HPL:n seminaarissa etsitään buustia bisnekseen

Vuosittain järjestettävässä seminaarissa on tällä kertaa aiheena kasvupalvelu-uudistus. Lisäksi perehdytään muun muassa digitalisaatioon.

HPL:n se­mi­naa­ri ja liit­to­ko­kous jär­jes­te­tään 2.-3.11.2017 Hä­meen­lin­nan Au­lan­gol­la. Buus­tia bis­nek­seen -se­mi­naa­ris­sa kes­kus­tel­laan aa­mu­päi­väl­lä maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kas­vu­pal­ve­luis­ta. Sii­tä, mitä vuo­den li­sä­ai­ka maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa tuo tul­les­saan ker­too lä­hem­min EK:n asian­tun­ti­ja Jouni Hakala. Maa­kun­tien val­mis­te­lu­työs­tä ter­vei­sen­sä ker­to­vat Irene ImpiöJarmo Ukkonen ja Kjell Henriksson.

Il­ta­päi­väl­lä ai­kaa vie­te­tään mm. di­gi­ta­li­saa­tion, te­ko­ä­lyn ja dis­rup­tion maa­il­mas­sa, min­ne se­mi­naa­rin osal­lis­tu­jat pää­se­vät sar­jay­rit­tä­jä Jufo Peltomaan, toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Honkosen ja kek­si­jä-yrit­tä­jä Perttu Pölösen joh­dat­ta­mi­na. Li­säk­si Et­lan tut­ki­ja Annu Kotiranta tu­lee ker­to­maan HPL:n teet­tä­män di­gi­ta­li­saa­tio­tut­ki­muk­sen alus­ta­vis­ta tu­lok­sis­ta.

Se­mi­naa­rin juon­taa toi­mit­ta­ja Peter Nyman.

Per­jan­tai­ses­sa liit­to­ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­lään liit­to­ko­kous­asioi­ta. Pää­tö­s­asioi­ta ovat esi­mer­kik­si vuo­den 2018 hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan, va­ra­pu­heen­joh­ta­jan ja jä­sen­ten sekä vaa­li­va­lio­kun­nan jä­sen­ten va­lin­ta. Li­säk­si teh­dään pää­tös vuo­den 2018 jä­sen­mak­sus­ta.

Se­mi­naa­ria voi seu­ra­ta Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #hpl­se­mi­naa­ri