y­ment Out­look) vuo­den 2018 toi­sel­le kvar­taa­lil­le on Suo­mes­sa +10 %. In­di­kaat­to­ri saa­daan, kun hen­ki­lös­tö­mää­rän­sä li­sää­mis­tä suun­nit­te­le­vien työ­nan­ta­jien pro­sent­tio­suu­des­ta vä­hen­ne­tään hen­ki­lös­tö­mää­rän­sä vä­hen­tä­mis­tä suun­nit­te­le­vien työ­nan­ta­jien pro­sent­tio­suus. Suo­men työ­mark­ki­na­ba­ro­met­rin tu­lok­sis­sa huo­mioi­daan kausi­ta­soi­tet­tu data. Kausi­ta­soi­tus on las­ken­nal­li­nen me­ne­tel­mä, jon­ka avul­la tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta py­ri­tään pois­ta­maan sään­nöl­li­se­nä tois­tu­va kausi­vaih­te­lu, joka liit­tyy esi­mer­kik­si vuo­de­nai­koi­hin, py­hä­päi­viin, lo­ma­kausiin ja eri toi­mia­lo­jen se­son­ki­vaih­te­lui­hin.

Man­powerGrou­pin työ­mark­ki­na­ba­ro­met­rin vuo­den 2018 kol­man­nen kvar­taa­lin tu­lok­set jul­kis­te­taan 12.6.2018.

Kaik­kien 44 maan tu­lok­set ovat näh­tä­vis­sä in­te­rak­tii­vi­sel­la Man­powerGroup Emplo­y­ment Out­look Sur­vey Explo­rer -työ­ka­lul­la osoit­tees­sa https://www.manpowergroup.com/DataExplorer/