Lähes 6500 vuokratyöntekijää kertoo totuuden vuokratyöstä

Nyt lähes 6500 vuokratyöntekijää kertoo oman näkemyksensä vuokratyöstä. Vuosi vuodelta he ovat yhä tyytyväisempiä vuokratyön tekemiseen.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to on tut­ki­nut vuo­des­ta 2007 läh­tien vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ko­ke­muk­sia vuo­kra­työn te­ke­mi­ses­tä. Tut­ki­muk­sen on to­teut­ta­nut Pro­me­na­de Re­search/​HR4. Tut­ki­mus teh­tiin auk­to­ri­soi­tu­jen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten vuo­kra­työn­te­ki­jöil­le.

Työ­elä­mä muut­tuu ko­vaa vauh­tia ja työ­ura koos­tuu yhä useam­min pät­kis­tä ja sir­pa­leis­ta. Tut­ki­muk­sen tu­lok­set to­dis­ta­vat­kin sen, että vuo­kra­työn avul­la voi yh­dis­tää sir­pa­lei­sen työn ja että vuo­kra­työ an­taa mah­dol­li­suu­den teh­dä työ­tä jous­ta­vas­ti.

Vuokratyöntekijät tykkäävät työstään enemmän kuin keskivertotyöntekijät

Mo­nel­le voi tul­la yl­lä­tyk­se­nä, että vuo­kra­työn­te­ki­jät ovat työ­hön­sä tyy­ty­väi­sem­piä kuin kes­ki­ver­to­työn­te­ki­jät. Vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­muk­sen ver­tai­luai­neis­to­na on käy­tet­ty työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly­jä, joi­hin on vas­tan­nut noin 300 000 suo­ma­lais­ta työn­te­ki­jää. Vuo­kra­työn­te­ki­jät jak­sa­vat töis­sä kes­ki­ver­to­työn­te­ki­jää pa­rem­min ja ko­ke­vat myös, että hei­dän työ­nan­ta­jan­sa huo­leh­tii hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nis­ta pa­rem­min.

Huikeat 87 % vuokratyöntekijöistä suosittelee vuokratyötä

87 pro­sent­tia vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä suo­sit­te­li­si vuo­kra­työn te­ke­mis­tä tut­ta­val­leen. Tämä hui­ma luku ker­too sii­tä, että ne jot­ka oi­keas­ti te­ke­vät vuo­kra­työ­tä, ar­vos­ta­vat sitä ja ovat yl­pei­tä te­ke­mäs­tään työs­tä.

Joka 10. vuokratyöntekijä pääsi töihin saman päivän aikana

Vuo­kra­työ on no­pea tapa saa­da töi­tä. Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta jopa 49 pro­sent­tia sai töi­tä vii­kon si­säl­lä ja joka kym­me­nes sa­man päi­vän ai­ka­na. Yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen valt­ti­na ovat­kin val­miit työ­nan­ta­ja­kon­tak­tit ja no­pea työl­lis­tä­mi­nen. Näin myös yri­tyk­set saa­vat no­peas­ti tar­vit­se­maan­sa työ­voi­maa.

Vuokratyöstä potkua uusiin duuneihin

Vuo­kra­työ­tä te­ke­vät us­ko­vat, että vuo­kra­työ aut­taa hei­tä ural­laan eteen­päin. Vuo­kra­työn­te­ki­jät ovat myös sitä miel­tä, että vuo­kra­työ on hyvä mah­dol­li­suus työn­ha­ki­jal­le työl­lis­tyä ta­lou­del­li­ses­ti vai­keas­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa ja että vuo­kra­työ aut­taa hei­tä saa­maan jat­kos­sa uusia työ­mah­dol­li­suuk­sia.

FAKTA

  • Kysymykseen ”Tunnen jaksavani työssäni hyvin”: vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,06 – keskivertotyöntekijät 3,71. (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Työnantajani huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista”: vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 3,68 ja keskivertotyöntekijät 3,37. (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,27. (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Uskon vuokratyön olevan hyvä mahdollisuus työnhakijalle työllistyä taloudellisesti vaikeassa suhdannetilanteessa” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 4,08 (asteikolla 1-5)
  • Kysymykseen ”Vuokratyö auttaa minua saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia” vuokratyöntekijät antoivat arvosanan 3,90. (asteikolla 1-5)

Lue koko vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­mus HPL:n kotisivuilta >> 

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara@hpl.fi, 040 562 6466.