Määräaikaisessa työsuhteessa ansaitun vuosiloman siirtäminen ja laskeminen

Työneuvosto on antanut lausunnon koskien määräaikaisessa työsuhteessa ansaitun vuosiloman siirtämistä ja laskemista.

EK pyy­si lausun­toa HPL:n aloit­tees­ta, sil­lä asia on HPL:n kan­nal­ta mer­kit­tä­vä, sil­lä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la vuo­si­lo­mien siir­tä­mis­tä käy­te­tään pal­jon.

Lausun­to­pyyn­nön koh­tee­na oli ky­sy­mys sii­tä, me­net­te­lee­kö työ­nan­ta­ja oi­kein, jos hän an­taa työn­te­ki­jän en­sim­mäi­ses­sä mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa an­sait­se­man ja vuo­si­lo­ma­lain 18 §:ssä tar­koi­te­tul­la so­pi­muk­sel­la seu­raa­vaan työ­suh­tee­seen siir­re­tyn vuo­si­lo­man sel­lai­se­naan, vaik­ka työn­te­ki­jä oli­si jäl­kim­mäi­sen työ­suh­teen ai­ka­na al­ka­nut an­sai­ta vuo­si­lo­maa kah­den si­jas­ta kak­si ja puo­li ar­ki­päi­vää ja vaik­ka työn­te­ki­jä palk­ka oli­si sii­nä kor­keam­pi kuin en­sim­mäi­ses­sä työ­suh­tees­sa. Ky­sy­mys­tä ei ole kä­si­tel­ty vuo­si­lo­ma­lain 18 §:n esi­töis­sä.

Työ­neu­vos­to to­te­aa 8.6.2015 an­ta­mas­saan lausun­nos­sa, että läh­tö­koh­ta­na on, että vuo­si­lo­ma tu­lee an­taa tai vuo­si­lo­ma­kor­vaus mak­saa sii­nä työ­suh­tees­sa, jos­sa se on an­sait­tu. Jos työ­nan­ta­ja ja työn­te­ki­jä kui­ten­kin te­ke­vät en­nen työ­suh­teen päät­ty­mis­tä uu­den työ­so­pi­muk­sen, he saa­vat vuo­si­lo­ma­lain 18 §:n mu­kaan kir­jal­li­ses­ti so­pia vuo­si­lo­mae­tuuk­sien siir­tä­mi­ses­tä seu­raa­vaan työ­suh­tee­seen. Tar­koi­tuk­se­na on ol­lut an­taa usei­ta ly­hy­tai­kai­sia ja ly­hyin vä­lia­join tois­tu­via lail­li­sia mää­rä­ai­kai­sia työ­so­pi­muk­sia sa­man työ­nan­ta­jan kans­sa te­ke­väl­le työn­te­ki­jäl­le mah­dol­li­suus lo­man pi­tä­mi­seen. Ai­em­min täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei vält­tä­mät­tä ol­lut tar­jou­tu­nut pit­käs­sä­kään lail­lis­ten pe­räk­käis­ten so­pi­mus­ten ket­jus­sa, kos­ka työn­te­ki­jäl­le tuli mak­saa vuo­si­lo­ma­kor­vaus aina sil­loin, kun lo­maa ei voi­tu pi­tää juu­ri sii­nä työ­suh­tees­sa, jos­sa se oli an­sait­tu.

Työ­neu­vos­ton lausun­non mu­kaan on pe­rus­tel­tua kat­soa vuo­si­lo­mae­tuuk­sien siir­ty­vän an­net­ta­vak­si sel­lai­si­na kuin ne on edel­li­ses­sä työ­suh­tees­sa an­sait­tu. Näin ol­len työ­neu­vos­to kat­soo, että työ­nan­ta­ja me­net­te­lee oi­kein, jos hän an­taa vuo­si­lo­ma­lain 18 §:ssä tar­koi­te­tul­la so­pi­muk­sel­la siir­re­tyn vuo­si­lo­man sel­lai­se­na kuin se on an­sait­tu; ot­ta­mat­ta huo­mioon an­ta­mi­sa­jan­koh­ta­na nou­da­tet­ta­vaa vuo­si­lo­man an­sain­taa ja palk­kaus­ta.

Lue koko lausunto >>