Kaupan alalle uusia linjauksia koskien koeaikaa ja pitkäaikaistyöttömiä

Kaupan alalla koeaika on edelleen enintään 4 kuukautta, eikä sitä voida voimassa olevan työsopimuslain mukaisesti pidentää työntekijän tiettyjen poissaolojen vuoksi. Lisäksi kaupan alan työehtosopimusta noudatettaessa pitkäaikaistyöttömän kanssa ei voida tehdä määräaikaista työsopimusta työsopimuslain uuden 1 luvun 3 a §:n mukaisesti. (TT 2017:160)

Työ­so­pi­mus­lain mu­kaan vuo­den 2017 alus­ta al­kaen enin­tään yh­den vuo­den mit­tai­sen mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen ei edel­ly­tä mää­rä­ai­kai­sel­ta työ­so­pi­muk­sel­ta muu­toin vaa­dit­ta­vaa pe­rus­tel­tua syy­tä, jos työn­te­ki­jä on ol­lut työ- ja elin­kei­no­toi­mis­ton il­moi­tuk­sen mu­kaan yh­tä­jak­soi­ses­ti työ­tön työn­ha­ki­ja edel­li­sen 12 kuu­kau­den ajan.

Kau­pan lii­ton ja Pal­ve­lua­lo­jen am­mat­ti­liit­to PAM ry:n vä­li­ses­sä kau­pan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on so­vit­tu muun ohel­la, että mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen mää­räy­tyy työ­so­pi­mus­lain 1:3 §:n mu­kaan.

Työ­tuo­miois­tui­men pe­rus­te­lu­jen mu­kaan sil­loin kun työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on vii­tat­tu yk­si­löi­tyyn lain­koh­taan, so­pi­mus­mää­räyk­sen si­säl­töä on sel­vi­tet­tä­vä mää­räyk­sen sa­na­muo­don ja muun os­a­puol­ten tar­koi­tuk­sen pe­rus­teel­la. Työ­tuo­miois­tui­men mu­kaan työ­eh­to­so­pi­mus­ta sol­mit­taes­sa ky­sei­seen eh­to­koh­taan ei teh­ty muu­to­seh­do­tuk­sia, vaik­ka la­ki­muu­tos oli os­a­puol­ten tie­dos­sa jo tuol­loin. Esi­te­tyn sel­vi­tyk­sen mu­kaan ky­sy­mys oli li­säk­si nos­tet­tu esiin vas­ta työ­eh­to­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen.

Näil­lä pe­rus­teil­la työ­tuo­miois­tuin kat­soi, että mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen te­ke­mi­nen pit­kä­ai­kais­työt­tö­män kans­sa työ­so­pi­mus­lain 1.1.2017 voi­maan as­tu­neen muu­tok­sen mu­kai­ses­ti, ei vas­tan­nut os­a­puol­ten yh­teis­tä tar­koi­tus­ta. Si­ten lie­ven­nys mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­se­del­ly­tyk­siin ei täl­lä het­kel­lä ole kau­pan alal­la mah­dol­lis­ta.

Koeaika kaupan alalla

Edel­lä mai­ni­tus­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä Kau­pan liit­to on li­säk­si pyr­ki­nyt saa­maan vah­vis­tuk­sen sil­le, että kau­pan alal­la koe­ai­ka oli­si jat­kos­sa työ­so­pi­mus­lain mu­kai­ses­ti kuusi kuu­kaut­ta ja koe­ai­kaa voi­tai­siin pi­den­tää, jos työn­te­ki­jä on koe­ai­ka­na ol­lut työ­ky­vyt­tö­myy­den tai per­he­va­paan vuok­si tie­tyn ajan pois­sa työs­tä.

Kä­sit­te­lyn ai­ka­na Kau­pan liit­to on kui­ten­kin luo­pu­nut vaa­ti­muk­ses­taan, sil­lä koe­ai­kaa kos­ke­vat mää­räyk­set ovat ol­leet sa­man si­säl­töi­set kuin Kau­pan lii­ton ja Eri­tyi­sa­lo­jen Toi­mi­hen­ki­lö­lii­ton ERTO ry:n sol­mi­mas­sa op­ti­koi­den työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa, mitä kos­ke­van koe­ai­ka­vaa­ti­muk­sen työ­tuo­miois­tuin on hy­län­nyt tuo­miol­la TT 2017:152.

Näin ol­len kau­pan alan työ­eh­to­so­pi­mus­ta nou­da­tet­taes­sa koe­ai­ka on edel­leen 4 kuu­kaut­ta, eikä sitä voi­da pi­den­tää työn­te­ki­jän tiet­ty­jen pois­sao­lo­jen vuok­si.

Lisätietoja:

Työtuomioistuimen verkkosivuilta >>