Lounais-Suomen kasvua edistetään yhteistyöllä

Lounais-Suomessa elinkeinoelämän ja tuotannon kasvu sekä sen vaatima työvoiman lisätarve on niin suuri, että alueella tarvitaan erillistoimia.

Lou­nais-Suo­mes­sa elin­kei­noe­lä­män kas­vu ja työl­li­syys­nä­ky­mät ovat poik­keuk­sel­li­sen hy­vät, kos­ka lai­van­ra­ken­nuk­sen ja muun tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den ti­laus­kan­nat ovat kas­va­neet jyr­käs­ti. Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus on ar­vioi­nut, että työ­paik­ko­ja voi syn­tyä jopa 30 000 seu­raa­van vii­den vuo­den ai­ka­na.

En­ti­sen pää­mi­nis­te­rin Esko Ahon sel­vi­tys Lou­nais-Suo­men po­si­tii­vi­seen ra­ken­ne­muu­tok­seen jul­kais­tiin 24.8.2017. Ahon mu­kaan on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tää alu­een omien ja kan­sal­lis­ten toi­mien te­ho­kas­ta yh­dis­tä­mis­tä. Par­hai­ten ta­voit­tee­seen voi­daan pääs­tä val­tion ja Lou­nais-Suo­men alu­een toi­mi­joi­den so­pi­mus­mal­lil­la, ”sil­ta­so­pi­muk­sel­la”, jos­sa mää­ri­te­tään vas­tuut, työn­ja­ko sekä tar­vit­ta­vien toi­men­pi­tei­den ra­hoi­tus­kei­not.

Sil­ta­so­pi­muk­ses­sa so­vit­tai­siin ai­na­kin työ­voi­man saa­ta­vuu­teen, saa­vu­tet­ta­vuu­teen, osaa­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen, tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­työ­hön sekä tie­to­poh­jan yl­lä­pi­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Myös alu­een mah­dol­li­suuk­sien tun­net­tuut­ta ja mark­ki­noin­tia pi­tää pa­ran­taa. Mal­li voi toi­mia esi­ku­va­na muil­le alueil­le, jois­sa elin­kei­no­ra­ken­ne muut­tuu ja tar­ve osaa­val­le työ­voi­mal­le kas­vaa no­peas­ti.