Kehysriihestä potkua työllisyyteen

HPL näkee hallituksen kehysriihen mahdollisuutena parantaa työllisyyspalveluita ja suunnata katseet kohti maakuntauudistuksen yhteydessä syntyviin kasvupalveluihin.

”HPL:lla on ke­hys­rii­heen kak­si isoa ter­veis­tä. En­sin­nä­kin, työl­li­syys­pal­ve­lu­jen toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si vuo­del­le 2018 myön­net­tä­vät va­rat tu­li­si oh­ja­ta käy­tet­tä­väk­si os­to­pal­ve­lui­hin. TE-toi­mis­to­jen pai­sut­ta­mi­nen ei oli­si kes­tä­vä rat­kai­su. Toi­sek­si, tar­vi­taan po­liit­ti­nen pe­ri­aa­te­pää­tös ny­kyis­tä huo­mat­ta­vas­ti joh­don­mu­kai­sem­mas­ta os­to­pal­ve­lui­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä vuon­na 2019. Näin ede­sau­tet­tai­siin jou­he­vaa siir­ty­mis­tä tu­le­viin kas­vu­pal­ve­lui­hin”, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara sa­noo.

Riit­tä­vien voi­ma­va­ro­jen oh­jaa­mi­nen työl­li­syys­pal­ve­lui­hin on vält­tä­mä­tön­tä tam­mi­kuun alus­sa voi­maan as­tu­neen ak­tii­vi­mal­lin toi­mi­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si.

”Ke­hys­rii­hes­sä tu­lee roh­keas­ti ot­taa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set mu­kaan tuot­ta­maan työl­lis­tä­mis­tä edis­tä­viä pal­ve­lui­ta työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le. Näin voi­daan kaik­kein te­hok­kaim­min tur­va­ta riit­tä­vät työ­voi­ma­pal­ve­lut ak­tii­vi­mal­lin pii­ris­sä ole­vil­le”, Tu­lia­ra to­te­aa.

Mah­dol­li­set ke­hys­rii­hes­sä osoi­tet­ta­vat va­rat tu­li­si kil­pai­lut­taa yk­si­tyi­sil­le pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le alu­een TE-pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tön li­sä­re­sur­soin­nin si­jaan.

”Niin ikään eri ELY-aluei­den TE-pal­ve­lui­ta tu­lee oh­jeis­taa joh­don­mu­kai­ses­ti sol­mi­maan so­pi­muk­sia yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien kans­sa esi­mer­kik­si uraoh­jauk­seen, työn­ha­ku­val­men­nuk­siin sekä lain niin sal­lies­sa työt­tö­mien mää­rä­ai­kais­haas­tat­te­lui­den jär­jes­tä­mi­seen”, Tu­lia­ra pai­not­taa.

Näi­den kah­den ta­voit­teen li­säk­si HPL odot­taa ke­hys­rii­hes­tä myön­tei­siä uu­ti­sia työ­pe­rus­tei­sen maa­han­muu­ton hel­pot­ta­mi­sek­si, liik­ku­vuusa­vus­tus­ten pa­ran­ta­mi­sek­si, palk­ka­tuen laa­jen­ta­mi­sek­si sekä tur­va­pai­kan saa­nei­den ko­tou­tu­mi­sen edis­tä­mi­sek­si.

HPL:n kehysriihitavoitteet pähkinänkuoressa

1.    Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set joh­don­mu­kai­sem­min mu­kaan tuot­ta­maan työl­li­syys­pal­ve­lui­ta.
2.    Vuo­den 2019 ai­ka­na kaik­kien ELY-aluei­den on no­jat­ta­va työl­li­syys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­sä os­to­pal­ve­lui­hin ja eri­lai­siin os­to­pi­lot­ti­ko­kei­lui­hin.
3.    Oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä hel­po­tet­ta­va li­sää­mäl­lä ul­kois­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien käyt­töä.
4.    Työ­lu­pien saa­mis­ta hel­po­tet­ta­va no­peut­ta­mal­la osa­pää­tös­ten te­ke­mis­tä.
5.    Palk­ka­tu­kea myön­net­tä­vä en­tis­tä enem­män teh­tä­viin yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ja työ­voi­ma­kou­lu­tuk­seen on suun­nat­ta­va li­sää va­ro­ja.
6.    Palk­ka­tu­kea koh­den­net­ta­va käy­tet­tä­väk­si tur­va­pai­kan saa­nei­den työl­lis­tä­mi­sek­si.

Lisätietoja:

HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mer­ru Tu­lia­ra
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi
p. 040 562 646619