Jäsenneuvonta vaatii laajaa osaamista ja kykyä soveltaa

HPL:n jäsenyrityksissä sovelletaan lähes sataa eri työehtosopimusta.

HPL:n jä­sen­neu­von­nas­sa työs­ken­te­le­vät Maritta AntolaHanna Lönnström ja Petri Ellimäki vas­tai­le­vat säh­kö­pos­tit­se ja pu­he­li­mit­se tu­le­viin jä­se­ny­ri­tys­ten ky­se­lyi­hin mää­rä­tie­toi­ses­ti. Useim­mi­ten vas­taa­mi­nen su­juu ru­tii­nil­la, mut­ta kink­ki­sem­mät ky­sy­myk­set vaa­ti­vat jos­kus pal­lot­te­lua kol­le­goi­den kes­ken tai kan­nan­ot­toa työ­eh­to­so­pi­muk­sen (TES) neu­vo­tel­leen työ­nan­ta­ja­lii­ton kol­le­goil­ta TES:n tul­kin­nas­ta.

Asian­tun­ti­joil­le tu­lee ky­sy­myk­siä lai­das­ta lai­taan. Mitä enem­män ky­sy­jäl­lä on an­taa on­gel­mas­ta taus­ta­tie­to­ja, sen hel­pom­paa asian­tun­ti­joi­den on vas­ta­ta.

”On­gel­mas­ta on hyvä ker­toa mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti ja re­hel­li­ses­ti ihan kaik­ki, pie­nim­mät­kin asiat. Me kyl­lä pys­tym­me erot­te­le­maan olen­nai­sen epä­olen­nai­ses­ta. Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa pie­nil­lä ja mi­tät­tö­mil­tä tun­tu­vil­la asioil­la voi olla ju­ri­di­ses­ti suu­ri mer­ki­tys. Heti, kun tu­lee edes epäi­lys mah­dol­li­ses­ta on­gel­mas­ta, kan­nat­taa kir­joit­taa muis­tiin kaik­ki omat tie­ton­sa ja jat­kaa muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mis­tä koko ajan ti­lan­net­ta sel­vi­tel­les­sä”, An­to­la neu­voo.

Rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja voi olla myös usei­ta eri­lai­sia, sil­lä työ­oi­keu­des­sa yk­si­se­lit­tei­siä vas­tauk­sia löy­tyy vain har­voin.

”Har­voin on ole­mas­sa vain yhtä oi­ke­aa vas­taus­ta. Mo­net ti­lan­teet vaa­ti­vat lain ja TES:n tul­kin­taa, jol­loin ker­rom­me jä­se­nel­le rat­kai­su­vaih­toeh­dot sekä nii­den ris­kit.  Tä­män jäl­keen jä­se­nen kans­sa mie­ti­tään yh­des­sä sii­nä ti­lan­tees­sa pa­ras rat­kai­su”, Lönn­ström sa­noo.

Asioi­den eteen­päin vie­mis­tä esi­mer­kik­si oi­keus­sa­liin kan­nat­taa pun­ni­ta tark­kaan. Oi­keu­den­käyn­nit ovat kal­lii­ta, ja sik­si HPL:n asian­tun­ti­jat ei­vät suo­sit­te­le sitä en­sim­mäi­se­nä vaih­toeh­to­na. On­gel­mat kan­nat­taa aina pyr­kiä rat­kai­se­maan so­vin­nol­li­ses­ti.

”Vaik­ka jut­tu kään­tyi­si tuo­miois­tui­mes­sa pää­osin jä­se­nem­me voi­tok­si, ris­ki­nä on aina, että esi­mer­kik­si osa oi­keu­den­käyn­nin kus­tan­nuk­sis­ta tu­lee jä­se­nen it­sen­sä mak­set­ta­vak­si. Täl­löin voi­daan pu­hua jopa kym­me­nis­tä tu­han­sis­ta eu­rois­ta”, El­li­mä­ki se­lit­tää.

HPL järjestää vuosittain yli kaksikymmentä koulutusta

HPL:n jä­sen­neu­von­nan asian­tun­ti­jat hoi­ta­vat suu­rim­man osan lii­ton kou­lu­tuk­sis­ta itse. Myös jä­sen­ten toi­vei­ta ai­heis­ta kuun­nel­laan. Useim­mat toi­veet kos­ke­vat työ­eh­to­so­pi­muk­sia.

”Ke­vääl­lä 2018 jär­jes­täm­me esi­mer­kik­si säh­köis­tys- ja ta­lon­ra­ken­nusa­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sia kos­ke­vat kou­lu­tuk­set, joi­hin kou­lut­ta­ja tu­lee ky­sei­set TES:t neu­vo­tel­leis­ta lii­tois­ta”, An­to­la ker­too.

Li­säk­si ke­vään ai­ka­na jär­jes­te­tään tu­tut Työ­suh­de­päi­vä I ja II kou­lu­tuk­set sekä Hel­sin­gis­sä että Tam­pe­reel­la. Li­sä­tie­to­ja kou­lu­tuk­sis­ta voi kat­soa HPL:n verkkosivuilta.

Kuvassa HPL:n johtava asiantuntija Maritta Antola.
Kuva: Milla Honkanen