Huhtikuun henkilöstöpalvelualan talouskatsaus on julkaistu

Henkilöstöpalvelualan näkymät paranivat edelleen, vaikka suhdannetilanne EK:n barometrissa loiveni hieman toukokuussa.

”Mah­ta­vaa, kun toi­mia­lam­me kas­vu­lu­vut jat­ka­vat voi­ma­kas­ta kas­vua. Se on merk­ki sii­tä, että alan yri­tyk­set te­ke­vät hy­vää työ­tä. Iloit­sen myös, että toi­mia­lam­me ima­go ja ylei­nen ar­vos­tus on nous­sut sa­mal­la kun osuus työ­mark­ki­nois­ta on kas­va­nut”, kom­men­toi Smi­le Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Asikainen ta­lous­kat­sauk­sen lu­ku­ja.

Asi­kai­nen us­koo, että po­si­tii­vi­nen ke­hi­tys tu­lee alal­la jat­ku­maan edel­leen, vaik­ka mo­net maan­tie­teel­li­set alu­eet sekä mo­net eri am­mat­tia­lat kär­si­vät­kin sel­keäs­tä työ­voi­ma­pu­las­ta.

”Kas­vu voi­si olla ko­vem­paa­kin, jos osaa­vaa työ­voi­maa oli­si tar­jol­la. Kei­no­ja, joil­la voi­si li­sä­tä työ­voi­man saa­ta­vuut­ta ovat esi­mer­kik­si työt­tö­mien uu­del­leen­kou­lut­ta­mi­nen sekä maa­han­muut­ta­jien te­ho­kas ko­tout­ta­mi­nen työn, työyh­tei­sön ja kou­lu­tuk­sen avul­la. Li­säk­si työ­voi­man han­kin­ta maan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta ta­lou­den ja kas­vun hyvä vire saa­daan yl­lä­pi­det­tyä”, hän ki­teyt­tää.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten huh­ti­kuun lu­vut.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta. Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>